Lag (1990:1496) om hur ledamöter i skogsvårdsstyrelserna utses

SFS nr
1990:1496
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1991-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1491
Upphävd
1997-01-01

1 § I varje län skall det finnas en skogsvårdsstyrelse.

2 § Skogsvårdsstyrelsen består av sju ledamöter.

3 § Tre av ledamöterna och en personlig ersättare för var och en av dem
förordnas av regeringen.

Tre av ledamöterna och lika många ersättare väljs av landstinget i
länet. I Gotlands län väljs de dock av kommunfullmäktige i Gotlands
kommun.

Länsjägmästaren är självskriven ledamot i styrelsen.