Förordning (1990:208) med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;

SFS nr
1990:208
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01

Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa förteckning
över konvalescenthem enligt 2 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring.