Taxeringslag (1990:324)

SFS nr
1990:324
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1244
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1277

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta
ut skatt eller avgift (taxering) enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 nämnda lag,

4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda
avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat
följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av
mål om taxering och särskilda avgifter i allmän
förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om
förfarandet för fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall
framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483).
Lag (2011:1277).

2 § Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller
även avgift och avgiftsskyldig enligt lagen (1994:1744) om
allmän pensionsavgift och lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift. Lag (2007:1399).

3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområden som i inkomstskattelagen
(1999:1229).

Bestämmelserna om juridiska personer ska dock tillämpas också
på handelsbolag och dödsbon.

Med kommun likställs i denna lag landsting och annan menighet
som har beskattningsrätt. Lag (2007:1399).

4 § I lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter finns bestämmelser om skyldigheten att lämna
uppgifter till ledning för taxering. I fråga om debitering,
redovisning och betalning av skatt gäller bestämmelserna i
skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2001:1231).

2 kap. Taxeringsorganisationen

Skatteverket

1 § Skatteverket ansvarar för taxeringsarbetet i landet.

Vid Skatteverket finns skattekontor. Vid varje skattekontor
finns en skattenämnd. Lag (2003:655).

2 § Beslut i taxeringsärende fattas av Skatteverket.
Lag (2003:655).

Skattenämnden

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta
att en skattenämnd skall bestå av flera avdelningar. Bestämmelserna om
skattenämnd gäller även avdelning.

4 § Taxeringsärende avgörs i skattenämnd, om ärendet

1. avser omprövning av en tvistig fråga och nämnden inte tidigare prövat
de omständigheter och bevis den skattskyldige åberopar,

2. avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig ekonomisk
betydelse för den skattskyldige,

3. av någon annan särskild anledning bör prövas i nämnden.

5 § I skattenämnd finns ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter. Om nämnden består av flera avdelningar, skall det finnas en
ordförande för varje avdelning. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer fastställer antalet vice ordförande vid varje
skattekontor.

6 § Ordföranden och vice ordföranden i skattenämnden skall
vara tjänstemän vid Skatteverket. De förordnas av verket för
högst fyra år i taget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
fastställer det antal övriga ledamöter i skattenämnden som
skall finnas vid varje skattekontor. Sådana ledamöter väljs för
högst fyra år. För val av dessa ledamöter gäller bestämmelserna
i 7 kap. 5-7 §§. Lag (2003:655).

7 § Skattenämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande. Nämnden är
dock beslutför med tre ledamöter, bland dem ordföranden eller
vice ordföranden, om de är ense om utgången i ärendet. Fler än
ordföranden eller vice ordföranden och fem övriga ledamöter får
inte delta i behandlingen av ett ärende. Lag (1999:1055).

3 kap. Utredning i taxeringsärenden

Skatteverkets utredningsskyldighet

1 § Skatteverket skall se till att ärendena blir tillräckligt
utredda. Lag (2003:655).

2 § Den skattskyldige skall ges tillfälle att yttra sig innan hans
ärende avgörs, om det inte är onödigt.

I fråga om den skattskyldiges rätt att få del av uppgifter som har
tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och att få tillfälle
att yttra sig över dem gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen
(1986:223).

3 § Kan det antas att den skattskyldige inte är
deklarationsskyldig enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227)
om självdeklarationer och kontrolluppgifter får beslut om
taxering fattas på grundval av kontrolluppgift om intäkter i
inkomstslaget kapital utan att den skattskyldige underrättats
om och fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgiften.
Lag (2001:1231).

4 § Vill den skattskyldige lämna upplysningar muntligt inför
skattenämnden i ett taxeringsärende som angår honom och skall avgöras i
nämnden, skall han få tillfälle till det om inte särskilda skäl talar
emot det.

Föreläggande att lämna upplysningar eller visa upp handling

5 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas
vara skattskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av
att uppgifterna i hans självdeklaration är riktiga eller
annars för hans taxering.

Skatteverket får också förelägga den som är eller kan antas
vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078)
eller som är en annan juridisk person än dödsbo, att lämna
uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av
handling som behövs för kontroll av att skyldigheten enligt
19 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter fullgörs. Lag (2010:850).

6 § Ett föreläggande enligt 5 § får förenas med vite, om det
finns anledning att anta att det annars inte följs.

Första stycket gäller inte, om det finns anledning att anta att
den skattskyldige eller, om denne är en juridisk person,
ställföreträdare för den skattskyldige har begått en gärning
som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg och
föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med
den misstänkta gärningen. Lag (2003:211).

Taxeringsbesök

7 § Om några uppgifter i en självdeklaration behöver kontrolleras genom
avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får
Skatteverket komma överens med den skattskyldige om att sådan
avstämning skall göras vid besök hos honom eller vid annat personligt
sammanträffande. Överenskommelse får även träffas om besiktning av
fastighet, inventarier eller annat som är av betydelse för
taxeringskontrollen. Lag (2003:655).

Taxeringsrevision

8 § Skatteverket får besluta om taxeringsrevision för att
kontrollera att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet
enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och fullständigt eller att
förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan
antas uppkomma.

Skatteverket får besluta om taxeringsrevision också för
att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första
stycket av någon annan än den som revideras.

Taxeringsrevision får göras hos den som är eller kan antas vara
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) och hos
annan juridisk person än dödsbo. Lag (2003:655).

9 § Ett beslut om taxeringsrevision skall innehålla uppgift om
ändamålet med revisionen och om möjligheten att undanta
handlingar och uppgifter enligt 13 och 14 §§.

I ett beslut om revision som avses i 8 § andra stycket får
Skatteverket, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om
vilken person eller rättshandling granskningen avser.

I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera
tjänstemän förordnas att verkställa revisionen (revisor).

Den reviderade skall underrättas om beslutet innan revisionen
verkställs. Är det av betydelse att vidta sådana åtgärder som
avses i 11 § andra stycket, får dock underrättelse ske i
samband med att revisionen verkställs, om kontrollen annars kan
mista sin betydelse. Även i fall där revisionen är begränsad
till sådana handlingar som rör personalen och utförs i samband
med kontroll enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll
i vissa branscher får underrättelse ske i samband med att
revisionen verkställs. Lag (2006:578).

10 § En taxeringsrevision skall bedrivas i samverkan med den
reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar
verksamheten. För det fall den reviderade inte samverkar finns
bestämmelser om vite i 12 § fjärde stycket och om andra
tvångsåtgärder i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet.

