Lag (1990:291) om obeställbara postförsändelser

SFS nr
1990:291
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1990-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1684
Upphävd
1994-03-01

1 § Denna lag gäller behandlingen hos postverket av obeställbara
postförsändelser. En försändelse är obeställbar om

1. den inte kan delas ut till adressaten,

2. den är ofrankerad eller otillräckligt frankerad och adressaten inte
löser ut den,

3. den har återsänts till postverket av en utländsk postförvaltning.

2 § En obeställbar försändelse skall om möjligt återställas till
avsändaren.

3 § Tillslutna försändelser som är obeställbara får öppnas av
postverket, om kuvertet eller omslaget saknar sådana uppgifter om
avsändaren att försändelsen kan återställas till denne.

4 § En öppnad försändelse får inte undersökas närmare än som behövs för
att försändelsen skall kunna återställas till avsändaren och,
beträffande försändelser som avses i 1 § 1, delas ut till adressaten.

5 § Tillslutna försändelser skall öppnas vid en särskild enhet hos
postverket.

6 § Öppnade försändelser som fortfarande är obeställbara skall förvaras
hos postverket. Förvaringstidens längd bestäms av postverket. Innehåll
som är utsatt för försämring eller består av trycksaker, reklamblad
eller liknande som kan antas sakna värde får omedelbart förstöras.

7 § En öppnad försändelse som inte har kunnat lämnas ut tillfaller
staten vid förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden skall då
omedelbart förstöras. Annan egendom än pengar och frimärken skall
säljas, om det lämpligen kan ske och en försäljning inte kan antas
medföra kränkning av någons personliga integritet. I annat fall skall
egendomen förstöras.

8 § Ett belopp som betalats in till postverket och som postverket varken
kan förmedla till mottagaren eller återställa till inbetalaren
tillfaller staten två år efter det att inbetalningen gjordes.