Lag (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

SFS nr
1990:325
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1227
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1421

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser om skyldighet att lämna
uppgifter till ledning för taxering enligt taxeringslagen
(1990:324) m.m.

För företag som har sin redovisning i euro finns bestämmelser
även i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid
beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
Lag (2000:50).

2 § Begrepp som används i denna lag har samma innebörd som i
kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt, taxeringslagen (1990:324) och
skattebetalningslagen (1997:483). Lag (1997:495).

2 a § Vad som i denna lag sägs om personnummer skall i
förekommande fall i stället gälla samordningsnummer enligt 18 a §
folkbokföringslagen (1991:481). Lag (1999:1056).

3 § Riksskatteverket har samma befogenhet som skattemyndigheterna att
meddela förelägganden.

4 § Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall
till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:50).

2 kap. Självdeklaration m.m.

Allmänna bestämmelser

1 § Uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av
självdeklaration.

2 § Självdeklaration skall avges på heder och samvete på
blankett enligt fastställt formulär för förenklad
självdeklaration eller särskild självdeklaration eller, efter
särskilt medgivande av Riksskatteverket eller skattemyndighet
som Riksskatteverket bestämmer, i form av ett elektroniskt
dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning
som gjorts med hjälp av automatisk databehandling och vars
innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande. Lag (1997:495).

3 § Var och en bör, utöver vad som framgår av deklarationsformulären,
meddela de ytterligare upplysningar som kan vara av betydelse för egen
taxering. Lag (1990:1136).

Deklarationsskyldighet för fysiska personer

4 § Fysisk person skall lämna självdeklaration

1. när hans bruttointäkter av tjänst i andra fall än som avses
i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskattelagen
(1928:370) och av aktiv näringsverksamhet, under
beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 24 procent av
basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för
året före taxeringsåret och inte annat följer av 6 §,

2. när hans bruttointäkter av tjänst i fall som avses i 32 § 1
mom. första stycket h eller i kommunalskattelagen och av passiv
näringsverksamhet uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

3. när han haft bruttointäkter av kapital av annat slag än
avkastning från vilken skatteavdrag skall göras enligt 5 kap. 8 §
skattebetalningslagen (1997:483) och bruttointäkterna av
kapital uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

4. om han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattnings-
året när bruttointäkterna uppgått till sammanlagt minst 100
kronor,

5. när hans skattepliktiga tillgångar enligt lagen (1997:323)
om statlig förmögenhetsskatt vid beskattningsårets utgång haft
ett sammanlagt värde som överstiger 1 000 000 kronor eller, i
fall då sambeskattning skall ske med make eller sambo,
1 500 000 kronor, eller

6. när underlag för statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt
på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
skall fastställas för honom.

Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket
skall hänsyn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet för
vilken skattskyldighet inte föreligger enligt kommunalskatte-
lagen, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller lagen om
statlig förmögenhetsskatt. Däremot skall hänsyn tas till sådan
inkomst eller förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal
skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i
Sverige.

Skall sambeskattning ske enligt lagen om statlig förmögenhets-
skatt skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med
hänsyn till makarnas sammanlagda förmögenhet och föräldrarnas
deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till deras och
underåriga hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet.
Lag (2000:1421).

5 § Vid tillämpning av 4 § första stycket, skall svensk medborgare, som
under beskattningsåret tillhört svensk beskickning hos utländsk makt,
svensk permanent delegation hos mellanstatlig organisation eller lönat
svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller konsulatets
betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt utomlands, anses
ha varit bosatt i Sverige. Detsamma skall gälla sådan persons make samt
barn under 18 år, om de har varit svenska medborgare och har bott hos
honom.

En person som under beskattningsåret har tillhört främmande makts
beskickning eller lönade konsulat i Sverige eller beskickningens eller
konsulatets betjäning, skall vid tillämpningen av bestämmelserna i 4 §
första stycket inte anses ha varit bosatt i Sverige under förutsättning
att han inte har varit svensk medborgare och inte var bosatt i Sverige
när han kom att tillhöra beskickningen eller konsulatet. Detsamma skall
gälla sådan persons make, barn under 18 år och enskilda tjänare om de
har bott hos honom och inte har varit svenska medborgare.

6 § För den som inte haft inkomst av aktiv näringsverksamhet
eller annan inkomst av tjänst än folkpension och
pensionstillskott enligt 2 eller 2 b § lagen (1969:205) om
pensionstillskott eller allmän tilläggspension som föranlett
avräkning av sådant pensionstillskott gäller i stället för vad
som sägs i 4 § första stycket 1 följande. Skyldighet att lämna
självdeklaration föreligger endast om den uppburna pensionen
överstiger för gift skattskyldig 134,0 procent och för annan
skattskyldig 151,5 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Gränsen 151,5 procent av
sistnämnda belopp gäller också gift skattskyldig som under
någon del av året uppburit folkpension som ogift.

Som folkpension räknas inte barnpension. Lag (2000:792).

7 § Om en person avlider under beskattningsåret skall dödsboet efter
honom fullgöra den deklarationsskyldighet som skulle ha gällt för den
avlidne.

Deklarationsskyldighet för juridiska personer

8 § Följande juridiska personer skall lämna självdeklaration

1. aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidigt
skadeförsäkringsföretag och värdepappersfond samt sådan
stiftelse, fond eller inrättning som har till huvudsakligt
ändamål att tillgodose viss familjs, vissa familjers eller
bestämda personers ekonomiska intressen,

2. ideell förening och registrerat trossamfund, som avses i 7 §
5 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
om dess bruttointäkter under beskattningsåret överstigit
grundavdraget enligt 8 § nämnda lag,

3. dödsbo när dess bruttointäkter av kapital av annat slag än
avkastning från vilken skatteavdrag skall göras enligt 5 kap. 8 §
skattebetalningslagen (1997:483) och bruttointäkter av en
eller flera andra förvärvskällor uppgått till sammanlagt minst
100 kronor,

4. annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller
flera förvärvskällor under beskattningsåret uppgått till
sammanlagt minst 100 kronor,

5. juridisk person, vars skattepliktiga tillgångar enligt lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, vid beskattningsårets
utgång haft ett sammanlagt värde som, i fråga om dödsbo och
familjestiftelse, överstiger 1 000 000 kronor eller, i fråga om
annan juridisk person som är skattskyldig enligt nämnda lag,
25 000 kronor,

6. juridisk person för vilken underlag för statlig
fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller
särskild löneskatt på pensionskostnader skall fastställas.

Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket
2-5 skall hänsyn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet,
för vilken skattskyldighet inte föreligger enligt
kommunalskattelagen (1928:370), lagen om statlig inkomstskatt
eller lagen om statlig förmögenhetsskatt. Däremot skall hänsyn
tas till sådan inkomst eller förmögenhet som enligt
dubbelbeskattningsavtal skall vara helt eller delvis undantagen
från beskattning i Sverige. Lag (2000:1421).

