Förordning (1990:195) om vård av statens konst

SFS nr
1990:195
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1060

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller konst som tillhör staten och finns hos
statliga myndigheter.

I fråga om konst som staten får låna från annan finns bestämmelser bl.
a, i förordningen (1984:535) om statliga myndigheters lån av
konstföremål för lokalutsmyckning.

1 a § Har upphävts genom förordning (2003:1060).

Myndigheternas vårdansvar

2 § Varje myndighet som har konst placerad hos sig skall vårda
den väl. I fråga om konst som utgör tillbehör till fast egendom
ankommer dock vården på den myndighet som förvaltar byggnaden.

I fråga om konst som utgör lös egendom men ändå har särskild
anknytning till en viss byggnad får den myndighet som förvaltar
byggnaden åta sig att svara för vården. Åtagandet skall göras
skriftligt och uppgift om detta skall utan dröjsmål lämnas till
Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

3 § Skadas ett konstverk, skall myndigheten låta reparera skadan på ett
fackmässigt sätt. Om kostnaden för reparationen inte står i rimlig
proportion till konstverkets värde eller om kostnaden i förhållande till
myndighetens resurser är betydande, får myndigheten dock besluta att
inte reparera skadan.

4 § Varje myndighet skall upprätta en förteckning över sitt
innehav av konst som tillhör staten, årligen inventera det och
lämna uppgift om innehavet till Statens konstråd.
Förordning (2003:1060).

Samråd med Statens konstråd m.m.

5 § Myndigheten skall samråda med Statens konstråd, när det
gäller vården av konsten. Konserverings- eller
reparationsåtgärder får inte utföras utan att samråd skett med
Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

6 § Om myndigheten med stöd av 3 § beslutar att inte reparera
ett skadat konstverk, skall myndigheten omedelbart anmäla detta
till Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

Statens konstråds tillsyn m.m.

7 § Statens konstråd har tillsyn över myndigheternas vård av
konst som tillhör staten och som inte står under tillsyn av
någon annan myndighet. Statens konstråd skall ge myndigheterna
råd om vården av denna konst. Förordning (2003:1060).

8 § För sin tillsyn har Statens konstråd tillträde till de
lokaler hos myndigheterna där konst förvaras.
Förordning (2003:1060).

9 § Om Statens konstråd anser att en myndighet brister i sin
vård av konsten hos myndigheten och rättelse inte sker inom
rimlig tid, skall detta anmälas till regeringen.
Förordning (2003:1060).

10 § Om det brister i en myndighets vård eller underhåll av
ett konstverk och verket löper risk att skadas eller, om skada
redan har uppkommit, att skadas ytterligare, får Statens
konstråd ta hand om konstverket. Statens konstråd får också ta
hand om ett skadat konstverk som den vårdansvariga myndigheten
med stöd av 3 § har beslutat att inte reparera.
Förordning (2003:1060).

11 § Statens konstråd skall föra en förteckning över
konstverk som har tagits om hand med stöd av 10 §. I
förteckningen skall skälen för omhändertagandet anges.
Förordning (2003:1060).

12 § Konstverk hos en statlig myndighet vars verksamhet
upphör eller vars verksamhet överförs till annat
huvudmannaskap, skall överföras till Statens konstråd för ny
placering, om inte annat särskilt bestämts.

Om en myndighet inte längre önskar ha kvar ett konstverk, skall
verket överlämnas till Statens konstråd för ny placering.

När Statens konstråd tagit emot ett konstverk enligt första
eller andra stycket, skall konstrådet vid behov samråda med den
myndighet eller institution till vars ansvars- eller
samlingsområde konstverket hör. Förordning (2003:1060).

13 § Om det i en sådan förteckning som avses i 4 § har tagits
upp konst som en annan myndighet har tillsyn över, skall
Statens konstråd vidarebefordra uppgifterna dit.
Förordning (2003:1060).

Övergångsbestämmelser

1990:195

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då Kungl. Maj:ts
cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att
till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst
och konsthantverk skall upphöra att gälla.

Har konst som utgör lös egendom före denna förordnings ikraftträdande
överlämnats till den myndighet som förvaltar byggnaden, där konsten är
placerad, behåller denna myndighet vårdansvaret för sådan konst.