Förordning (1990:19) med bemyndigande för riksskatteverket att medge befrielse från bevillningsavgift

SFS nr
1990:19
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1990-01-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:632
Upphävd
1997-08-01

Riksskatteverket prövar frågor om befrielse från bevillningsavgift
enligt 4 § 10 mom. c lagen (1908:128 s. 1) om bevillningsavgifter för
särskilda förmåner och rättigheter.

Verket får när särskild anledning föreligger överlämna en sådan fråga
till regeringens prövning.