Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

SFS nr
1990:217
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:305
Upphävd
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:442

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser om vissa åtgärder till skydd
mot

– sabotage,

– terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott,

– spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som
rör totalförsvaret.

I lagen ges också bestämmelser om skydd för allmänheten mot
skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet.
Lag (2003:155).

2 § Beslut enligt 3, 19, och 23 §§ får inte göras mer omfattande eller
ingripande än vad som krävs för att tillgodose behovet av skydd. Så
långt möjligt skall undvikas att beslutet medför skada eller olägenhet
för andra allmänna eller enskilda intressen.

Skyddsobjekt

Beslut om skyddsobjekt

3 § Om allmänhetens tillträde till eller rätt att utnyttja en
anläggning, ett område, ett fartyg eller ett luftfartyg behöver
begränsas för ändamål som anges i 1 §, får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer besluta att anläggningen, området,
fartyget eller luftfartyget skall utgöra skyddsobjekt.

4 § Som skyddsobjekt får förklaras

1. statliga förvaltningsbyggnader, statschefens residens och
bostäder samt statsministerns bostäder,

2. anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten
eller nyttjanderätten och som disponeras av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt samt
militära fartyg och luftfartyg.,

3. anläggningar eller områden som används eller är avsedda för
ledning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det
civila försvaret i övrigt, för energiförsörjning,
vattenförsörjning, rundradioförsörjning, radio- och
telekommunikationer, transporter eller försvarsindustriella
ändamål,

4. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller
Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov
eller försök,

5. områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett
väpnat angrepp mot Sverige eller för att hindra en kränkning av
Sveriges territorium,

6. områden där en främmande stats militära styrka tillfälligt
bedriver övningar när den här i landet deltar i utbildning för
fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt
samarbete och

7. anläggningar och områden som staten har äganderätt eller
nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller
riksdagsförvaltningen. Lag (2006:130).

5 § Också andra anläggningar eller områden än de som nämns i 4 § får
förklaras vara skyddsobjekt, om de är av betydelse för totalförsvaret
och Sverige befinner sig i krig eller krigsfara eller det råder andra
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig.

6 § Riksdagens byggnader får förklaras som skyddsobjekt efter medgivande
av talmannen.

Anläggningar eller områden som avses i 4 § 3 eller 5 § får inte
förklaras vara skyddsobjekt utan medgivande av ägaren, om denne är någon
annan än staten.

Vad som sägs om ägaren skall även avse nyttjaren, om anläggningen eller
området har upplåtits till särskilt nyttjande.

Förbud mot tillträde m.m.

7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär, om annat inte följer av tredje
stycket, att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.

Tillträdesförbudet får förenas med förbud mot att ta fotografier eller
göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom
skyddsobjektet.

Om det bedöms som tillräckligt, får i stället för tillträdesförbud
utfärdas förbud mot att ta fotografier eller göra andra avbildningar,
beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet eller mot att
bada, dyka, ankra eller fiska där.

8 § Förbud enligt 7 § avseende områden som sägs i 4 § 4 eller 5 gäller
även mot den som äger eller annars nyttjar området.

Bevakning av skyddsobjekt

9 § För bevakning av skyddsobjekt får anlitas polismän, militär
personal eller annan särskilt utsedd personal.

Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns
skyddsvakt.

10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som
uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av
den som bevakar skyddsobjektet

uppge namn, födelsetid och hemvist,

underkasta sig kroppsvisitation som inte avser brev eller annan
enskild handling och finna sig i undersökning av fordon, fartyg och
luftfartyg. Lag (1996:630).

11 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om
kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg,
om det behövs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras eller
för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna lag.
Lag (1996:630).

12 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får också i den utsträckning
som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras avvisa,
avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt
omhänderta en person inom eller vid skyddsobjektet, om personen

överträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna
lag,

vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller
hemvist eller lämnar uppgift därom som skäligen kan antas vara
oriktig,

vägrar att underkasta sig kroppsvisitation eller vägrar att finna
sig i undersökning av fordon, fartyg eller luftfartyg.
Lag (1996:630).

