Reservofficersförordning (1990:202)

SFS nr
1990:202
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:882
Upphävd
1994-07-01

Anställande myndigheter

1 § Myndigheter inom försvarsmakten som sätter upp, vidmakthåller eller
bemannar krigsförband får anställa reservofficerare för att tillgodose
behovet av befäl i förbanden.

Chefen för armén och försvarets sjukvårdsstyrelse skall dock anställa
reservofficerare i väg- och vattenbyggnadstjänst respektive i hälso- och
sjukvårdstjänst.

Anställningskraven

2 § Som reservofficer får anställas den som har genomgått föreskriven
utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

3 § Som reservofficer i hälso- och sjukvårdstjänst får anställas den som
har behörighet att utöva yrke som läkare, tandläkare, apotekare,
veterinär, hälsoskyddsinspektör eller sjuksköterska och har genomgått
särskild militär befälsutbildning.

4 § Också andra med militär befälsutbildning får enligt
försvarsgrenschefens bestämmande anställas som reservofficerare, om det
föreligger särskilda skäl.

Anställningsperioder

5 § Anställning av reservofficerare skall avse en period om minst fem
och högst femton år. Den som inte fyllt 26 år skall dock anställas för
en period om minst tolv år.

En anställningsperiod kan följas av en eller flera ytterligare
anställningsperioder. Ingen får dock vara anställd efter utgången av det
år då han fyller 70 år.

Beslut om anställning och anställningsavtal

6 § Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning om att en tjänst som en myndighet tillsätter skall
kungöras ledig till ansökan gäller inte tjänst som reservofficer.

7 § Anställningen sker genom förordnande. I ett anställningsavtal mellan
den anställande myndigheten och reservofficeren skall beräknat antal
tjänstgöringsdagar under anställningsperioden anges. Avtalet skall även
innehålla en plan för tjänstgöringen.

Tjänstgöring

8 § Reservofficerare är skyldiga att tjänstgöra i krig och när
värnpliktiga i annat fall tas i anspråk för Sveriges försvar eller
säkerhet eller för fullgörande av beredskapsövning.

En reservofficer är därutöver skyldig att tjänstgöra i den omfattning
som behövs för att han skall utveckla och bibehålla kompetensen för sin
krigsbefattning.

9 § En reservofficer är skyldig att tjänstgöra vid andra myndigheter än
den anställande myndigheten.

Tjänstegrader

10 § Den som anställs som reservofficer skall tilldelas lägst fänriks
tjänstegrad.

11 § En reservofficer får tilldelas en högre tjänstegrad när han uppnått
den kompetens för krigsbefattningen som enligt 12–17 §§ förordningen
(FFS 1980:29) om utbildning till och av yrkesofficerare m. m. motsvarar
tjänstegraden och i övrigt uppfyller de krav för befordran som
försvarsgrenschefen föreskriver.

Övriga bestämmelser

12 § Frågor om disciplinansvar, skiljande från anställning på grund av
personliga förhållande, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning prövas av den anställande myndigheten. I fråga om
personal med lägst överstes eller kommendörs tjänstegrad prövas dock
frågan av statens ansvarsnämnd enligt 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning. I ärenden om läkarundersökning gäller även 22–25
§§ anställningsförordningen (1965:601).

13 § Förmåner till reservofficerare regleras i kollektivavtal.

14 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får meddelas av
överbefälhavaren eller enligt hans bemyndigande av försvarsgrenschefen.
I fråga om personal i hälso- och sjukvårdstjänst skall försvarets
sjukvårdsstyrelse höras innan föreskrifterna meddelas.

Övergångsbestämmelser

1990:202

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom förordningen upphävs

— reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten,

— kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater,

— reglementet (1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår.

3. För den som är anställd i reserv eller på reservstat vid
förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser om inte annat
anges i punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser.

4. Den som är anställd i reserv med tillämpning av
reservbefälskungörelsen (1943:815) för armén,
reservbefälskungörelsen (1943:816) för marinen,
reservbefälskungörelsen (1943:817) för flygvapnet,
reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten,
kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater,
kungörelsen (1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren
och reglementet (1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår
får anställas som reservofficer enligt den nya förordningen, dock
senast den 30 juni 1994. Därvid skall anställningsperiod och
tjänstgöringsskyldighet bestämmas utifrån vederbörandes tidigare
fullgjorda tjänstgöring, uppnådda kompetensnivå och levnadsålder.
Förordning (1991:1830).