/r1/ Förordning (1990:1479) om läraranställning i vissa fall;

SFS nr
1990:1479
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1056

Med sökande som har svensk lärarutbildning enligt 2 kap. 4 § första
stycket 1 skollagen (1985:1100) skall, då fråga är om anställning utan
tidsbegränsning, jämställas

1. sökande som genom beslut före utgången av 1990 av regeringen eller
skolöverstyrelsen förklarats behöriga till visst slag av lärartjänst,

2. sökande som genom regeringsbeslut före utgången av 1990 fått
medgivande att förordnas tills vidare på visst slag av lärartjänst trots
att de saknat föreskriven utbildning,

3. sökande som avses i punkten 4 övergångsbestämmelserna till
förordningen (1986:231) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster
som lärare vid skolväsendet i kommun, i dessa övergångsbestämmelsers
lydelse vid utgången av år 1990,

4. sökande som genom beslut före den 1 juli 1991 av skolöverstyrelsen
förklarats kompetenta att undervisa i grundläggande svenskundervisning
för invandrare. Lag (1991:1056).