13 § Skyddsvakter har dessutom inom skyddsobjektet och i dess närhet
samma befogenhet som polismän att gripa den som det finns skäl att
anhålla för spioneri, sabotage eller förberedelse till ett sådant brott
samt att lägga beslag på föremål som personen för med sig. Detta gäller
också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.

14 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta i beslag föremål, som
skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag
eller vara förverkade.

15 § Kroppsvisitation får inte göras mera ingående än vad ändamålet med
åtgärden kräver.

Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, skall såvitt
möjligt genomföras inomhus i ett avskilt rum och i vittnes närvaro.

Kroppsvisitation av kvinnor får inte utan synnerliga skäl genomföras
eller bevittnas av andra än kvinnor, läkare eller legitimerade
sjuksköterskor. Ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av
säkerhetsskäl och som endast avser sökande efter vapen eller andra
farliga föremål får dock genomföras i annan ordning.

16 § Över kroppsvisitationer, tillfälliga omhändertaganden och beslag
skall föras protokoll som anger skälen för åtgärden och vad som
förekommit vid dess genomförande.

17 § Ett tillfälligt omhändertagande, gripande eller beslag som har
genomförts av en skyddsvakt skall omedelbart anmälas till en polisman.
Beslagtagen egendom skall överlämnas till polismannen. Polismannen skall
genast pröva om åtgärden skall bestå.

Ett tillfälligt omhändertagande skall upphöra så snart ändamålet med
åtgärden förfallit, dock senast sex timmar efter omhändertagandet.

Polismän som tar befattning med tillfälliga omhändertaganden som
genomförs med stöd av denna lag skall tillämpa bestämmelserna i 15–17
§§ polislagen (1984:387).

18 § Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsvakt
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på
grund av uppdrag enligt denna lag fått veta om en enskilds
personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för
totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:442).

Skyldighet att vidta särskilda skyddsåtgärder

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
förelägga den som bedriver verksamhet av väsentlig betydelse för
totalförsvaret att anordna bevakning, sätta upp inhägnader eller vidta
andra liknande åtgärder för ändamål som nämns i 1 § eller till
undvikande av skador genom fientlig verksamhet.

Ett sådant föreläggande får också riktas mot ägaren till det område
eller den anläggning där verksamheten bedrivs.

20 § Den mot vilken ett föreläggande enligt 19 § kan riktas är skyldig
att tillåta besiktning av verksamheten till klarläggande av vilka
skyddsåtgärder som är påkallade.

21 § Ett föreläggande att vidta skyddsåtgärder eller att tillåta
besiktning får förenas med vite.

Om föreläggandet inte följs får åtgärden vidtas på den försumliges
bekostnad.

22 § Den som vidtagit en skyddsåtgärd enligt 19 § har rätt till
ersättning av staten för sådan kostnad eller skada som åtgärden medfört
för honom.

Ersättningen skall bestämmas med beaktande av den nytta som åtgärden kan
medföra för den ersättningsberättigade. Ersättning skall inte betalas
för sådan kostnad eller skada som är ringa.

Anspråk på ersättning skall prövas i den ordning som föreskrivs i
förfogandelagen (1978:262).

Militära skyddsområden

Föreskrifter om militära skyddsområden

23 § Om en militär anläggning inte kan beredas ett tillräckligt skydd
genom att anläggningen är skyddsobjekt, får regeringen för ändamål som
anges i 1 § första stycket föreskriva att ett område omkring
anläggningen skall vara militärt skyddsområde.

Även ett område med geografiska förhållanden av särskild betydelse för
det militära försvaret får för samma ändamål förklaras vara militärt
skyddsområde.

Förbud mot tillträde m.m.