Deklarationsskyldighet efter föreläggande

9 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall också den som inte är
deklarationsskyldig enligt 4–8 §§ lämna självdeklaration.

Självdeklaration

10 § En självdeklaration skall innehålla uppgifter om

1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisations-
nummer, postadress och hemortskommun, beträffande utländsk
juridisk person det land, där styrelsen haft sitt säte, samt
beträffande skattskyldig som bara under någon del av
beskattningsåret varit bosatt i Sverige, uppgift om den tid som
han haft bostad här,

2. de intäkter och avdrag som är att hänföra till varje
inkomstslag,

3. de allmänna avdrag som den skattskyldige yrkar få vid
taxeringen,

4. den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av
beskattningsåret, om beskattningsbar förmögenhet uppkommer,
dock i fall som avses i 7 § lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt endast i den utsträckning skattskyldighet för
förmögenhet föreligger.

En självdeklaration skall dessutom innehålla de uppgifter som
för särskilda fall föreskrivs i 16-24 §§ eller som behövs för
beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension, fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt enligt
lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild
löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader eller expansionsmedelsskatt enligt lagen
(1993:1537) om expansionsmedel.

Om en skattskyldig skall räkna in ett hemmavarande underårigt
barns tillgångar och skulder i sin förmögenhet enligt lagen om
statlig förmögenhetsskatt, skall uppgift lämnas även om dessa.
Lag (1998:693).

Förenklad självdeklaration

11 § Fysisk person och dödsbo får, om inte annat följer av 13 §,
lämna förenklad självdeklaration.

Skattemyndigheten skall till den som kan antas få lämna
förenklad självdeklaration före den 15 april under
taxeringsåret översända en förtryckt deklarationsblankett.
Följande uppgifter, grundade på innehållet i inkomna
kontrolluppgifter och övriga av myndigheten kända uppgifter,
skall förtryckas:

1. den skattskyldiges namn, personnummer eller
organisationsnummer, postadress och hemortskommun,

2. vad som behövs för att bestämma om den skattskyldige skall
sambeskattas eller inte,

3. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och avdrag i
inkomstslaget kapital,

4. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning
på pensionssparkonto,

5. vad som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

6. skattepliktiga tillgångar och avdragsgilla skulder enligt
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt om
beskattningsbar förmögenhet kan antas uppkomma.
Lag (1997:956).

12 § Om uppgifterna på den förtryckta deklarationsblanketten är
felaktiga eller ofullständiga skall den skattskyldige göra de ändringar
eller tillägg som behövs. Lag (1992:1659).

Särskild självdeklaration

13 § Särskild självdeklaration skall lämnas om

1. den skattskyldige är annan juridisk person än dödsbo,

2. den skattskyldige är skyldig att i självdeklaration lämna
uppgift om inkomst av näringsverksamhet,

3. den skattskyldige är företagsledare eller delägare i
fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag, företag som enligt 3 §
12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag eller, om
uppgifter skall lämnas enligt 24 §, i företag som upphört att
vara sådant företag,

4. den skattskyldige enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen
(1997:483) skall redovisa utgående och ingående mervärdesskatt
i sin självdeklaration,

5. den skattskyldige inte varit bosatt i Sverige under hela
beskattningsåret, eller

6. den skattskyldige inte mottagit förtryckt blankett för
förenklad självdeklaration senast den 15 april taxeringsåret.
Lag (1999:1056).

Gemensamma bestämmelser om självdeklaration

14 § I självdeklarationen behöver uppgift inte lämnas om
ersättning som, enligt bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket 3,
först efter föreläggande av skattemyndigheten behöver tas upp i
kontrolluppgift.

Om den skattskyldige yrkar avdrag för ökade levnadskostnader
enligt punkt 3 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen
(1928:370) skall han lämna de uppgifter som behövs om ersättning
som uppburits för att täcka kostnaderna. Lag (1994:1991).

15 § Om en skattskyldig yrkar avdrag för en skuldränta vid beräkning av
inkomst av kapital, skall han — i fall kontrolluppgift inte skall
lämnas enligt bestämmelserna i 3 kap. 25 a § — i självdeklarationen
lämna uppgifter om skuldbeloppets storlek vid beskattningsårets utgång
och om långivarens namn. Om långivaren är en fysisk person skall uppgift
också lämnas om dennes personnummer eller adress. Lag (1992:1659).

16 § Fåmansföretag och företag, som enligt 3 § 12 a mom.
tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall
behandlas som fåmansföretag skall i självdeklarationen lämna
uppgifter om delägares eller honom närstående persons namn,
personnummer och adress och i förekommande fall aktie- eller
andelsinnehav varvid, om det förekommer olika röstvärden för
innehavet, dessa skall anges; dock behöver uppgifter inte
lämnas för närstående person, som inte uppburit ersättning
från, träffat avtal med eller haft liknande förhållande med
företaget.

Delägare i ett handelsbolag skall lämna de uppgifter som behövs
för att beräkna det justerade ingångsvärdet för andelen i
bolaget såsom andelens ursprungliga ingångsvärde, tillskott och
uttag.

Skall den skattskyldige enligt 10 kap. 31 §
skattebetalningslagen (1997:483) redovisa mervärdesskatt i sin
självdeklaration, skall han lämna de uppgifter som behövs för
att besluta om mervärdesskatten.

Dotterföretag enligt 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1
kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 §
sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om
medlemsbanker, 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713)
eller 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), skall i
självdeklarationen lämna uppgift om namn och
organisationsnummer för moderföretag jämte aktie- eller
andelsinnehav med angivande av röstvärde samt, i förekommande
fall, uppgifter om namn och organisationsnummer för dettas
moderföretag. Ägaruppgifterna skall avse förhållandena vid
senast avslutade beskattningsår. Lag (1999:1097).

17 § Om den skattskyldige under beskattningsåret har avyttrat
fast eller lös egendom eller betalat eller överlåtit lån i
utländsk valuta, skall han i självdeklarationen lämna de
uppgifter som behövs för att beräkna skattepliktig
realisationsvinst. Detsamma gäller, om den skattskyldige under
beskattningsåret överfört eller upplåtit egendom under sådana
förhållanden att överföringen eller upplåtelsen enligt 25 § 2
mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall jämställas
med avyttring av fastighet. Kan intäktens totala belopp inte
fastställas på grund av att den är beroende av viss framtida
händelse, skall uppgift lämnas om detta i självdeklarationen.

Den som yrkar uppskovsavdrag enligt lagen (1993:1469) om
uppskovsavdrag vid byte av bostad skall i självdeklarationen
lämna uppgift om beteckning på sådan ersättningsbostad som
avses i 11 § nämnda lag. Om ersättningsbostaden utgörs av
bostad som avses i 11 § andra meningen nämnda lag, skall
uppgift lämnas även om föreningens eller bolagets
organisationsnummer och namn. Om ersättningsbostad förvärvas
först nästkommande år, skall uppgift i stället lämnas i
självdeklarationen för det året.