Revisionen får verkställas hos den reviderade om han medger det.
Revisionen skall ske hos den reviderade om han begär det och
revisionen kan göras där utan betydande svårighet.

Om revisionen inte verkställs hos den reviderade skall
handlingarna på begäran överlämnas till revisorn mot kvitto.
Lag (1994:467).

11 § Vid taxeringsrevision får räkenskapsmaterial och andra
handlingar som rör verksamheten granskas om de inte skall
undantas enligt 13 §.

Vid revision får revisorn inventera kassan, granska lager,
maskiner och inventarier samt besiktiga lokaler och byggnader
som används i verksamheten. Revisorn får också ta prov på varor
som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i
verksamheten samt prova kassaapparatur, särskild
räknarapparatur, mätapparatur och annan teknisk utrustning.

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Lag (1997:494).

12 § Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandahålla
revisorn de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för
revisionen. Han skall också lämna tillträde till utrymmen som
huvudsakligen används i verksamheten för sådan åtgärd som avses
i 11 § andra stycket och om möjligt ställa en ändamålsenlig
arbetsplats till förfogande. Den reviderade skall i övrigt ge
den hjälp som behövs vid revisionen.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda
terminal eller annat tekniskt hjälpmedel för att ta del av
upptagning som kan uppfattas endast med sådant hjälpmedel, om
inte den reviderade i stället tillhandahåller en kopia av
upptagningen och denna utan svårighet kan granskas med annat
tillgängligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att
kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos den
reviderade.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket får
endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas, som
behövs för att tillgodose ändamålet med revisionen.
Granskningen får inte verkställas via telenät.

Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt första
eller andra stycket, får Skatteverket förelägga honom vid
vite att fullgöra dem. Finns det anledning att anta att den
reviderade eller, om den reviderade är juridisk person,
ställföreträdare för den reviderade har begått en gärning som
är straffbelagd eller som kan leda till skattetillägg, får den
reviderade inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen
av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.
Lag (2003:655).

12 a § En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt.
Räkenskapsmaterial och andra handlingar som överlämnats till
revisorn skall så snart som möjligt och senast när revisionen
avslutats återlämnas till den reviderade.

Har den reviderade försatts i konkurs när handlingarna skall
återlämnas, skall Skatteverket överlämna handlingarna till
konkursförvaltaren. Skatteverket skall underrätta den
reviderade om att handlingarna överlämnats till
konkursförvaltaren.

Skatteverket skall snarast lämna meddelande om resultatet
av revisionen till den reviderade i de delar som rör honom.
Lag (2003:655).

Handlingar och uppgifter som skall undantas

13 § På den enskildes begäran skall från föreläggande eller revision
undantas

1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 §
rättegångsbalken,

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse om
handlingens innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör
komma till någon annans kännedom.

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om
handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för
kontrollen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga
delar även föreläggande att lämna uppgifter. Lag (1994:467).

14 § En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att
lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av
handling skall ges in till den förvaltningsrätt som är behörig
att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 c §§
skattebetalningslagen (1997:483), tillsammans med föreläggandet
och den begärda handlingen eller uppgiften.

Om den reviderade begär att en handling skall undantas från
revision skall handlingen, om Skatteverket anser att den bör
granskas, omedelbart förseglas och överlämnas till
förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen
eller uppgiften skall undantas från kontrollen. Lag (2009:805).

14 a § I fråga om upptagning, som avses i 11 § tredje stycket,
bestämmer förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt
den skall tillhandahållas i målet.

Förvaltningsrätten får, i fråga om upptagning som avses i
föregående stycke, besluta om sådana begränsningar i revisorns
rätt att själv använda tekniska hjälpmedel som behövs för att
uppgift, som skall undantas från granskning, inte skall bli
tillgänglig för revisorn. Lag (2009:805).

14 b § Om den enskilde begär det, skall förvaltningsrätten
pröva om beslut kan fattas utan att rätten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas
av kontrollen handläggs frågan om undantagande på sätt som
anges i 14 och 14 a §§ samt i första stycket. Lag (2009:805).

14 c § Om en handling eller del av handling undantagits från
kontroll, får dess innehåll inte återges eller åberopas vid
redogörelse för granskningen eller annars inför myndighet.
Detta gäller även om en handling, utan beslut av
förvaltningsrätten, återlämnats efter det att den begärts
undantagen.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift
gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.
Lag (2009:805).

15 § Har upphävts genom lag (2001:1231).

Utlämnande av uppgifter

16 § Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs
för taxering ska på Skatteverkets begäran tillhandahållas
verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte
i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av
15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken
hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan
bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett
utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt
eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast
om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att
uppgiften ska lämnas ut. Lag (2009:443).

17 § Uppgifter i självdeklarationer och i andra handlingar som
har upprättats eller för granskning omhändertagits vid
taxeringskontroll eller lämnats till ledning för taxering
enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter får tillhandahållas myndighet i främmande
stat med vilken Sverige har träffat överenskommelse om
handräckning i skatteärenden. Lag (2003:655).

18 § Har upphävts genom lag (2001:1231).

4 kap. Taxeringsbeslut

1 § Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering,
omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.

Den skattskyldige skall utan dröjsmål underrättas om innehållet i ett
taxeringsbeslut, om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet är
till den skattskyldiges nackdel skall han underrättas om hur han kan
begära omprövning av eller överklaga beslutet.

Årlig taxering

2 § Skatteverket skall varje taxeringsår fatta
taxeringsbeslut före utgången av november på grundval av de
uppgifter som lämnats enligt lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter samt vad som i övrigt
framkommit vid utredning enligt 3 kap. Lag (2003:655).

2 a § Grundläggande beslut om årlig taxering får fattas genom
automatisk databehandling i det fall skälen för beslutet enligt 20 §
första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223) får utelämnas.
Lag (1994:766).

3 § Kan skatt eller underlag för att ta ut skatt inte beräknas
tillförlitligt på grund av att den skattskyldige, trots att han varit
skyldig att lämna självdeklaration, inte avgett någon sådan, eller på
grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen, skall
skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas till det belopp
som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet
(skönstaxering). Lag (1992:1660).

4 § Har upphävts genom lag (2001:1231).

