Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister

SFS nr
1990:1536
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:182
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:944

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 2 och 3 §§ skall med hjälp av automatisk
databehandling föras ett lokalt folkbokföringsregister för varje lokalt
skattekontors verksamhetsområde och ett centralt referensregister för
hela landet.

Registerändamål

2 § Ett lokalt folkbokföringsregister får användas för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter för fysiska
personer och av andra folkbokföringsuppgifter,

2. handläggning av folkbokföringsärenden som enligt
folkbokföringslagen (1991:481) eller annan lag eller förordning
prövas av skattemyndigheten,

3. framställning av personbevis och andra registerutdrag,

4. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller
förordning,

5. uttag av folklängder och andra samlingar av uppgifter för
förvaring hos statliga arkivmyndigheter,

6. planering och tillsyn av folkbokföringsverksamheten.
Lag (1995:744).

3 § Det centrala referensregistret får användas för ändamål som anges i
2 § 2, 3, 5 och 6.

Registeransvar

4 § Skattemyndigheten i regionen är registeransvarig för det eller de
lokala folkbokföringsregister som förs inom myndighetens
verksamhetsområde. Lag (1998:249).

5 § Skattemyndigheten i regionen är registeransvarig för uppgifter
i det centrala referensregistret som avser en person som är
eller senast har varit folkbokförd inom myndighetens
verksamhetsområde eller som av myndigheten har tilldelats ett
samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481).
Lag (1998:250).

Registerinnehåll

6 § Ett lokalt folkbokföringsregister får innehålla uppgifter
om personer som är eller har varit folkbokförda inom det
verksamhetsområde för vilket registret förs. För en sådan
person får anges

1. födelsetid och personnummer,

2. namn,

3. adress,

4. folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning,
folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik,

5. födelsehemort och födelseort,

6. medborgarskap,

7. civilstånd,

8. make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller annan person
som den registrerade har samband med inom folkbokföringen och
om sambandet är grundat på adoption,

9. sjömansregistrering,

10. inflyttning från utlandet,

11. avregistrering vid

a) dödsfall och dödförklaring,

b) utflyttning till utlandet,

c) obefintlighet,

d) beslut om fingerade personuppgifter,

12. gravsättning,

13. anmälan enligt 7 kap. 1 och 10 §§ vallagen (1997:157).

För personen får också anges uppgifter som den 30 juni 1991 i
enlighet med särskilda bestämmelser är antecknade i sådan
personakt som avses i 16 § folkbokföringskungörelsen
(1967:495). Lag (1999:944).

7 § Det centrala referensregistret får innehålla uppgifter om
personer som är eller har varit folkbokförda i landet och om
personer som har tilldelats ett samordningsnummer enligt 18 a §
folkbokföringslagen (1991:481).

För en person som är eller har varit folkbokförd får anges
personnummer, samordningsnummer om sådant har tilldelats, och
de uppgifter som senast registrerats enligt 6 § första stycket
2 och 11 med upplysning om det lokala register från vilket
uppgifterna har hämtats.

För en person som har tilldelats ett samordningsnummer får
anges numret och grunden för nummertilldelning samt uppgift om

1. namn,

2. kön,

3. födelsetid,

4. födelseort,

5. medborgarskap.

För en person som har tilldelats ett samordningsnummer får
vidare anges de handlingar som har legat till grund för
identifiering. Om det råder osäkerhet om personens identitet
eller om uppgift som har lämnats om honom skall det anges.
Lag (1997:997).

8 § Ett register enligt denna lag får även innehålla uppgifter om
tidpunkter för registrerade förhållanden samt de tekniska och
administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med
registret.

Terminalåtkomst

9 § Inom en skattemyndighet får terminalåtkomst finnas till de
lokala folkbokföringsregister som förs inom myndighetens
verksamhetsområde. Lag (1995:1366).

10 § Samtliga skattemyndigheter får ha terminalåtkomst till det
centrala referensregistret.

Utlämnande av uppgifter

11 § Uppgifter i ett register enligt denna lag får lämnas ut på medium
för automatisk databehandling endast om detta följer av lag eller
förordning eller om regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer har medgett det.

Sökbegrepp

12 § I ett lokalt folkbokföringsregister får som sökbegrepp
användas uppgifter som avses i 6 § första stycket 1-4, 7 och 8
med undantag för uppgift om adoption.

I det centrala referensregistret får som sökbegrepp användas
uppgift om personnummer, samordningsnummer, födelsetid, namn
och avregistrering.

Som sökbegrepp i ett register enligt denna lag får också,
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer, användas uppgifter som
avses i 8 §. Lag (1997:997).

Gallring

13 § Gallring av uppgifter i ett lokalt folkbokföringsregister och i det
centrala referensregistret sker i enlighet med arkivlagens (1990:782)
bestämmelser.

Övergångsbestämmelser

1995:1539

Denna lag träder i kraft, i fråga om Gävle kommun och Högalids
församling i Stockholms kommun, den 1 juli 1996 och i övrigt den dag
som regeringen bestämmer.

1997:997

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. 5 och 7 §§ i deras lydelse före ikraftträdandet gäller dock
fortfarande i fråga om personnummer som har tilldelats en
person utan samband med folkbokföring.

1999:944

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid
före ikraftträdandet.