Har äganderätten till en sådan ersättningsbostad som avses i
andra stycket under beskattningsåret övergått till annan genom
arv, testamente, bodelning eller gåva skall i
självdeklarationen lämnas uppgift om

1. storleken på det belopp som enligt 10 § nämnda lag skall
dras ifrån omkostnadsbeloppet när ersättningsbostaden avyttras,

2. ersättningsbostadens beteckning samt, om ersättningsbostaden
utgörs av bostad som avses i andra stycket andra meningen,
föreningens eller bolagets organisationsnummer och namn samt

3. den nye ägarens namn, adress och person- eller
organisationsnummer.

Den som yrkat uppskov med beskattningen enligt lagen
(1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten skall
lämna de uppgifter som behövs för att uppskov skall kunna
medges. Den som erhållit sådant uppskov eller som inträtt i
dennes ställe skall lämna sådana uppgifter som är av betydelse
för om uppskovsbelopp skall tas upp till beskattning.

Har äganderätten till en andel som förvärvats genom sådant
andelsbyte som avses i fjärde stycket övergått till annan genom
arv, testamente, bodelning eller gåva skall förvärvaren i sin
självdeklaration lämna uppgift om

1. det antal andelar som förvärvats,

2. uppskovsbelopp som belöper sig på varje andel och

3. namn, adress och person- eller organisationsnummer för den
från vilken andelarna har förvärvats. Lag (1998:1611).

18 § Har en överenskommelse enligt 3 kap. 2 a § första stycket
lagen (1962:381) om allmän försäkring träffats om att en viss
ersättning från arbetsgivare som är bosatt utomlands eller är
utländsk juridisk person skall hänföras till inkomst av annat
förvärvsarbete, skall den som uppbär ersättningen ange detta i
sin självdeklaration. Detsamma gäller om en sådan
överenskommelse träffats som avses i 3 kap. 2 a § andra stycket
2 d samma lag. Lag (1999:1056).

Särskilda bestämmelser för näringsverksamhet

19 § Den som har inkomst av näringsverksamhet skall, om inte
annat framgår av 20 eller 25 §, i sin självdeklaration för
varje förvärvskälla från bokföringen lämna uppgifter om varje
slag av

1. intäkter, kostnader, bokslutsdispositioner, skatter och
skattemässiga avsättningar,

2. tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade reserver och
eget kapital.

Uppgifter skall vidare lämnas om

1. arten och omfattningen av verksamheten,

2. hur värdesättningen på lager samt fordringar skett,

3. hur det bokföringsmässiga vinstresultatet justerats för att
överensstämma med de för den skattemässiga inkomstberäkningen
stadgade grunderna,

4. hur avdrag för värdeminskning beräknats,

5. vad den skattskyldige satt in i form av pengar i närings-
verksamheten eller tagit ut ur näringsverksamheten i varor,
pengar eller annat eller på annat sätt använt för att betala
levnadskostnader eller för andra utgifter, som inte är
hänförliga till omkostnader i verksamheten, samt om andra
förmåner som den skattskyldige fått av verksamheten,

6. ändrade redovisningsprinciper samt

7. under året anskaffade och försålda anläggningstillgångar.

Juridisk person som omfattas av 2 § 6 a mom. lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt skall lämna uppgift om beslut om
utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst.

Fysisk person och dödsbo skall lämna uppgift om fördel-
ningsunderlag enligt 2 § lagen (1993:1536) om räntefördelning
vid beskattning vid utgången av närmast föregående beskatt-
ningsår samt motsvarande belopp vid beskattningsårets utgång.

Har makar tillsammans deltagit i näringsverksamhet behöver
uppgifter som avses i första och andra styckena endast lämnas
av en av makarna. Var och en av makarna skall dock lämna
uppgifter om arten och omfattningen av sitt arbete i
verksamheten samt de övriga uppgifter som behövs för
tillämpningen av anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen.

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten på ansökan
av den deklarationsskyldige medge att de uppgifter som avses i
första stycket 1 lämnas i sammansatta poster. Ett sådant
medgivande får omfatta en tid av högst tre år åt gången. En
ansökan skall ha kommit in till skattemyndigheten före ingången
av taxeringsåret. Lag (1997:495).

19 a § Den som yrkat uppskov med beskattningen av
realisationsvinst enligt lagen (1998:1602) om uppskov med
beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner skall lämna
de uppgifter som behövs för att uppskov skall kunna medges. Den
som erhållit sådant uppskov eller som inträtt i dennes ställe
skall lämna uppgifter som är av betydelse för om vinsten skall
tas upp till beskattning. Lag (19918:1611).

20 § Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag skall, i stället för att lämna
sådana uppgifter som anges i 19 § första stycket, till sin
självdeklaration foga sin årsredovisning.

Utländskt skadeförsäkringsföretag som drivit försäkringsrörelse i
Sverige, skall i stället för vad som anges i 19 § i
självdeklarationen lämna uppgift om premieinkomsten i Sverige.

Den som enligt 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
skall schablonbeskattas för intäkt av fastighet skall, såvitt gäller
fastighetsinnehavet, i stället för vad som anges i 19 § i
självdeklarationen lämna uppgift om de intäkter och omkostnader som
anges i förstnämnda lagrum. Lag (1996:1210).

21 § Om ett fåmansföretag, ett företag, som enligt 3 § 12 a
mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
skall behandlas som fåmansföretag, en delägare i ett fåmansägt
handelsbolag eller en näringsidkare som är fysisk person gjort
avdrag vid inkomstbeskattningen för något av följande slag av
ersättningar vilka har tillgodoförts mottagare i utlandet,
skall i självdeklarationen lämnas uppgift om ersättningarnas
sammanlagda belopp för varje land. Skyldigheten gäller
ersättningar som avser

1. ränta, utom sådan som utgår därför att betalning inte
erlagts i rätt tid,

2. royalty eller annan ersättning för upphovsrätt eller någon
annan liknande rättighet såsom rätt till patent, varumärke,
mönster samt litterärt och konstnärligt verk.
Lag (1999:1056).

22 § Om en revisionsberättelse för den som har inkomst av
näringsverksamhet innehåller upplysning, uttalande eller
anmärkning enligt 10 kap. 28-32 §§ aktiebolagslagen (1975:1385)
eller 28-31 §§ lagen (1999:1079) om revision skall en kopia av
revisionsberättelsen fogas vid självdeklarationen.
Revisionsberättelsen skall dock inte bifogas om den endast
innehåller uttalande att årsredovisningen uppgjorts enligt
tillämplig lag om årsredovisning, att styrelseledamöter och den
verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet eller
uttalande som avses i 10 kap. 29 § första stycket
aktiebolagslagen. För fåmansföretag skall lämnas förteckning
som avses i 12 kap. 9 § aktiebolagslagen samt förteckning över
utbetald rörlig ränta till personer som avses i 2 § 9 mom.
sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

För inländskt skadeförsäkringsföretag skall lämnas en bestyrkt
kopia av protokoll eller annan handling, som visar hur
resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret
slutligt fastställts samt hur vinsten för samma år disponerats.
Lag (1999:1097).