5 § Skatteverket skall inte ta upp en inkomst till
beskattning hos en skattskyldig för vilken grundläggande beslut
om årlig taxering fattas senast den 15 augusti taxeringsåret om
den skattskyldige gör sannolikt att det efter denna tidpunkt
kommer att finnas förutsättningar för att han inte skall vara
skattskyldig för inkomsten på grund av bestämmelserna i 3 kap.
9-13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). I det fall
grundläggande beslut fattas efter den 15 augusti gäller
motsvarande om den skattskyldige gör sannolikt att nämnda
förutsättningar kommer att finnas efter utgången av november
taxeringsåret. Lag (2003:655).

6 § Skatteverket får avstå från att vid taxeringen avvika från en
självdeklaration, om avvikelsen skulle avse endast ett mindre belopp.
Lag (2003:655).

Omprövning

7 § Skatteverket skall ompröva ett taxeringsbeslut i en fråga som
kan ha betydelse för beskattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande
med det allmänna, om den skattskyldige begär det eller om det finns
andra skäl. Att omprövning skall ske när den skattskyldige överklagat
ett taxeringsbeslut framgår av 6 kap. 6 §.

Om något grundläggande beslut om årlig taxering inte har fattats får
taxering ske genom omprövning.

Skatteverket får avstå från att på eget initiativ ompröva ett
beslut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp.
Lag (2003:655).

8 § Om en fråga som avses i 7 § har avgjorts av allmän
förvaltningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan.
Lag (2003:655).

Omprövning på begäran av den skattskyldige

9 § Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut,
skall han göra detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in
till Skatteverket före utgången av det femte året efter
taxeringsåret.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte inom två
månader före utgången av den tid som anges i första stycket
fått kännedom om ett taxeringsbeslut som är till hans nackdel
eller ett besked om den slutliga skatten eller annan handling
med uppgift om skattens storlek, får han ändå begära
omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från
den dag han fick sådan kännedom.

Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller
andra stycket gett in skrivelsen med begäran om omprövning till
en allmän förvaltningsdomstol, får ärendet ändå prövas.
Skrivelsen skall då omedelbart översändas till Skatteverket med
uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen.
Lag (2003:655).

10 § Om en begäran om omprövning inte är egenhändigt undertecknad av den
skattskyldige eller hans ombud, får Skatteverket utfärda
föreläggande om att undertecknande skall ske med påföljd att omprövning
annars inte görs. Lag (2003:655).

11 § Även om tiden för begäran om omprövning har gått ut, får ett beslut
om skattetillägg på begäran av den skattskyldige omprövas, så länge
beslutet i den taxeringsfråga som föranlett skattetillägget inte har
vunnit laga kraft.

11 a § En begäran om omprövning får göras efter utgången av
den tid som anges i 9 §, om den avser

1. särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst och
föranleds av Skatteverkets taxeringsbeslut eller av en allmän
förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering,

2. tillämpning av 4 § lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta och föranleds av
Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut om
huruvida den lagen eller inkomstskattelagen (1999:1229) är
tillämplig för den aktuella inkomsten,

3. tillämpning av 5 a § lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och
föranleds av Skatteverkets eller en allmän
förvaltningsdomstols beslut om huruvida den lagen eller
inkomstskattelagen är tillämplig för den aktuella inkomsten,
eller

4. prissättning av internationella transaktioner och
föranleds av Skatteverkets beslut enligt lagen (2009:1289) om
prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

En begäran enligt första stycket ska ha kommit in till
Skatteverket inom ett år från det att beslutet meddelades.
Lag (2009:1294).

11 b § Om en skattskyldig enligt punkt 3 eller 4 av
övergångsbestämmelserna till lagen (2002:1143) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229) begär att reglerna om
framskjuten beskattning vid andelsbyten i 48 a kap. och 57 kap.
inkomstskattelagen skall tillämpas och detta medför att beslut
avseende tidigare taxeringsår påverkas, får beslut avseende
dessa taxeringsår omprövas även om tiden för omprövning gått ut
enligt 9 § första stycket. Lag (2005:1133).

12 § Trots bestämmelsen i 8 § får en fråga som har avgjorts av
förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga
kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i
ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen som har
meddelats därefter. Lag (2010:1454).

Omprövning på initiativ av Skatteverket

13 § Omprövar Skatteverket självmant ett taxeringsbeslut, får
omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel
meddelas före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter utgången
av det femte året efter taxeringsåret, om det föranleds av

1. Skatteverkets taxeringsbeslut eller allmän
förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat
taxeringsår eller annan skattskyldig,

2. allmän förvaltningsdomstols beslut om tillägg till eller
ändring i fastighetstaxering,

3. Skatteverkets beslut om fastighetstaxering enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

4. beslut om utländsk skatt eller om obligatoriska avgifter
som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),

5. Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut
om huruvida inkomstskattelagen i stället för lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl. är tillämplig för den aktuella inkomsten,

6. Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289)
om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
eller beslut om ändring av sådant prissättningsbesked.

Även om tiden för omprövning enligt första stycket har gått
ut får Skatteverket till den skattskyldiges fördel självmant
ompröva ett beslut om skattetillägg så länge beslutet i den
taxeringsfråga som föranlett skattetillägget inte har vunnit
laga kraft. Lag (2009:1294).

14 § Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige
får, utom i fall som avses i andra stycket samt i 16 och 17 §§, inte
meddelas efter utgången av året efter taxeringsåret.

Har den skattskyldige inte gett in självdeklaration i rätt tid, får ett
omprövningsbeslut som är till hans nackdel meddelas efter utgången av
den tid som anges i första stycket. Ett sådant omprövningsbeslut får
meddelas inom ett år från den dag självdeklarationen kom in till
Skatteverket, dock senast före utgången av det femte året efter
taxeringsåret. Lag (2003:655).

Eftertaxering

15 § Skatteverket får meddela ett omprövningsbeslut som är till
nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 14 §
första stycket under de förutsättningar och på det sätt som anges i
16-22 §§ (eftertaxering). Lag (2003:655).

16 § Eftertaxering får ske om den skattskyldige

1. i självdeklaration eller på annat sätt under förfarandet
lämnat oriktig uppgift till ledning för taxeringen,

2. lämnat oriktig uppgift i mål om taxering eller

3. underlåtit att lämna självdeklaration, uppgift eller
infordrad upplysning trots att han är uppgiftspliktig

och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att
ett taxeringsbeslut som avser den skattskyldige eller hans make
blivit felaktigt eller inte fattats.

Vad som avses med oriktig uppgift framgår av 5 kap. 1 § andra
stycket. Lag (2007:1399).

