Förordning (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.

SFS nr
1990:248
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-05-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:236

1 § För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad som bilaga
till denna förordning, gäller tullfrihet.

2 § Beträffande varor för vilka i förteckningen under kolumnen
Anmärkningar anges ordet Anmälan tillämpas bestämmelserna i 6 § första
stycket och 71 § första–tredje styckena tullfrihetsförordningen
(1987:1289).

3 § Ansökan om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.
m. ges in till kommerskollegium.

Kollegiet skall efter samråd med generaltullstyrelsen med eget yttrande
överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

4 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas när
det gäller 3 § av kommerskollegium och i övrigt av generaltullstyrelsen.