23 § Den som har inkomst av näringsverksamhet och som för
beskattningsåret enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. i sin balansräkning redovisar
pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner eller i
sådan delpost som avses i 8 a § samma lag, skall i självdekla-
rationen redovisa vad som avser sådana pensionsutfästelser för
vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen.
Sådan redovisning skall avse förhållandena vid såväl
beskattningsårets ingång som dess utgång.

Den som enligt punkt 20 a eller punkt 20 b av anvisningarna
till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) gjort avdrag för medel
som avsatts till pensionsstiftelse eller personalstiftelse
skall lämna uppgift om namn och organisationsnummer på
stiftelsen. Lag (1998:330).

Särskilda bestämmelser för företagsledare m.fl. i fåmansföretag

24 § Företagsledare i fåmansföretag, företag, som enligt 3 §
12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, eller fåmansägt
handelsbolag och närstående till sådan person samt delägare i
företaget skall i självdeklarationen lämna de uppgifter som
behövs för att tillämpa gällande bestämmelser rörande
beräkningen av hans inkomst från företaget och bestämmelserna i
3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt. Därvid skall
uppgifter lämnas bland annat om hans arbetsuppgifter i
företaget, om vad han tillskjutit till eller uppburit från
företaget i form av pengar, varor eller annat, om utgifter för
hans privata kostnader som företaget betalat samt om avtal
eller andra förhållanden mellan honom och företaget.

Skyldighet för person som avses i första stycket att lämna de
uppgifter som behövs för att tillämpa reglerna i 3 § 12 mom.
lagen om statlig inkomstskatt gäller även efter det att
företaget upphört att vara fåmansföretag eller företag, som
enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen om statlig
inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag.
Lag (1999:1056).

Särskilda bestämmelser för handelsbolag m.fl.

25 § Handelsbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg
skall varje år till ledning för delägares taxering lämna
uppgifter som avses i 19 § första och andra styckena samt för
varje delägare uppgifter om hans andel av bolagets eller
rederiets inkomst av varje förvärvskälla och värdet av hans
andel eller lott i bolaget eller rederiet. Uppgift skall också
lämnas om delägares andel av avdrag från arbetsgivaravgift
enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980).

Handelsbolag som under beskattningsåret avyttrat fastighet
skall till ledning för delägares taxering lämna de uppgifter
som behövs för att beräkna skattepliktig realisationsvinst.
Detsamma gäller om handelsbolaget under beskattningsåret
överfört eller upplåtit fastighet under sådana förhållanden att
överlåtelsen eller upplåtelsen enligt 25 § 2 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt skall jämställas med
avyttring av fastighet. Kan intäktens totala belopp inte
fastställas på grund av att den är beroende av viss framtida
händelse, skall uppgift lämnas om detta.

Uppgifterna skall lämnas enligt bestämmelserna för särskild
självdeklaration och på det sätt som anges i 28 och 29 §§.

Bestämmelserna i 32 § om anstånd gäller i tillämpliga delar för
uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf. Lag (2000:987).

Särskilda bestämmelser för ekonomiska föreningar

25 a § En ekonomisk förening skall i självdeklarationen ange om
den är en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller tredje stycket
i samma paragraf. Lag (2000:495).

Särskild uppgiftsskyldighet för vissa stiftelser, föreningar
och trossamfund

26 § Stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund som
är helt eller delvis frikallade från skattskyldighet, skall i
fall som anges nedan lämna särskild uppgift om inkomst och
förmögenhet, som inte skall tas upp till beskattning.

Uppgiftsskyldighet har

1. personalstiftelse som avses i lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m. med ändamål uteslutande att lämna
understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall samt
stiftelse som bildats enligt avtal mellan organisationer av
arbetsgivare och arbetstagare med ändamål som anges i 7 § 4
mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

2. stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att under
samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets
försvar,

3. stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att, utan
begränsning till en viss familj, vissa familjer eller bestämda
personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna
understöd till undervisning eller utbildning eller utöva
hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig
forskning eller nordiskt samarbete,

4. förening och registrerat trossamfund som avses i 7 § 5 mom.
lagen om statlig inkomstskatt.

Särskild uppgift lämnas på blankett enligt fastställt formulär.
Blanketten eller bilaga till denna skall ta upp inkomster och
utgifter under räkenskapsår som gått till ända närmast före
taxeringsåret, samt tillgångar och skulder vid räkenskapsårets
början och slut. Vidare skall upplysning lämnas om de
omständigheter som anses motivera frikallelse från
skattskyldighet.

Särskild uppgift lämnas varje år senast den 31 mars i den
ordning som anges i 29 § i fråga om självdeklaration, om inte
skattemyndigheten efter framställning medgett befrielse för
viss tid från nämnda skyldighet. Sådant medgivande får
återkallas.

Stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund som är
skyldiga att lämna självdeklaration skall foga den särskilda
uppgiften till deklarationen.

Stiftelsen, föreningen eller det registrerade trossamfundet
skall efter föreläggande av skattemyndigheten meddela de
ytterligare upplysningar som kan behövas för att bedöma
stiftelsens, föreningens eller trossamfundets skattskyldighet.
Lag (2000:1421).

Anmälningsskyldighet om nedsättning av utländsk skatt

27 § Har den skattskyldige fått avräkning av utländsk skatt från sin
inkomstskatt eller förmögenhetsskatt enligt bestämmelser i
dubbelbeskattningsavtal eller enligt lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt och nedsätts härefter den utländska skatten, är han
skyldig att anmäla detta till skattemyndigheten. Anmälan skall göras
inom tre månader från det att den skattskyldige fick del av det beslut
genom vilket den utländska skatten nedsatts och skall avfattas på
fastställt formulär. Till anmälan skall fogas beslutet eller bestyrkt
kopia av detta.

Tidpunkt och sätt för att lämna självdeklaration m.m.

28 § Förenklad självdeklaration skall lämnas senast den 2 maj
under taxeringsåret.

Särskild självdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande,
skall, om inte annat följer av tredje stycket, lämnas senast den 31
mars under taxeringsåret.

Deklarationsskyldig som skall lämna särskild självdeklaration
enbart på grund av att han inte varit bosatt i Sverige under hela
beskattningsåret eller inte fått förtryckt blankett för förenklad
självdeklaration senast den 15 april under taxeringsåret skall lämna
deklarationen senast den 2 maj taxeringsåret. Lag (1994:483).

29 § Självdeklaration som skall lämnas utan föreläggande och de
handlingar som hör till den skall lämnas till skattemyndigheten eller
till ett mottagningsställe som godkänts av skattemyndigheten.

30 § De handlingar som anges i 22 § första och andra styckena skall
lämnas samtidigt med och fogas vid den självdeklaration som den
skattskyldige lämnar. Om detta möter något hinder skall handlingarna
lämnas inom två veckor efter det de upprättats. Lag (1990:1136).