17 § Eftertaxering får också ske

1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat
uppenbart förbiseende,

2. när kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande
enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter saknats eller varit felaktig,

3. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av beslut
som anges i 13 § andra stycket 1–6,

4. när en förening eller ett registrerat trossamfund inte har
genomfört en investering inom den tid som har föreskrivits i
ett sådant beslut som avses i 7 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) eller inte har iakttagit ett annat villkor i
beslutet,

5. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en
uppgift enligt 3 kap. 9 a §, 19 a § eller 5 kap. 2 § första
stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
och

6. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en
uppgift som har lämnats eller skulle ha lämnats enligt 3 kap.
21 a § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Lag (2009:1291).

18 § Eftertaxering enligt 16 § samt 17 § 1 och 2 får ske
endast om den avser belopp av någon betydelse.

Eftertaxering får inte ske om beslutet med hänsyn till
omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt eller om
Skatteverket tidigare fattat beslut om eftertaxering
avseende samma fråga. Lag (2003:655).

19 § Skatteverkets beslut om eftertaxering skall meddelas före
utgången av femte året efter taxeringsåret om inte annat anges
i 20-22 §§. Lag (2003:655).

20 § Beslut om eftertaxering enligt 17 § 3 får meddelas även
efter den tid som anges i 19 § men senast sex månader efter det
beslut som föranleder ändringen.

Beslut om eftertaxering på grund av oriktig uppgift i
omprövningsärende eller mål om taxering får meddelas efter den
tid som anges i 19 § men senast inom ett år från utgången av
den månad då Skatteverkets eller domstolens beslut i
ärendet eller målet vunnit laga kraft.

Om den skattskyldige har avlidit, får beslut om eftertaxering
inte meddelas efter utgången av det andra året efter det
kalenderår då bouppteckningen efter honom gavs in för
registrering. Lag (2003:655).

21 § Har den skattskyldige på sätt som anges i 14 § andra stycket
skattebrottslagen (1971:69) delgetts underrättelse om misstanke om brott
som avser hans beskattning eller har åtal väckts mot honom för sådant
brott, får beslut om eftertaxering för det år som brottet avser meddelas
av Skatteverket även efter utgången av den tid som anges i 19 §.
Detsamma gäller om tiden för att ådöma den skattskyldige påföljd för
sådant brott har förlängts genom beslut enligt 14 a § skattebrottslagen.

Beslut om eftertaxering får i fall som avses i 12 § skattebrottslagen
också meddelas efter utgången av den tid som anges i 19 §.

Beslut enligt första stycket skall meddelas före utgången av
kalenderåret efter det år då någon av de där angivna åtgärderna först
vidtogs. Beslut enligt andra stycket skall meddelas före utgången av
kalenderåret efter det år då åtgärd som avses i 12 § skattebrottslagen
vidtogs. Har den skattskyldige avlidit skall dock beslut om
eftertaxering meddelas inom sex månader från dödsfallet.

Beslut enligt första stycket skall, utom i fall som avses i 12 §
skattebrottslagen, undanröjas av Skatteverket, om åtal inte väcks
på grundval av den förundersökning som föranlett underrättelsen om
brottsmisstanke eller beslutet om tidsförlängning eller, om åtal har
väckts, åtalet läggs ned eller inte bifalls till någon del.
Lag (2003:655).

22 § Vad som sägs i 21 § tillämpas också beträffande en juridisk persons
beskattning, om åtgärd som avses i 21 § första stycket har vidtagits mot
den som har företrätt den juridiska personen eller om fall som avses i
12 § skattebrottslagen (1971:69) föreligger beträffande honom.

Beslut om taxeringsåtgärder

23 § Skatteverket skall snarast efter det att en domstol
meddelat beslut i ett mål om taxering fastställa den
skattskyldiges beskattningsbara inkomst eller beskattningsbara
förvärvsinkomst och överskott eller underskott i inkomstslaget
kapital och vidta de taxeringsåtgärder i övrigt som föranleds
av domstolens beslut. Lag (2003:655).

24 § Har upphävts genom lag (1992:1186).

5 kap. Särskilda avgifter

Skattetillägg

Skattetillägg vid oriktig uppgift

1 § Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under
förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för
taxeringen, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut.
Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan
uppgift i ett mål om taxering och uppgiften inte har godtagits
efter prövning i sak.

En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en
uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att
den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för
taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall
dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med
övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett
riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig
om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas
till grund för ett beslut. Lag (2003:211).

Skattetillägg vid skönstaxering

2 § Skattetillägg skall tas ut om

1. avvikelse har skett från en självdeklaration genom
skönstaxering, eller

2. skönstaxering har skett på grund av utebliven
självdeklaration och en självdeklaration inte har kommit in
trots att ett föreläggande sänts ut till den skattskyldige.
Lag (2003:211).

3 § Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om
en självdeklaration har kommit in till Skatteverket eller en
allmän förvaltningsdomstol inom fyra månader från utgången av
det år då beslutet meddelades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått
kännedom om ett beslut om skattetillägg eller ett besked om den
slutliga skatten eller någon annan handling med uppgift om
skattetilläggets storlek före utgången av det år då beslutet
meddelades skall skattetillägget undanröjas, om en
självdeklaration har kommit in inom två månader från den dag då
han fick sådan kännedom. Lag (2004:499).

Beräkning av skattetillägg

4 § Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget fyrtio
procent av sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1-
5 och som, ifall den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte
skulle ha påförts den skattskyldige eller hans make. I fråga om
mervärdesskatt är skattetillägget tjugo procent av den skatt
som felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige.

Skattetillägget ska beräknas efter tio procent eller, i fråga
om mervärdesskatt, fem procent när den oriktiga uppgiften har
rättats eller hade kunnat rättas med ledning av
kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket
och som har varit tillgängligt för verket före utgången av
november taxeringsåret.

Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts
eller kan antas komma att hänföras till fel taxeringsår eller
fel redovisningsperiod, ska skattetillägget beräknas efter tio
procent eller, i fråga om mervärdesskatt, fem procent.
Lag (2007:1399).

5 § Om avvikelse har skett från självdeklaration genom
skönstaxering skall skattetillägget beräknas på den skatt som
till följd av skönstaxeringen påförs den skattskyldige utöver
den skatt som annars skulle ha påförts honom.

Vid skönstaxering på grund av utebliven självdeklaration skall
skattetillägget beräknas på den skatt som till följd av
skönstaxeringen påförs den skattskyldige utöver den skatt som
skulle ha påförts vid taxering enligt de

1. uppgifter som den skattskyldige på annat sätt än muntligen
har lämnat till ledning för taxeringen, och

2. kontrolluppgifter som skall lämnas utan föreläggande enligt
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
och som har varit tillgängliga för Skatteverket före utgången
av november taxeringsåret.

