/r1/ Förordning (1990:278) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1991 och höstterminen 1991;

SFS nr
1990:278
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1060
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om ersättningsbelopp
i fråga om interkommunal ersättning som avses i 4 kap. 19 § och 5 kap.
19 § skollagen (1985:1100). Beloppen gäller under vårterminen 1991 och
höstterminen 1991. Förordningen skall tillämpas om kommunerna inte
kommer överens om något annat.

Förordningen gäller inte i fråga om interkommunal ersättning för elever
i landstingskommunala gymnasieskolor.

/r3/ Grundskolan

2 § För elever i grundskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev
och termin:

Årskurser Belopp

1–6 11 000 kronor
7–9 12 900 kronor

I beloppen ingår ersättning för fria skolmåltider med 1 400 kronor per
elev och termin.

Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om tilläggsbelopp för elever
i försöksverksamhet med förberedande dansundervisning i grundskolan.

/r3/ Gymnasieskolan

3 § I fråga om den interkommunala ersättningen för elever i
gymnasieskolan delas gymnasieskolans linjer in i följande åtta grupper,
nämligen

/r4/ Grupp 1

tvåårig distributions- och kontorslinje,

/r4/ Grupp 2

tvåårig ekonomisk linje, tvåårig handels- och kontorslinje,
tvåårig social linje, treårig ekonomisk linje, treårig humanistisk
linje och treårig samhällsvetenskaplig linje,

/r4/ Grupp 3

tvåårig musiklinje, tvåårig teknisk linje, tvåårig vårdlinje och
treårig naturvetenskaplig linje samt fyraårig teknisk linje
(årskurserna 1–3),

/r4/ Grupp 4

tvåårig estetisk-praktisk linje, tvåårig konsumtionslinje och
tvåårig social servicelinje,

/r4/ Grupp 5

tvåårig beklädnadsteknisk linje, tvåårig drift- och
underhållsteknisk linje, tvåårig el-teleteknisk linje, tvåårig
jordbrukslinje och tvåårig processteknisk linje,

/r4/ Grupp 6

tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje, tvåårig fordonsteknisk
linje, tvåårig livsmedelsteknisk linje, tvåårig skogsbrukslinje och
tvåårig verkstadsteknisk linje,

/r4/ Grupp 7

fyraårig teknisk linje (årskurs 4),

/r4/ Grupp 8

tvåårig träteknisk linje.

4 § För elever i gymnasieskolan gäller följande ersättningsbelopp
per elev och termin:

Grupp Belopp

1 6 900 kronor
2 9 100 kronor
3 9 900 kronor
4 11 400 kronor
5 13 200 kronor
6 16 000 kronor
7 17 200 kronor
8 18 600 kronor

I beloppen ingår ersättning per elev

1. för fria läromedel och annan fri undervisningsmateriel med 1 200
kronor i grupp 1, 900 kronor i grupp 2, 1 300 kronor i grupp 3, 1 300
kronor i grupp 4, 2 300 kronor i grupp 5, 3 600 kronor i grupp 6, 1 900
kronor i grupp 7 och 3 900 kronor i grupp 8,

2. för fria skolmåltider med 1 500 kronor i samtliga grupper.

5 § Av 4 kap. 3 § förordningen (1986:572) med vissa
tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100) följer att
skolöverstyrelsen i vissa fall får fastställa högre ersättningsbelopp än
som anges i 4 §.

Sådant tilläggsbelopp, som avses i 4 kap. 9 § nämnda förordning och som
gäller elever på utbildningen för döva och hörselskadade elever i Örebro
kommuns gymnasieskola, skall utgöra 3 800 kronor per elev och termin.

/r3/ Gemensamma föreskrifter

6 § Ersättning för vårterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 februari.

Ersättning för höstterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 september.