31 § Självdeklaration och andra uppgifter eller upplysningar till
ledning för egen taxering som skall lämnas först efter föreläggande,
skall lämnas på det sätt och inom den tid som anges i föreläggandet,
dock inte tidigare än vad som gäller för självdeklaration eller uppgift
som skall lämnas utan föreläggande.

Anstånd med att lämna självdeklaration

32 § Om någon visar att han är förhindrad på grund av särskilda
omständigheter att lämna självdeklaration inom föreskriven tid, får han
efter ansökan beviljas anstånd med att lämna självdeklarationen. Anstånd
får inte utan att det finns synnerliga skäl medges längre än till
utgången av maj månad under taxeringsåret.

En sådan ansökan görs hos och prövas av skattemyndigheten i den region där
sökandens hemortskommun för beskattningsåret är belägen eller, om
sökanden saknar hemortskommun i Sverige, skattemyndigheten i Stockholm.
Har ansökan gjorts hos en annan skattemyndighet, skall denna pröva
ansökan om tiden inte medger att ansökan överlämnas till rätt myndighet.
Lag (1998:234).

33 § Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder
deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklaration, kan för
sådana deklarationsskyldiga som skall lämna särskild självdeklaration
enligt 13 § 1-4 efter ansökan få tillstånd att enligt tidsplan lämna
deklarationer under tiden den 1 april-den 15 juni under
taxeringsåret. Vid ansökningshandlingen skall fogas förteckning över
de deklarationsskyldiga. Om tillståndet medges, skall den som är
upptagen i förteckningen anses ha fått anstånd med att lämna
deklarationen till den dag då deklaration senast få lämnas enligt
tidsplanen.

Ansökan enligt första stycket görs hos och prövas av
skattemyndigheten i den region inom vilken sökanden utövar sin
näringsverksamhet. Lag (1998:234).

Föreläggande att fullgöra deklarationsskyldighet

34 § Den som inte har fullgjort sin deklarationsskyldighet i rätt tid
får föreläggas av skattemyndigheten att lämna självdeklaration.

Om självdeklaration inte är upprättad så som föreskrivs i detta kapitel,
får skattemyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att komma in
med de uppgifter som saknas eller, om deklarationen är bristfällig i
väsentliga avseenden, med ny deklaration som är upprättad på riktigt
sätt.

Ett sådant föreläggande får också avse de övriga uppgifter som anges i
detta kapitel och lämnas till ledning för taxering.

3 kap. Kontrolluppgifter m.m.

Allmänna bestämmelser

1 § Uppgifter till ledning för taxering av andra än uppgiftslämnaren
själv och för registrering av preliminär skatt som har innehållits genom
skatteavdrag, lämnas i form av kontrolluppgift.

2 § Den som är uppgiftsskyldig enligt bestämmelserna i detta kapitel
skall, om inte annat föreskrivs, varje år lämna kontrolluppgift för det
föregående kalenderåret.

I 55–62 §§ finns gemensamma bestämmelser om hur kontrolluppgifter skall
utformas och hur de skall lämnas.

3 § Länsrätten får på framställning av en uppgiftsskyldig som
förelagts att lämna kontrolluppgift som enligt bestämmelserna i
detta kapitel skall lämnas först efter föreläggande, besluta att
uppgift eller handling skall undantas från föreläggandet. Därvid
gäller bestämmelserna i 3 kap. 13–14 c §§ taxeringslagen
(1990:324). Lag (1994:477).

Kontrolluppgifter om lön m.m.

4 § Kontrolluppgifter om lön, arvode, andra ersättningar eller
förmåner som utgör skattepliktig intäkt av tjänst skall lämnas
av den som betalat ut beloppet eller gett ut förmånen.
Kontrolluppgift avseende skattepliktig intäkt av tjänst i form
av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av
kundtrohet eller liknande, skall dock lämnas av den som
slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för
förmånen, om denne är någon annan än den som är skattskyldig
för förmånen. Kontrolluppgift avseende skattepliktig intäkt av
tjänst i form av en förmån eller ersättning, som getts ut eller
anses utgiven av en fysisk person som är bosatt utomlands eller
en utländsk juridisk person, skall lämnas av den hos vilken den
skattskyldige är anställd i Sverige, om förmånen eller
ersättningen kan anses ha sin grund i anställningen i Sverige
och det inte finns något anställningsförhållande mellan
utgivaren av förmånen eller ersättningen och den skattskyldige.

Kontrolluppgifter skall lämnas för den som har fått
skattepliktigt belopp eller skattepliktig förmån som avses i
första stycket.

Uppgiftsskyldighet enligt första och andra styckena föreligger
även i fråga om ersättning eller förmån som mottagaren får för
arbete och som för honom utgör intäkt av näringsverksamhet om
inte mottagaren antingen har enbart en F-skattsedel eller både
en F-skattsedel och en A-skattsedel och skriftligen åberopat F-
skattsedeln samt för sådan ersättning från arbetsgivare som
enligt 3 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
beskattas som inkomst av kapital.

Uppgiftsskyldighet föreligger inte i fråga om ersättning eller
förmån som enligt 2 kap. 24 § skall redovisas i
självdeklaration.

Kontrolluppgift skall ta upp utgiven ersättning eller förmån
samt avdragen preliminär skatt. I 6-12 §§ lämnas närmare
föreskrifter om vad som skall iakttas när kontrolluppgift
lämnas. Lag (1998:339).

4 a § Om kontrolluppgiftsskyldighet föreligger enligt 4 §
första stycket andra eller tredje meningen, skall den som
kontrolluppgiften avser till den kontrolluppgiftsskyldige på
annat sätt än muntligen lämna uppgift om förmånens eller
ersättningens art och omfattning och under vilken månad den
åtnjutits eller anses åtnjuten respektive erhållits.
Uppgifterna skall lämnas senast månaden efter det att förmånen
åtnjutits eller anses åtnjuten respektive ersättningen
erhållits. Lag (1990:325).

5 § Uppgiftsskyldighet enligt 4 § föreligger först efter
föreläggande av skattemyndigheten beträffande

1. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete,
som getts ut av fysisk person eller dödsbo och inte utgör
omkostnad i näringsverksamhet, om skatteavdrag inte har gjorts
och det som mottagaren sammanlagt fått haft ett lägre värde än
1 000 kronor för hela året,

2. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete i
andra fall än som avses i 1 om det som mottagaren sammanlagt
fått haft ett lägre värde än 100 kronor för hela året samt
förmån av fritt logi ombord för arbetstagare som avses i punkt
1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370),

2 a. ersättning och förmån som redovisats i en förenklad
skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen
(1997:483),

3. följande slag av ersättningar om det har angetts i
kontrolluppgiften att sådan ersättning har lämnats

a) kostnadsersättning för resa i tjänsten med allmänt
kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi, motsvarande gjorda
utlägg,

b) kostnadsersättning för logi vid sådan resa i tjänsten som
avses i punkt 3 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen,
motsvarande gjorda utlägg,

c) representationsersättning, motsvarande gjorda utlägg,

d) ersättning för ökade levnadskostnader vid sådan resa i
tjänsten som avses i punkterna 3 och 3 a av anvisningarna till
33 § kommunalskattelagen eller för kostnader för resa med egen
bil i tjänsten eller kostnader för drivmedel för
bilförmånshavares resa med förmånsbilen i tjänsten, i den mån
ersättningarna enligt 8 kap. 19 och 20 §§ skattebetalningslagen
inte skall ligga till grund för beräkning av skatteavdrag.
Lag (2000:1001).