Vid beräkningen av skattetillägget skall bestämmelserna i 4 §
första stycket tillämpas. I den utsträckning en skönstaxering
innefattar rättelse av en oriktig uppgift, skall tillägget dock
beräknas enligt bestämmelserna i 4 § första-tredje styckena.
Lag (2003:655).

6 § Till den del en oriktig uppgift, ifall den hade godtagits,
skulle ha medfört ett sådant underskott av en näringsverksamhet
eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas taxeringsåret,
skall skattetillägget inte beräknas på sådan skatt som anges i
4 § första stycket utan på en fjärdedel av den minskning av
underskottet som rättelsen av den oriktiga uppgiften har
medfört.

Om en skönstaxering medfört minskning av ett sådant underskott
av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte
utnyttjas taxeringsåret, skall skattetillägget i stället för
vad som anges i 5 § första och andra styckena beräknas på en
fjärdedel av denna minskning.

Om en skönstaxering som avses i 2 § 2 innefattar att ett vid en
tidigare taxering fastställt underskott av en näringsverksamhet
eller i inkomstslaget tjänst utnyttjas helt eller delvis, skall
skattetillägget beräknas på en fjärdedel av den del av
underskottet som utnyttjas. Lag (2003:211).

7 § Skattetillägget skall beräknas utan hänsyn till invändning
som går ut på att skatten skall påverkas först under kommande
taxeringsår eller redovisningsperiod eller som i övrigt gäller
en annan fråga än den som ligger till grund för tillägget.
Lag (2003:211).

Situationer där skattetillägg inte skall tas ut

8 § Skattetillägg skall inte tas ut

1. vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som
uppenbart framgår av självdeklarationen eller av något annat
meddelande från den skattskyldige som inte är muntligt,

2. om den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat
rättas med ledning av en kontrolluppgift som skall lämnas utan
föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter och som har varit tillgänglig för
Skatteverket före utgången av november taxeringsåret,

3. om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och
avvikelsen inte gäller någon uppgift i sak,

4. om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga
uppgiften, eller

5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom
felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt.
Lag (2003:655).

Förseningsavgift

9 § Om den som är skyldig att lämna en självdeklaration inte
har kommit in med en sådan inom föreskriven tid, skall en
särskild avgift (förseningsavgift) tas ut.

En självdeklaration skall inte anses ha kommit in om innehållet
är så bristfälligt att den uppenbarligen inte kan läggas till
grund för taxering. Lag (2003:211).

10 § Förseningsavgift tas ut med 5 000 kronor av aktiebolag och
ekonomiska föreningar och med 1 000 kronor av andra
deklarationsskyldiga. Lag (2003:211).

11 § Om den deklarationsskyldige inte har kommit in med en
självdeklaration inom tre månader från den tidpunkt då
självdeklaration senast skulle ha lämnats, skall ytterligare en
förseningsavgift tas ut.

Har därefter ytterligare två månader förflutit utan att
självdeklarationen har kommit in, skall en tredje
förseningsavgift tas ut. Lag (2003:211).

12 § Om den deklarationsskyldige inom föreskriven tid har
lämnat en deklarationshandling som inte är behörigen
undertecknad, tas förseningsavgift ut endast om bristen inte
har avhjälpts inom den tid som föreskrivits i ett föreläggande.
Lag (2003:211).

13 § Vad som sägs om en deklarationsskyldig och
självdeklaration i 9-12 §§ gäller också för den som är skyldig
att lämna särskild uppgift enligt 5 kap. 1, 2 eller 2 a § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Vad
som sägs om en självdeklaration gäller då sådana särskilda
uppgifter.

Förseningsavgift tas i dessa fall ut med samma belopp som för
andra deklarationsskyldiga än aktiebolag och ekonomiska
föreningar. Lag (2006:1522).

Befrielse från särskild avgift

14 § Den skattskyldige ska helt eller delvis befrias från
särskild avgift om felaktigheten eller underlåtenheten framstår
som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta
ut avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis
befrias från avgiften, ska den sättas ned till hälften eller en
fjärdedel.

Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten
framstår som ursäktlig ska det särskilt beaktas om denna kan
antas ha

1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande
förhållande,

2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel
eller betydelsen av de faktiska förhållandena, eller

3. föranletts av vilseledande eller missvisande
kontrolluppgifter.

Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut
avgiften med fullt belopp ska det särskilt beaktas om

1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten
eller underlåtenheten,

2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatteverket
har funnit anledning att anta att den skattskyldige ska påföras
skattetillägg utan att den skattskyldige kan lastas för
dröjsmålet, eller

3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den
skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt
skattebrottslagen (1971:69) eller blivit föremål för
förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap.
1 b § brottsbalken. Lag (2008:371).

Befrielse även när något yrkande inte framställts

15 § Bestämmelserna i 14 § skall beaktas även om något yrkande
om befrielse inte har framställts, om vad som förekommit i
ärendet eller målet om särskild avgift ger anledning till det.
Lag (2003:211).

Beslut om särskild avgift

16 § Beslut om eftertaxering får inte avse enbart särskild
avgift. Lag (2003:211).

17 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 4 kap. får
beslut om skattetillägg fattas på sätt som anges i 18 och
19 §§. Lag (2003:211).

18 § Beslut efter utgången av året efter taxeringsåret om
skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i ett
omprövningsärende skall meddelas samtidigt med beslutet i
omprövningsärendet.

Beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i mål om
taxering får meddelas inom ett år från utgången av den månad då
domstolens beslut vann laga kraft. Lag (2003:211).

19 § Om ett taxeringsbeslut i en fråga som har föranlett
skattetillägg ändras, skall Skatteverket göra den ändring
av beslutet om skattetillägg som föranleds av det nya
taxeringsbeslutet. Lag (2004:129).

Övriga bestämmelser om särskild avgift

20 § Särskild avgift skall tillfalla staten.

Särskild avgift skall inte tas ut om den skattskyldige har
avlidit. Lag (2003:211).

21 § Vid tillämpning av 7 kap. 4 § får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela befrielse från
särskild avgift. Lag (2003:211).

22 § Bestämmelser om debitering och betalning av särskild
avgift finns i skattebetalningslagen (1997:483).
Lag (2003:211).

