Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

SFS nr
1990:320
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1548

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid handräckning enligt lagen (1990:314) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Handräckning i Sverige åt myndighet i främmande stat

2 § Har upphävts genom förordning (2006:767).

Utredning i Sverige

3 § Om en svensk myndighet vid utredning i ett svenskt skatteärende
finner uppgifter som kan antas beröra något skatteärende i en främmande
stat, skall myndigheten snarast anmäla detta till Skatteverket.
Förordning (2003:946).

4 § Om Skatteverket enligt 8 § första stycket lagen (1990:314)
om ömsesidig handräckning i skatteärenden medger företrädare
för utländsk myndighet att närvara vid skatteutredning i
Sverige, skall verket förordna sådan företrädare.
Förordning (2003:946).

Indrivning i Sverige

5 § Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).
Förordning (1993:1254).

6 § Har upphävts genom förordning (2006:767).

7 § Belopp för vilket indrivning begärts skall, såvida inte
annat föreskrivs i avtal eller överenskommelse med främmande
stat, räknas om till svenska kronor enligt den växelkurs som
Kronofogdemyndigheten har fastställt för varje tidpunkt.

Betalningen får dock alltid ske i den ansökande statens
myntslag. Förordning (2006:767).

8 § Har upphävts genom förordning (2006:767).

Handräckning i främmande stat

Utbyte av upplysningar

9 § Hemställan enligt 17 § lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i
skatteärenden skall innehålla utredning om att de i 15 § samma lag
angivna förutsättningarna för handräckning föreligger. I hemställan
skall vidare anges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress
och hemortskommun för den person som saken gäller. Av hemställan skall
också framgå att det är fråga om ett skatteärende.

Hemställan enligt 17 § andra stycket samma lag skall därjämte innehålla
en kort redogörelse för det svenska skatteärendet och skälet för
hemställan.

Indrivning i främmande stat

10 § Begäran om handräckning för indrivning skall innehålla
utredning om att de i 15 § lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden angivna förutsättningarna för
handräckning föreligger.

Till begäran skall fogas det beslut på vilket anspråket grundas
i original eller kopia. Om det följer av överenskommelse med
den främmande staten får till begäran i stället fogas utdrag ur
restlängd eller utsöknings- och indrivningsdatabasen eller
annan handling där grunden för anspråket framgår.
Förordning (2006:767).

11 § Om en fråga om någon åtgärd som avses i lagen (2007:324)
om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter tas upp
av den anmodade myndigheten i en främmande stat, ska
Kronofogdemyndigheten inhämta Skatteverkets synpunkter och
vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svensk myndighet kan
vara skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i första
stycket. Förordning (2011:1548).

12 § Har upphävts genom förordning (2006:767).

13 § Om det uppkommer rest på grund av omväxling till svenskt
mynt av ett belopp som varit avsett att täcka en fordran som är
föremål för handräckning eller därför att en myndighet i den
främmande staten eller bank eller annan som förmedlat
betalningen har gjort avdrag för kostnader, faller restbeloppet
bort. Förordning (2006:767).

Delgivning av handling i främmande stat

14 § Begäran om delgivning i främmande stat av handlingar i ett
svenskt skatteärende skall innehålla uppgift om mottagarens
namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och
hemortskommun samt om handlingens innehåll.
Förordning (2006:767).

15 § Den behöriga myndigheten får begära att delgivningen sker
på visst sätt som kan vara föreskrivet enligt lagstiftningen i
den stat där delgivningen skall äga rum. Förordning (2006:767).

16 § Om det finns avtal om utbyte av upplysningar, bistånd med
indrivning eller delgivning av handlingar mellan Sverige och
främmande stat får den behöriga myndigheten ingå
överenskommelse med myndighet i den främmande staten om det
sätt på vilket utbytet av upplysningar, biståndet med
indrivning respektive delgivningen av handlingar skall
genomföras såsom frågor om samordnade skatteutredningar,
automatiskt utbyte av kontrolluppgifter, spontant utbyte av
upplysningar, liksom frågor om blanketter och vilket minsta
belopp en begäran om indrivning bör avse.
Förordning (2006:767).

Bemyndigande

17 § Den behöriga myndigheten får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen
(1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.
Förordning (2006:767).