6 § I kontrolluppgiften skall utgiven förmån tas upp oavsett om den
utgått kontant eller på annat sätt eller utgjort ersättning för
kostnader som mottagaren betalat.

Om mottagaren har betalat ersättning för en förmån, skall förmånsvärdet
sättas ned med ersättningens belopp.

Om någon förmån endast avser en del av året, skall uppgift lämnas om den
tid för vilken förmånen utgått. Lag (1990:1136).

7 § Värdet av förmåner som utgått i annat än pengar skall
beräknas i enlighet med bestämmelserna i kommunalskattelagen
(1928:370). Vid beräkning av värdet av bilförmån och kostförmån
skall dock bestämmelserna i punkt 4 andra-fjärde styckena av
anvisningarna till 42 § nämnda lag tillämpas endast i enlighet
med beslut av skattemyndigheten med stöd av 9 kap. 2 § andra
stycket skattebetalningslagen (1997:483). Värdet av annan
bostadsförmån här i landet än förmån av semesterbostad skall
beräknas i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 15 och 16 §§
skattebetalningslagen. Dessutom skall i fråga om sådan förmån
anges om bostaden är belägen på taxeringsenhet som i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) benämns småhusenhet.

Om värdet av en förmån justerats enligt 9 kap. 2 § andra
stycket skattebetalningslagen skall anges att justering skett.

Det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån skall
anges särskilt för sig.

I fråga om bilförmån skall uppgift lämnas om

1. bilens modellbeteckning och årsmodell,

2. nedsättning av värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel,
på grund av att den skattskyldige utgett ersättning för
förmånen,

3. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter
nedsättning enligt 2,

4. värdet av förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel
enligt punkt 2 sjunde stycket av anvisningarna till 42 §
kommunalskattelagen och

5. antalet kilometer tjänstekörning som ersättning för
kostnader för drivmedel för resa i tjänsten med förmånsbil
avser. Lag (1999:1056).

8 § Om det när lön betalats ut gjorts avdrag för löntagares eller
hans efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften anges
bruttolönen och vad som dragits av.

Avser livränta skadestånd till följd av personskada, skall anges
om livräntan utgör skattepliktig intäkt.

9 § I kontrolluppgiften skall det för varje belopp anges om
arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter enligt
socialavgiftslagen (2000:980).

Ersättning för ökade levnadskostnader eller kostnader för resa
med egen bil eller förmånsbil i tjänsten som enligt 8 kap. 19
och 20 §§ skattebetalningslagen (1997:483) skall ligga till
grund för beräkning av skatteavdrag, skall i kontrolluppgift
anges som lön, arvode eller motsvarande. Har ersättning för
ökade levnadskostnader som enligt 8 kap. 19 §
skattebetalningslagen inte skall ligga till grund för beräkning
av skatteavdrag utgått för en eller flera tjänsteresor som
omfattat en sammanhängande period av mer än tre månader, skall
detta anges i kontrolluppgift som också skall innehålla
upplysning om i vad mån fråga är om inrikes eller utrikes
förrättning.

I kontrolluppgiften skall särskilt för sig tas upp det
sammanlagda värdet av andra kostnadsersättningar än sådana som
enligt 5 § 3 a-c skall uppges först efter föreläggande av
skattemyndigheten. Dock skall ersättningen, då det är uppenbart
att den avser kostnader som inte är avdragsgilla vid
mottagarens inkomsttaxering eller att den överstiger
avdragsgillt belopp, till denna del anges som lön, arvode eller
motsvarande.

I kontrolluppgiften skall särskilt för sig tas upp sådant
skatteavdrag som har gjorts. Lag (2000:987).

10 § Kontrolluppgift om sjöinkomst skall även ange antalet
arbetsdagar som tjänstgöringen omfattat samt på vilket fartyg
och i vilket fartområde som tjänstgöringen ägt rum. Lag
(1996:1334).

11 § Kontrolluppgift om lön, arvode eller liknande ersättning
eller förmån för utländsk expert, forskare eller andra
nyckelpersoner som avses i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen
(1999:1229) skall även avse den del av ersättningen eller
förmånen som enligt 11 kap. 22 och 23 §§ samma lag inte skall
tas upp som intäkt. Lag (2000:1163).

12 § har upphävts genom lag (1990:1136).

Kontrolluppgifter om sjukpenning m.m. samt vissa bidrag, stöd och
ersättningar

13 § Kontrolluppgifter om sjukpenning, föräldrapenning,
vårdbidrag samt andra förmåner i form av bidrag, stöd eller
ersättning som är skattepliktiga intäkter för mottagaren skall
lämnas av

1. Riksförsäkringsverket,

2. allmän försäkringskassa,

3. arbetslöshetskassa,

4. universitet och högskola,

5. Centrala studiestödsnämnden,

6. länsarbetsnämnd.

Kontrolluppgift skall lämnas för den som fått förmånen om det
utbetalda beloppet uppgår till sammanlagt minst 100 kronor för
hela året. Kontrolluppgiften skall ta upp utbetalt belopp och
avdragen preliminär A-skatt.

Riksförsäkringsverket skall, i fråga om sjukpenning, i
kontrolluppgiften ange om utbetalt belopp avser anställning
eller annat förvärvsarbete. Lag (1997:250).

14 § Kontrolluppgifter om pension och livränta skall lämnas av
försäkringsföretag och understödsförening avseende

a) belopp som betalats ut på grund av försäkring av den art att
skatteplikt för beloppet föreligger eller på grund av återköp av
sådan försäkring och

b) livränta som getts ut till följd av personskada eller ersättning
på grund av sådan kollektiv sjukförsäkring som avses i 32 § 3 a mom.
eller punkt 12 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen
(1928:370) även om utgett belopp inte är av skattepliktig natur.

Kontrolluppgift om pension och sådant belopp som skall avskattas
enligt 32 § 1 mom. första stycket j kommunalskattelagen lämnas av
pensionssparinstitut som avses i 1 kap. 2 § lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande.

Kontrolluppgift skall lämnas för den till vilken beloppet har
betalats ut om det utbetalade beloppet uppgår till sammanlagt
minst 200 kronor för hela året. Kontrolluppgiften skall ta upp
utbetalt belopp och avdragen preliminär A-skatt. Av
kontrolluppgiften skall framgå om pension utgått på grund av
tjänstepensionsförsäkring. Med utbetalt belopp likställs
avskattningsbelopp som avses i andra stycket. Kontrolluppgift om
avskattningsbeloppet skall lämnas för den som skall ta upp
beloppet som intäkt av tjänst.

