Riksåklagarens beslut (1990:250) om ordningsbot för vissa brott;

SFS nr
1990:250
Departement/myndighet
Utfärdad
1990-03-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:2047
Upphävd
1992-02-01

Med stöd av 48 kap. 14 § 2 och 3 st. rättegångsbalken föreskriver
riksåklagaren följande.

Ordningsbot skall utgå för de brott som finns upptagna i bilagda
förteckning med belopp som framgår av förteckningen. Ordningsbot som
anges i förteckningen gäller även om brottet genom författningsändring,
som ej innebär ändring i sak, upptas i annat författningsrum än som
anges i förteckningen.

Ordningsbot för flera brott m. m.

Om ordningsbot skall fastställas gemensamt för flera brott, skall den
högsta boten ökas med 50 % av den sammanlagda boten för övriga brott.
Överstiger den sålunda beräknade ordningsboten 1 600 kronor, får
föreläggande inte utfärdas. Samma grunder för beräkning av boten skall
tillämpas vid åläggande av ordningsbot för brukande av fordon som i mer
än ett avseende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning eller
skyltar, oavsett om ett eller flera brott föreligger.

Övergångsbestämmelser

1990:250

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1990 då riksåklagarens beslut
1981:716 om ordningsbot för vissa brott skall upphöra att gälla. I fråga
om förseelse som har skett före nämnda dag skall dock tidigare
fastställda belopp tillämpas.