23 § Skall någon vid taxering till statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomst påföras skattetillägg på undandragen skatt
efter skilda procentsatser räknas först skatten ut på summan av
de undanhållna beloppen. Skatten fördelas sedan vid
tillämpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel
som vart och ett av de undanhållna beloppen utgör av de
sammanlagda undanhållna beloppen.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också när
skattetillägg skall tas ut efter skilda procentsatser på
undandragen skatt i annat fall än som avses i första stycket.
Vid beräkning av skattetillägg på minskning av underskott av en
näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst skall underlaget
vid tilllämpning av de skilda procentsatserna fördelas efter
den kvotdel som vart och ett av de undanhållna beloppen utgör
av de sammanlagda undanhållna beloppen.

Skall skattetillägg tas ut efter skilda procentsatser och
beräknas på såväl undandragen skatt som minskning av underskott
av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst, görs
beräkningen med tillämpning av första och andra styckena på de
båda underlagen var för sig. Lag (2003:211).

6 kap. Överklagande

Överklagande av Skatteverkets beslut

1 § Skatteverkets taxeringsbeslut i en fråga som kan ha
betydelse för beskattningen eller annat ekonomiskt
mellanhavande med det allmänna får överklagas hos
förvaltningsrätten av den skattskyldige, det allmänna ombudet
hos Skatteverket och, i fråga om beslut om taxering till
kommunal inkomstskatt, kommunen.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket
vara den skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet
överlämnats till förvaltningsrätten. Om även det allmänna
ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas dock
bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos
Skatteverket. Vad som nu sagts gäller också om en kommun
överklagar ett beslut om taxering till kommunal inkomstskatt.

Den skattskyldige får också överklaga beslut att avvisa en
begäran om omprövning av taxeringsbeslut.

Skatteverkets beslut enligt första eller andra stycket
överklagas hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva
ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 c §§
skattebetalningslagen (1997:483).

Om talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 eller 6 a §
skattebetalningslagen har väckts genom ansökan mot en
företrädare för en juridisk person, har företrädaren rätt att
föra talan beträffande den skattefordran som
betalningsskyldigheten grundas på. Talan förs på det sätt som
föreskrivs för den juridiska personen. Lag (2009:805).

2 § Föreläggande vid vite och beslut om taxeringsrevision får inte
överklagas.

Den skattskyldiges överklagande

3 § Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in före utgången
av det femte året efter taxeringsåret. Om taxeringsbeslutet har
meddelats efter den 30 juni femte året efter det taxeringsår som
beslutet avser och den skattskyldige har fått del av beslutet efter
utgången av oktober samma år, får överklagandet dock komma in inom två
månader från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.

Den skattskyldige får överklaga ett taxeringsbeslut även om det inte
gått honom emot.

4 § Även om tiden för överklagande har gått ut, får ett beslut om
skattetillägg överklagas så länge beslutet i den taxeringsfråga som
föranlett skattetillägget inte har vunnit laga kraft.

5 § Skatteverket skall pröva om överklagandet har kommit in i
rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall verket
avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att
Skatteverket har lämnat den skattskyldige en felaktig
underrättelse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom
överklagandetiden kommit in till en allmän förvaltningsdomstol.
Överklagandet skall då omedelbart översändas till Skatteverket
med uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen.
Lag (2003:655).

6 § Skatteverket skall snarast ompröva det överklagade beslutet.
Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas enligt 5 § eller
hinder mot omprövning föreligger enligt 4 kap. 8 §.

Ett överklagande förfaller, om Skatteverket ändrar beslutet så som
den skattskyldige begär.

Om Skatteverket ändrar beslutet på annat sätt än den skattskyldige
begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Finns
skäl för det, får Skatteverket lämna den skattskyldige tillfälle
att återkalla överklagandet. Lag (2003:655).

7 § Om överklagandet inte avvisas enligt 5 § eller förfaller
enligt 6 §, skall Skatteverket överlämna överklagandet, sitt
omprövningsbeslut och övriga handlingar i ärendet till
förvaltningsrätten. Om det finns särskilda skäl får
överklagandet överlämnas till förvaltningsrätten utan
föregående omprövning. Lag (2009:805).

Det allmänna ombudets eller kommuns överklagande

8 § Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in inom
tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för beslut om omprövning på
initiativ av Skatteverket eller efter sådan tid men inom två
månader från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser eftertaxering och
yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall
överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då
beslutet meddelades. Lag (2003:655).

9 § Om det allmänna ombudet har överklagat ett taxeringsbeslut,
skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.
Lag (2003:655).

9 a § Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande
tiden för överklagande även föra talan till den skattskyldiges
förmån. Det allmänna ombudet har då samma behörighet som den
skattskyldige. Lag (2003:655).

Överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut

10 § Förvaltningsrättens beslut avseende Skatteverkets beslut
att avvisa en begäran om omprövning såsom för sent inkommen
får inte överklagas. Lag (2003:655).

11 § Har upphävts genom lag (2003:655).

12 § Har upphävts genom lag (2003:655).

13 § Om den skattskyldige överklagar förvaltningsrättens eller
kammarrättens beslut, skall överklagandet ha kommit in inom två
månader från den dag då han fick del av beslutet.

Om förvaltningsrättens beslut överklagas av Skatteverket, det
allmänna ombudet eller kommunen, skall överklagandet ha kommit
in inom två månader från den dag beslutet meddelades. Detsamma
gäller om verket, ombudet eller kommunen överklagar
kammarrättens beslut. Lag (2009:805).

14 § Om en part har överklagat ett beslut av förvaltningsrätt
eller kammarrätt, får även motparten ge in ett överklagande,
trots att den för honom gällande tiden för överklagande gått
ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom en månad från
utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle
ha gjorts.

Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon
annan anledning, förfaller också det senare. Lag (2009:805).

15 § Har upphävts genom lag (2003:655).

16 § Har upphävts genom lag (2003:655).

17 § Skatteverket får inom den för verket gällande tiden för
överklagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket
har då samma behörighet som den skattskyldige. Motsvarande
gäller för det allmänna ombudet om ombudet fört det allmännas
talan. Lag (2003:655).

Handläggning vid domstol

18 § En talan får inte ändras i andra fall än som anges i 19 och 20 §§.

Som ändring av talan anses inte när klaganden inskränker sin talan
eller, utan att frågan som är föremål för prövning ändras, åberopar en
ny omständighet till stöd för sin talan.

19 § Klaganden får framställa ett nytt yrkande om inte en ny
fråga därigenom förs in i målet.