Har skattepliktigt engångsbelopp getts ut till följd av personskada
skall särskilt anmärkas om skattepliktigt engångsbelopp getts ut
tidigare på grund av samma skada. Om så är fallet skall beloppets
storlek och utbetalningsåret anges. Lag (1993:945).

15 § Kontrolluppgift om försäkringsvärde skall lämnas av
försäkringsföretag och understödsförening avseende sådan
livförsäkring som är skattepliktig enligt lagen (1997:323) om
statlig förmögenhetsskatt eller avses i 2 § första stycket 7
lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift skall lämnas för den som är ägare till
försäkringen eller är förmånstagare med förfoganderätt till
sådan försäkring, om värdet av en eller flera försäkringar
uppgår till minst 1 000 kronor. För försäkring som innehas av
fysisk person eller dödsbo skall kontrolluppgiften uppta
försäkringens värde vid årets och, om försäkringen är meddelad
i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i
Sverige, det närmast föregående årets utgång. För övriga
innehavare av sådan utländsk försäkring skall försäkringens
värde vid sistnämnda tidpunkt redovisas.

Den som i Sverige förmedlar skattepliktig utländsk försäkring
skall för försäkringsavtal som förmedlats under kalenderåret
till Riksskatteverket lämna uppgift om försäkringsgivarens och
försäkringstagarens namn och postadress, försäkringstagarens
personnummer samt till verket vidarebefordra handling som
avses i fjärde stycket.

Innehavare av skattepliktig utländsk försäkring som avses i
första stycket skall efter försäkringsavtalets tecknande utan
dröjsmål till förmedlare av försäkringen eller, om sådan
saknas, till Riksskatteverket lämna dels en skriftlig
förbindelse från den utländske försäkringsgivaren att årligen
senast den 31 januari taxeringsåret lämna kontrolluppgift
enligt första och andra styckena till verket, dels ett eget
medgivande till sådant kontrolluppgiftslämnande. Förbindelse
behöver inte lämnas om detta tidigare gjorts enligt 32 b §.

Riksskatteverket får medge undantag från skyldigheten att ge
in sådan förbindelse som avses i fjärde stycket om det finns
särskilda skäl. Lag (1997:329).

16 § Kontrolluppgift enligt 14 eller 15 §, som avser
pensionsförsäkring tagen på annat sätt än i samband med tjänst,
skall innehålla uppgift om tidigare och nuvarande ägare till
försäkringen och, om möjligt, på vilket sätt äganderätten övergått
samt, i förekommande fall, den som fått förfoganderätten till
försäkringen. Motsvarande uppgifter skall även lämnas beträffande
pensionssparkonto.

Kontrolluppgift enligt 14 eller 15 §, som avser pensionsförsäkring
tagen i samband med tjänst, skall innehålla uppgift om den som
enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförmånen.
Lag (1993:945).

17 § Kontrolluppgift om ändring av pensionsförsäkring skall lämnas av
försäkringsföretag om en försäkring som meddelats med tillämpning av
äldre bestämmelser i punkt 1 av anvisningarna till 31 §
kommunalskattelagen (1928:370), har ändrats eller om en förmånstagare
under beskattningsåret satts in till försäkringen, i strid mot de nya
bestämmelserna i nämnda punkt.

Kontrolluppgift skall lämnas för försäkringstagaren. Kontrolluppgiften
skall ta upp vidtagen ändring samt den mot försäkringen svarande
premiereserven och övriga tillgodohavanden vid tidpunkten för ändringen.

17 a § Kontrolluppgift om avgift för annan pensionsförsäkring än
tjänstepensionsförsäkring skall lämnas av försäkringsföretag och
understödsförening. Kontrolluppgift om inbetalning på
pensionssparkonto skall lämnas av pensionssparinstitut.

Kontrolluppgift skall lämnas för försäkringstagaren om avdrag kan
medges enligt punkt 6 första stycket av anvisningarna till 46 §
kommunalskattelagen (1928:370) samt för pensionsspararen.
Kontrolluppgiften skall ta upp betald avgift för
pensionsförsäkringen och inbetalningen på pensionssparkonto.
Lag (1993:1578).

18 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall ett
försäkringsföretag eller en understödsförening lämna kontrolluppgift
beträffande en namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse arten av
uppgiven försäkring, beloppet av premie eller någon annan avgift, tid då
sådan mottagits, utbetalt försäkringsbelopp samt värdet och arten av
andra förmåner som inte uppgetts enligt annan föreskrift.

Kontrolluppgifter om royalty, näringsbidrag och räntebidrag

19 § Kontrolluppgift om royalty eller liknande avgift skall lämnas av
den som betalt ut royalty eller periodiskt utgående avgift för rättighet
av goodwillnatur, exempelvis varumärke, firmanamn och dylikt, eller för
att utnyttja patent, mönster och dylikt.

Kontrolluppgift skall lämnas för den till vilken royaltyn eller avgiften
betalats ut. Kontrolluppgiften skall ta upp utbetalt belopp och avdragen
preliminär A-skatt.

20 § Kontrolluppgift om näringsbidrag skall lämnas av den som lämnat
stöd som avses i punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen
(1928:370).

Kontrolluppgift skall lämnas för den som enligt beslut skall få stödet.
Kontrolluppgiften skall ta upp näringsbidraget eller det belopp som
eftergetts samt datum för utbetalningen av bidraget eller beslutet
om eftergift och stödets ändamål. Lag (1990:1136).

21 § Kontrolluppgift om statligt räntebidrag för bostadsändamål
och eftergiven återbetalningsskyldighet skall lämnas av boverket.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person som fått bidrag
eller eftergift. Lag (1991:1834).

Kontrolluppgifter om räntor m.m.

22 § Kontrolluppgift om inkomstränta och fordran skall lämnas
av

1. central värdepappersförvarare som avses i lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument,

2. den som yrkesmässigt bedrivit inlåning eller på annat sätt
yrkesmässigt ombesörjt att pengar blivit räntebärande,

3. den som gett ut skuldförbindelse för den allmänna marknaden,

4. förening som från medlemmar mottagit pengar för förräntning,

5. Riksgäldskontoret i fråga om statens sparobligationer,

6. den som driver valutahandel samt värdepappersinstitut hos
vilket utländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet
som anknyter till sådant fondpapper förvaras i depå eller
kontoförs,

7. Insättningsgarantinämnden,

8. förvaltare som i sådan egenskap är införd i det register som
förs av en central värdepappersförvarare enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

9. försäkringsgivare som betalat ut ersättning på grund av
försäkring som avses i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse.

Kontrolluppgift skall lämnas för

1. den som gottskrivits ränta eller till vilken ränta betalats
ut (borgenär),

2. innehavare av marknadsnoterad fordran som avses i 3 § första
stycket 7 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt med
undantag för premieobligation som getts ut före år 1996,

3. den som har varit antecknad som innehavare av utländskt
räntebärande fondpapper eller rättighet eller skyldighet som
anknyter till sådant fondpapper,

4. den som fått ersättning enligt lagen (1999:158) om
investerarskydd eller på grund av sådan försäkring som avses i
5 kap. 2 § lagen om värdepappersrörelse.

