Försäkringsinspektionens Tillkännagivande (1990:1535) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1990:1535
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-12-18

1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år
1973.

a) En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 8 % (jfr SFS
1967:663 och 1967:666).

b) En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
indextillägg om 8 % (jfr SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än de ovan nämnda ökas med ytterligare
indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214).

Under 1 a–c angivna indextillägg skall utgå till livräntor som
fastställts före den 1 februari 1991.

2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år
1973.

En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor
enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka
fastställts före den 1 februari 1991. Vidare avses livräntor enligt
samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i
målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) har det som sägs ovan
tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.