I mål i förvaltningsrätten får klaganden dessutom, inom den
tid som gäller för överklagande, föra in en ny fråga som har
samband med den fråga som skall prövas, om förvaltningsrätten
finner att frågan utan olägenhet kan prövas i målet.
Lag (2009:805).

20 § I ett mål om taxering får klaganden föra in en fråga om
skattetillägg som har föranletts av den taxeringsfråga som är föremål
för prövning, om domstolen finner att skattetilläggsfrågan utan
olägenhet kan prövas i målet.

21 § Om domstolen i fall som avses i 19 § andra stycket och 20 § inte
tar upp den nya frågan till prövning får rätten överlämna den till
Skatteverket för omprövning. Lag (2003:655).

22 § Om det finns fler frågor i samma mål, får särskilt beslut meddelas
i någon av dem trots att handläggningen i övrigt inte har avslutats.

23 § Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen, får särskilt beslut
ges över en av flera omständigheter som var för sig har omedelbar
betydelse för utgången i målet eller över hur en viss uppkommen fråga,
som främst angår rättstillämpningen, skall bedömas vid avgörandet av
saken.

När särskilt beslut meddelas bestämmer rätten med hänsyn till
omständigheterna om talan mot beslutet skall föras särskilt eller endast
i samband med talan mot rättens slutliga avgörande i målet. Om rätten
bestämmer att talan skall föras särskilt, får den förordna att målet i
övrigt skall vila till dess det särskilda beslutet har vunnit laga
kraft.

24 § Vid handläggningen i förvaltningsrätt och kammarrätt av
mål om särskild avgift skall muntlig förhandling hållas, om den
skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte,
om det inte finns anledning att anta att avgift kommer att tas
ut. Lag (2009:805).

7 kap. Övriga bestämmelser

Vite

1 § Vite får inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten.

2 § Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt
som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt
denna lag.

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets
lämplighet bedömas. Lag (2009:805).

Ställföreträdare

3 § Vid bedömningen av vem som är behörig ställföreträdare för
skattskyldig enligt denna lag skall 19 kap. 1 § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
tillämpas.

Uppgifter som lämnats för en skattskyldig som är juridisk
person, anses ha lämnats av den skattskyldige, om det inte var
uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda
den skattskyldige. Lag (2001:1231).

Ändring i taxeringsbeslut till följd av dubbelbeskattningsavtal

4 § Om en bestämmelse i avtal för att undvika eller lindra
dubbelbeskattning som Sverige har träffat med någon annan stat leder
till att ändring skall vidtas i fråga om taxering som rör statlig eller
kommunal skatt eller i fråga om någon annan åtgärd varigenom sådan skatt
har påförts, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
vidta sådan ändring.

Val till skattenämnd

5 § Val av ledamot i skattenämnd vid skattekontor förrättas av
landstingsfullmäktige i det landsting där skattekontoret är
beläget. Val av ledamot i skattenämnd vid skattekontor i
Gotlands län förrättas av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Om skattekontorets beslutande arbetsenheter är belägna inom
flera landsting eller inom ett eller flera landsting och
Gotlands kommun, skall ledamöter väljas av
landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige i proportion
till folkmängden i de kommuner där skattekontorets beslutande
arbetsenheter är belägna.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så
många ledamöter som motsvarar den kvot som erhålls om antalet
närvarande ledamöter delas med det antal personer valet avser,
ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas
till närmast högre hela tal. I lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt finns särskilda föreskrifter om
förfarandet.

Vid val av ledamöter skall eftersträvas att lekmannakåren får
en allsidig sammansättning med hänsyn till ledamöternas ålder,
kön och yrke. Lag (2005:264).

6 § Valbar till ledamot i skattenämnd är den som har rösträtt
vid val av kommunfullmäktige och inte har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol
eller nämndeman i allmän förvaltningsdomstol får inte väljas
till ledamot i skattenämnd.

Den som har fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är inte
skyldig att ta emot uppdrag som ledamot.

Skatteverket skall pröva den valdes behörighet. Lag (2003:655).

7 § Den som fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdrag att vara
ledamot. Skatteverket får entlediga en ledamot som visar giltigt
hinder. Om en ledamot inte längre är valbar, upphör uppdraget.

När ett uppdrag blir ledigt, utses en ny ledamot för den tid som
återstår. Om antalet valda ledamöter ändras, får en nytillträdande
ledamot utses för kortare tid än fyra år. Lag (2003:655).

8 § Landstingsfullmäktige får besluta att av landstingets medel skall
till de landstingsvalda ledamöterna i skattenämnd betalas arvoden,
reseersättningar, traktamenten och andra ekonomiska förmåner enligt de
grunder som gäller enligt 4 kap. 14 § kommunallagen (1991:900).
Kommunfullmäktige har motsvarande rätt i fråga om de kommunvalda
ledamöterna. Lag (1991:1682).

Övergångsbestämmelser

1990:324

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 då taxeringslagen
(1956:623) skall upphöra att gälla. Den nya lagen tillämpas första
gången på ärenden och mål som avser 1991 års taxering.

2. Den gamla lagen skall fortfarande tillämpas på ärenden och mål
avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i den gamla lagen
sägs om länsskattemyndighet och lokal skattemyndighet skall från och med
den 1 januari 1991 gälla skattemyndighet. Straffet för brott mot 120 §
andra stycket i gamla lagen skall i stället för böter, högst femhundra
kronor, vara penningböter. Lag (1991:314).

3. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § och 3 kap. 8 § i den nya lagen om vem som
får besluta om taxeringsrevision tillämpas i fråga om beslut om
taxeringsrevision som fattas från och med den 1 januari 1991.

4. I mål som anhängiggörs hos regeringsrätten från och med den 1 januari
1991 skall riksskatteverket föra det allmännas talan. Bestämmelserna i 6
kap. 13 § andra stycket, 16 § tredje stycket och 17 § i den nya lagen
gäller därvid. Lag (1991:695).

1990:580

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

1990:1138

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas såvitt avser 6
kap. 13 § från och med 1991 års taxering och i övrigt från och med 1992
års taxering. Äldre bestämmelser i 1 kap. 1 § första stycket 9 gäller
dock till och med 1992 års taxering.

1991:695

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Bestämmelsen i 5 kap. 1 §
tillämpas första gången vid 1991 års taxering och bestämmelsen i 1 kap.
1 § tillämpas första gången vid 1992 års taxering.

1991:1902

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Såvitt avser andra
bestämmelser än 4 kap. 18 § andra stycket och 5 kap. 6 § första stycket
tillämpas lagen första gången vid 1992 års taxering.

