Tullregisterförordning (1990:179)

SFS nr
1990:179
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1990-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:646
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1311

1 § Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i
tullregisterlagen (1990:137).

2 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter enligt 3 §
tullregisterlagen (1990:137) om tullregistrets innehåll.
Förordning (1999:508).

3 § Datainspektionen får medge att Tullverket får lämna ut
uppgifter ur tullregistret på medium för automatisk
databehandling till andra myndigheter än de som anges i 7 §
tullregisterlagen (1990:137). Förordning (1999:508).

3 a § Riksskatteverket får för ändamål som avses i 2 § andra
stycket 1 och 2 tullregisterlagen (1990:137) ha terminalåtkomst
till uppgifter om kontroll och beslut enligt lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Skattemyndighet som avses i 3 kap. 16 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter får för ändamål som
avses i 2 § andra stycket 2 tullregisterlagen ha
terminalåtkomst till uppgifter som avses i första stycket.
Förordning (2000:507).

4 § Riksarkivet får, om det finns särskilda skäl, föreskriva annan tid
än vad som gäller enligt 8 § tullregisterlagen (1990:137) för bevaring
av vissa uppgifter.

5 § Uppkommer fråga om att i tullregistret använda sådana sökbegrepp som
har grundläggande betydelse för registrets funktion och som är känsliga
ur integritetssynpunkt skall Tullverket överlämna frågan till
regeringen för avgörande. Vad nu har sagts gäller inte de grundläggande
sökbegrepp i tullregistret som anges i 5 § andra stycket
tullregisterlagen (1990:137). Förordning (1999:508).

6 § har upphävts genom förordning (2000:1311).

7 § har upphävts genom förordning (2000:1311).

8 § har upphävts genom förordning (2000:1311).

9 § har upphävts genom förordning (2000:1311).

10 § har upphävts genom förordning (2000:1311).

11 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av tullregisterlagen
(1990:137) och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning
meddelas av Tullverket. Förordning (1999:508).

Övergångsbestämmelser

1990:179

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990.

2. Utöver vad som anges i 3 § skall uppgifter ur tullregistret om import
och export av varor intill utgången av år 1992 överlämnas på medium för
automatisk databehandling även till statistiska centralbyrån.

1998:520

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i
3 a § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången
av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.