Förordning (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;

SFS nr
1990:203
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1990-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:446
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:1162

Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna
belopp för förrättningar som utförs av bolaget.

————————————————————————
Förrättningar Avgift kronor
————————
Fullständig Efter-
kontroll kontroll
————————————————————————

Typbesiktning av

a) personbilar, lastbilar eller bussar med
en totalvikt av högst 3 500 kilogram

1. en grundmodell 13 280

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma huvudtyp
av karosseri som grundmodellen men med
ändring enligt ett eller flera av följande
alternativ: Annan motor, ändrat antal
drivande hjul, ändrat antal styrande hjul,
annan lastbärare (det sista avser endast
lastbil) 5 690

3. en variant av en vid typbesiktning
godkänd modell enligt 1 eller 2 ovan
men med annan utrustning 4 270

4. teoretisk variant eller s. k.
“carry over” 3 320

b) terrängvagn med en totalvikt av högst
3 500 kilogram 10 060

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram 16 790

d) motorcyklar eller terrängskotrar 6 900

e) husvagnar

1. en grundmodell 10 060

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma huvudtyp av
karosseri som grundmodellen men med annan
utrustning 4 110

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
genom att kopplingsanordningen är avsedd
för en annan kulstorlek 1 680

f) andra släpvagnar med bromsutrustning
och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram

1. en grundmodell 5 040

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma huvudtyp av
karosseri som grundmodellen men med fällbar
framläm eller huv över godsutrymmet 2 560

3. en variant, som avviker från en
vid typbesiktning godkänd grundmodell endast
genom att kopplingsanordningen är avsedd för
en annan kulstorlek 1 680

g) andra släpvagnar med bromsutrustning och
med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram 10 060

h) släpvagnar utan bromsutrustning,
släpslädar eller terrängsläp

1. en grundmodell 2 560

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om kopplingsanordningen 1 680

i) mopeder 9 950

Prövning av frågor om godkännande av fordon
enligt bilavgasförordningen (1991:1481)

a) prövning av ansökan jämte en provning för
en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i
ansökan om certifiering beräknas få en
försäljningsvolym om högst 200 bilar 20 250

b) prövning av ansökan jämte en provning för
en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i
ansökan om certifiering beräknas få en
försäljningsvolym överstigande 200 bilar

1. grundavgift 20 250

2. tilläggsavgift per bil för den del av den
beräknadeförsäljningsvolymen

— som överstiger 200 men inte 1 000 bilar 24

— som överstiger 1 000 men inte 5 000 bilar 16

— som överstiger 5 000 bilar 8

c) för varje ytterligare provning 7 700

d) prövning av frågan om certifiering av
eftermonterad avgasrening (A 90) 5 300

e) särskild kontroll inklusive fullständigt
avgasprov enligt A 40 8 300

Registreringsbesiktning av

a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar),
sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 455

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 350

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med
en totalvikt av 3 501–7 000 kilogram

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 600

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 500

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med
en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst
två axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 700

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 600

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med
en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre
eller flera axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 800

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 700

e) motorcyklar eller terrängskotrar 300

f) husvagnar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 455

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 300

g) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
med en totalvikt av högst 3 500 kilogram

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 300

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 300

h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst
två axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 600

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 500

i) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
med en totalviktav mer än 3 500 kilogram och tre
eller flera axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 700

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg 600

j) amatörbyggda fordon
tilläggsavgifter till a) och e) ovan 165

k) ombyggda fordon
tilläggsavgifter till a) och e) ovan 100

l) bilar som avses bli godkända för person-
transporter i beställningstrafik med lättare
fordon
tilläggsavgifter till a) ovan 100

m) bilar med bostadsinredning och gasol-
anläggning
tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovan 100

Exportvagnsbesiktning 370

Kontrollbesiktning av

a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar) 187 120

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har
en totalvikt av högst 3 500 kilogram 187 120

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har
en totalvikt av 3 501–7 000 kilogram 330 200

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har
en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst
två axlar 450 250

e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har
en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre
eller flera axlar 550 300

f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar 140 70

g) husvagnar 140 100

h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp

1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 140 100

2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
och högst två axlar 350 180

3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
och tre eller flera axlar 450 240

Kopplingsbesiktning

a) om den företas i samband med registrerings-
eller kontrollbesiktning 130

b) i andra fall 250

Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar

a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn och
som företas i samband med någon annan besiktning 265

b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn
i övriga fall 300

c) en annan kontroll i samband med någon annan
besiktning 90

d) en annan kontroll i övriga fall 120 80

Mopedbesiktning 240

Lämplighetsbesiktning av fordon som avses i 70 §
första stycket fordonskungörelsen (1972:595)

a) om besiktningen företas i samband med en
registrerings- eller kontrollbesiktning 100

b) i övriga fall 130

Besiktning av fordonsmonterade kranar utom
vajerspel eller personkorgar

a) första besiktning

1. om den företas i samband med en annan
besiktning 470

2. i övriga fall 500

b) återkommande besiktning

1. om den företas i samband med en annan
besiktning 330

2. i övriga fall 350

Besiktning av vajerspel 135

Besiktning av personkorgar 135

Besiktning av vinschar 135

Besiktning för viss internationell godsbefordran
på väg under tullförsegling (TIR-besiktning)

a) typbesiktning 4 000

b) första besiktning 545

c) återkommande besiktning 480

Besiktning för befordran av farligt gods
på väg (ADR-respektive ADR-S-besiktning)

a) första besiktning

1. grundavgift 600

2. avgift för varje ämnesklass som
besiktningen avser 330

b) återkommande besiktning 545

Besiktning för internationell befordran av
lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning)

a) första besiktning 3 140

b) återkommande besiktning 2 355

Särskild besiktning föreskriven av trafik-
säkerhetsverket eller en länsstyrelse i ett
dispensärende 450

Plombering av en taxameters fastsättning i
ett fordon 150

Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bil-
registerkungörelsen (1972:599) 40

För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i
stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 430
kronor per timme.

Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad
kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I
fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll
en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående
besiktningen av apparaturen.

Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars
inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av
inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande
belopp:

a) För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt
av högst 3 500 kilogram, till 240 kronor,

b) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501–7 000
kilogram, till 430 kronor,

c) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och högst två axlar, till 560 kronor, och

d) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och tre eller flera axlar, till 660 kronor.

För förrättning som efter överenskommelse med en kund utförs utanför
ordinarie arbetstid eller på en annan plats än vid bilprovningsstation
får Aktiebolaget Svensk Bilprovning fastställa avgift.
Förordning (1992:1162).