1992:1660

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering såvitt avser 4 kap. 3 § och i övrigt vid 1995 års
taxering.

1993:944

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1993:1562

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1994:219

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 1
kap. 1 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som
belöper på tid före ikraftträdandet.

1994:467

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om revisioner som har beslutats före
ikraftträdandet. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13–14 c §§ och 6
kap. 10 § tillämpas dock om handlingar och uppgifter begärs
undantagna efter ikraftträdandet.

1994:486

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas från och med
1995 års taxering.

1994:766

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången
vid 1995 års taxering.

1994:1625

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Val enligt den nya lydelsen skall äga rum första gången år 1998.

3. Löpande uppdragsperiod för de ledamöter som har valts enligt
äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

1994:1681

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering.

1996:654

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången
vid 1996 års taxering.

1996:1333

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering.

1996:1612

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första
gången vid 1997 års taxering.

1997:328

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering.

1997:494

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

2. De nya föreskrifterna i 1 kap. 4 § och 5 kap. 13 § tillämpas
första gången vid 1999 års taxering.

3. De nya föreskrifterna i 2 kap. 2 § tillämpas från och med
den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande
tillämpas i fråga om 1998 och tidigare års taxeringar.
Lag (1997:1035).

4. De nya föreskrifterna i 5 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ tillämpas
första gången vid 1998 års taxering.

1997:947

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas
första gången vid 1999 års taxering.

1997:1028

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Såvitt avser
bestämmelserna i 5 kap. 1 § tillämpas lagen första gången vid
1997 års taxering.

1999:1096

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra
räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 3
kap. 8 § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.

1999:1261

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2001:1231

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Den nya lydelsen av 1 kap. 4 §, 4 kap. 17 §, 5 kap. 4 § samt
7 kap. 3 § tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

3. Den nya lydelsen av 3 kap. 3 § tillämpas första gången vid
2003 års taxering.

4. Den nya lydelsen av 3 kap. 8 och 17 §§ samt 4 kap. 2 §
tillämpas första gången vid 2003 års taxering såvitt avser
deklarationsskyldighet och uppgifter i självdeklarationen och i
övrigt första gången vid 2002 års taxering.

5. Den upphävda bestämmelsen i 5 kap. 5 § tredje stycket
tillämpas till och med 2002 års taxering. I övrigt tillämpas
den nya lydelsen av paragrafen första gången vid 2002 års
taxering.

6. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 15 och 18 §§ samt 4 kap.
4 § tilllämpas till och med 2002 års taxering.

2002:537

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första
gången vid 2003 års taxering.

2003:211

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Det nya 5 kap.
tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

Det upphävda 5 kap. skall fortfarande tillämpas vid 2003 och
tidigare års taxeringar. Lag (2003:335).

2003:655

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre
föreskrifter i 3 kap. 5 § eller 12 § fjärde stycket eller 4
kap. 10 § att fullgöra en skyldighet enligt lagen gentemot
skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet skyldigheten i
stället fullgöras gentemot Skatteverket.

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 14 § första stycket om behörig
länsrätt gäller fortfarande för begäran som har getts in före
ikraftträdandet.

4. Uppgifter som enligt äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § första
stycket begärts av skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet
tillhandahållas Skatteverket.

5. Äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § tredje stycket gäller
fortfarande för ansökan som har getts in före ikraftträdandet.

6. Äldre föreskrifter i 4 kap. 9 § tredje stycket gäller
fortfarande om begäran om omprövning har getts in före
ikraftträdandet.

7. Äldre föreskrifter i 4 kap. 11 a § första meningen samt 4
kap. 13 § andra stycket 1 och 3 gäller fortfarande för
skattemyndighets beslut.

8. Föreskrifterna i 4 kap. 14 § andra stycket gäller även om
självdeklaration kommit in till skattemyndighet.

9. Föreskrifterna i 4 kap. 18 § andra stycket om hinder mot
eftertaxering i samma fråga gäller även om det tidigare
beslutet fattats av skattemyndighet.

10. Äldre föreskrifter i 4 kap. 20 § andra stycket gäller
fortfarande för skattemyndighets beslut.

11. Föreskrifterna i 5 kap. 3 § första stycket gäller även om
självdeklaration kommit in till skattemyndighet.

12. Föreskrifterna i 5 kap. 8 § första stycket 2 gäller även om
kontrolluppgift varit tillgänglig för skattemyndighet före
november månads utgång taxeringsåret.

13. Äldre föreskrifter i 6 kap. 5 § andra och tredje styckena
gäller fortfarande för överklagande som har kommit in före
ikraftträdandet.

14. Äldre föreskrifter i 6 kap. 9 § gäller fortfarande om
taxeringsbeslutet har överklagats före ikraftträdandet.

15. Äldre föreskrifter i 6 kap. 10 § gäller fortfarande för
avvisningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet.

16. De upphävda föreskrifterna i 6 kap. 12 § gäller fortfarande
för överklagande av länsrätts eller kammarrätts beslut som har
meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om
Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

17. Äldre föreskrifter i 6 kap. 13 § andra stycket om
överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet
gäller även efter ikraftträdandet. Vad som där sägs om
skattemyndighet och Riksskatteverket skall då i stället gälla
Skatteverket.

18. Föreskrifterna i 7 kap. 2 § första stycket gäller inte för
ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

2003:748

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person
betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen
(1997:483) har väckts vid allmän domstol före ikraftträdandet,
gäller äldre föreskrifter.

3. Äldre föreskrifter i 6 kap. 1 § första stycket gäller
fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då
i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

2004:1143

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas
första gången vid 2006 års taxering.

2005:264

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. De personer som vid
utgången av år 2004 var ledamöter i ett skattekontors
skattenämnd är behöriga att vara ledamöter i motsvarande
skattenämnd efter den 1 januari 2005 till dess att nya
ledamöter i den skattenämnden har valts.

2005:1174

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången vid 2007 års taxering.

2006:1522

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering.

2007:1253

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering.

2007:1399

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 1 § första stycket 5 och 2 §
tillämpas första gången vid 2009 års taxering. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande vid 2008 och tidigare års
taxeringar.

3. I övrigt tillämpas de nya bestämmelserna första gången vid
2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid
2007 och tidigare års taxeringar.

2009:1291

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas
första gången vid 2011 års taxering.

2009:1294

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas
första gången vid 2011 års taxering.

2011:73

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första
gången vid 2012 års taxering.

2011:1277

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas
första gången vid 2013 års taxering.