Cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål

SFS nr
1990:169
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:982
Upphävd
2014-01-01

Överenskommelsen den 10 februari 1989 mellan Sverige och Polen om
inbördes rättshjälp i brottmål träder i kraft den 1 juni 1990.
Överenskommelsen innehåller bestämmelser om sådan rättshjälp i brottmål
som avser delgivning, bevisupptagning, vissa tvångsmedel, uppgifter ur
kriminalregister och överförande av lagföring.

När domstol eller åklagare vid handläggning av brottmål önskar biträde
från Polen enligt överenskommelsen, bör vad som sägs i cirkuläret
(1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa
föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska
konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål tillämpas.
Överenskommelsen med Polen innehåller dock inga bestämmelser om förskott
till vittnen och sakkunniga. Vidare bör en framställning om delgivning,
utöver vad som anges i kungörelsen (1933:618) angående biträde av
utrikesdepartementet för delgivning av handlingar i utlandet, innehålla
en beskrivning av det brott som framställningen avser, tid och plats för
brottet samt tillämpliga lagbestämmelser.