24 § Utlänningar får inte uppehålla sig inom militära skyddsområden
när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen med
hänsyn till Sveriges försvarsberedskap bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får under
tid som anges i första stycket meddela tillstånd för en utlänning att
uppehålla sig inom ett militärt skyddsområde, om det finns särskilda
skäl för det. Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas, om
utlänningen är stadigvarande bosatt i Sverige eller har någon annan
fast anknytning till Sverige.

Tillstånd får återkallas, när hänsyn till Sveriges säkerhet
föranleder det. Lag (1996:1049).

25 § Tillstånd enligt 24 § får förenas med förbud att ta fotografier
eller göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar inom
skyddsområdet.

26 § har upphävts genom lag (1996:1049).

Bevakning av militära skyddsområden

27 § För bevakning av militära skyddsområden får anlitas polismän,
militär personal eller annan särskilt utsedd personal.

Den som bevakar ett militärt skyddsområde och inte är polisman benämns
skyddsområdesvakt.

28 § Utlänningar som, under tid som anges i 24 §, uppehåller sig
inom ett militärt skyddsområde är skyldiga att på begäran av den som
bevakar området visa upp pass eller någon annan legitimationshandling
och bevis om tillstånd att uppehålla sig inom området.
Lag (1996:1049).

29 § Den som bevakar ett militärt skyddsområde får, om det krävs för att
bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras, avvisa eller avlägsna eller,
om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person
inom skyddsområdet om personen

— bryter mot någon bestämmelse i denna lag,

— vägrar att på begäran visa upp handlingar enligt 28 § eller lämnar
uppgifter som skäligen kan antas vara oriktiga.

30 § Den som bevakar ett militärt skyddsområde får ta i beslag föremål,
som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna
lag eller vara förverkat.

31 § Över tillfälliga omhändertaganden och beslag skall föras protokoll
som anger skälen för åtgärden och vad som förekommit vid dess
genomförande.

32 § Ett tillfälligt omhändertagande eller beslag som har genomförts av
en skyddsområdesvakt skall omedelbart anmälas till en polisman.
Beslagtagen egendom skall överlämnas till polismannen. Polismannen skall
genast pröva om åtgärden skall bestå.

Ett tillfälligt omhändertagande skall upphöra så snart ändamålet med
åtgärden förfallit, dock senast sex timmar efter omhändertagandet.

Polismän som tar befattning med tillfälliga omhändertaganden som
genomförs med stöd av denna lag skall tillämpa bestämmelserna i
15–17 §§ polislagen (1984:387).

33 § Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som
skyddsområdesvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad
han eller hon på grund av uppdrag enligt denna lag fått veta
om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av
betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges
säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:442).

34 § Har upphävts genom lag (1993:1743).

Ansvar m.m.

35 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud
enligt 7 § skall dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om
gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

36 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud
enligt 24 eller 25 § skall dömas till böter eller, när omständigheterna
är försvårande, fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är
belagd med straff i brottsbalken.

37 § Den som lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få
tillträde till ett skyddsobjekt eller ett militärt skyddsområde eller
för att få tillstånd enligt denna lag skall dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i
brottsbalken.

38 § har upphävts genom lag (1993:1743).

39 § Fotografier, avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som har
kommit till genom förfarande som utgör brott enligt denna lag skall
förklaras förverkade. Detsamma gäller föremål som använts som hjälpmedel
vid brott mot denna lag, om det inte är uppenbart oskäligt.

Övergångsbestämmelser

1990:217

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1940:358) med vissa
bestämmelser till skydd för försvaret m.m. skall upphöra att gälla.
Förbud enligt 1 och 2 §§ i den upphävda lagen skall gälla som beslut om
skyddsobjekt enligt 3 § i denna lag. Åläggande enligt 4 § i den upphävda
lagen skall gälla som föreläggande enligt 19 § i denna lag. Tillstånd
enligt 8 § i den upphävda lagen skall gälla som tillstånd enligt 34 § i
denna lag.

1993:1743

Beslut som har meddelats enligt den upphävda bestämmelsen i 34 § gäller
fortfarande.