Kontrolluppgiften skall ta upp den ränta som den uppgifts-
skyldige sammanlagt gottskrivit eller betalat ut till
borgenären, dennes sammanlagda fordran på den uppgiftsskyldige
vid årets utgång och avdragen preliminär skatt. I fall som
avses i första stycket 6 skall uppgift lämnas om ränta som
utbetalats eller gottskrivits samt om innehavet i depån eller
den kontoförda fordringen vid årets utgång. Kontrolluppgift
skall vidare lämnas för upplupen men inte förfallen avkastning
(räntekompensation) vid avyttring av fordran eller andel i
sådan värdepappersfond som avses i 27 § 6 mom. lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt.

För marknadsnoterad fordran skall kontrolluppgiften ta upp det
vid årets utgång senast noterade värdet ökat med upplupen
avkastning som inte omfattas av detta värde.

Innehas ett konto av mer än en person skall ränta och fordran
fördelas lika mellan innehavarna, om inte annat förhållande är
känt för den uppgiftsskyldige. I fråga om konto för vilket
samtliga innehavare inte redovisas enligt bestämmelserna i 57 §
andra stycket skall dock den totala räntan och fordran
redovisas utan fördelning.

Avser en utbetalning också annat än ränta och kan den
uppgiftsskyldige inte ange hur stor del därav som utgör ränta,
skall i stället för ränta det sammanlagt utbetalda beloppet
redovisas.

En skattskyldig, som uppdrar åt en utländsk förvaltare att i
sådan egenskap föras in i ett register som förs av en central
värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument, skall utan dröjsmål till
Riksskatteverket lämna ett skriftligt medgivande till insyn i
depå eller konto som han har hos förvaltaren. Lag (1999:202).

22 a § Fysisk person, som är bosatt i Sverige eller som flyttar in
för att bosätta sig här och öppnar eller har öppnat ett
inlåningskonto i utlandet, skall utan dröjsmål till Riksskatteverket
lämna dels ett skriftligt medgivande till insyn på kontot, dels en
skriftlig förbindelse från den utländska kontoföraren att årligen
senast den 31 januari taxeringsåret lämna kontrolluppgift till
verket. Vad som sägs om fysisk person som är bosatt i Sverige gäller
också svenskt dödsbo.

Kontrolluppgiften skall ta upp namn på och postadress till
kontohavaren, dennes personnummer eller organisationsnummer, ränta
som gottskrivits eller utbetalats under föregående kalenderår samt
behållningen på kontot vid årets utgång.

Om den sammanlagda behållningen på ett eller flera konton i visst
land inte överstiger motvärdet till 50 000 kronor, behöver sådan
förbindelse som avses i första stycket inte lämnas av

1. den som äger fastighet eller bostad i utlandet om kontot används
för att verkställa betalning av drift- eller underhållskostnader för
fastigheten eller bostaden eller för mottagande av intäkter från
fastigheten eller bostaden,

2. den som behöver medel på konto i visst land för betalning av
kostnader i samband med egna vistelser där,

3. den som vistas i utlandet om kontot avser endast deponering av
medel under vistelsen,

4. den som är utländsk medborgare om kontot avser deponering i
hemlandet av sådan arbetsinkomst eller liknande ersättning som är
intjänad i Sverige.

I andra fall än som avses i tredje stycket får Riksskatteverket
medge undantag från skyldigheten att ge in en sådan förbindelse som
avses i första stycket, om det finns särskilda skäl.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte den som bedriver
näringsverksamhet, om behållningen på kontot utgör en tillgång i
verksamheten. De gäller inte heller i fråga om inlåningskonto i sådan
stat där behörig myndighet på grund av överenskommelse i
handräckningsavtal med Sverige utan särskild framställning årligen
tillställer de svenska skattemyndigheterna uppgifter om sådan
avkastning på tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut
som utbetalas till eller gottskrivs personer bosatta i Sverige.
Lag (1995:576).

23 § Uppgiftsskyldighet enligt 22 § föreligger inte

1. då borgenären är bank, hypoteksinstitut, försäkringsföretag,
aktiebolag eller förening eller stiftelse som tilldelats
organisationsnummer,

2. för ränta som i fråga om en central värdepappersförvarare
inte avser bolagets verksamhet beträffande skuldförbindelser
för den allmänna marknaden och som i fråga om övriga
uppgiftsskyldiga inte hänför sig till sådan verksamhet som
avses i 22 § första stycket,

3. för ränta och fordran på konto, för vilket inte finns
person- eller organisationsnummer och som öppnats före den 1
januari 1985, om räntan för kontohavaren uppgår till mindre än
100 kronor eller – om kontot innehas av mer än en person –
ränta för var och en av kontohavarna understiger 100 kronor,

4. för ränta och fordran på konto om borgenärens sammanlagda
ränta på ett eller flera konton uppgår till mindre än 100
kronor varvid ränta som enligt andra bestämmelser i detta
stycke är undantagen från uppgiftsskyldighet inte skall
medräknas,

5. för ränta och fordran på särskilt konto i bank enligt
skogskontolagen (1954:142), lagen (1979:611) om
upphovsmannakonto, lagen (1982:2) om uppfinnarkonto eller lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande. Lag (1998:1490).

24 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall bankaktiebolag,
sparbank eller någon annan penninginrättning lämna kontrolluppgift
för namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse gottgjord ränta
för föregående år, beloppet av innestående medel vid en viss
angiven tidpunkt samt insättningar och uttag under viss tid.

25 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall även andra än
de penninginrättningar som avses i 24 § lämna kontrolluppgift för
varje borgenär om de betalt ut ränta eller haft skuld som inte gällt
lån mot obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna
rörelsen avsedda förskrivningar. Kontrolluppgiften skall avse namn,
hemvist, räntans belopp under föregående år och skulden vid en viss
angiven tidpunkt.

25 a § Kontrolluppgift om utgiftsränta och skuld skall lämnas
av

1. den som yrkesmässigt bedrivit utlåning eller kreditgivning
eller den som i annan yrkesmässig verksamhet bedrivit utlåning
eller kreditgivning via konto eller i annan form,

2. förening som till medlemmar lånat ut pengar mot ränta,

3. arbetsgivare eller uppdragsgivare som till arbetstagare
eller uppdragstagare lånat ut pengar mot ränta,

4. Insättningsgarantinämnden,

5. Centrala studiestödsnämnden.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo.
Kontrolluppgiften skall ta upp den ränta som gäldenären betalt
till den uppgiftsskyldige och gäldenärens sammanlagda skuld
till den uppgiftsskyldige vid årets utgång. I fall som avses i
första stycket 3 skall även eventuell ränteförmån anges.

Avser den ränta som betalts till någon del ränta som erlagts
i förskott, skall av kontrolluppgiften framgå hur stor del av
räntan som belöper på tid till och med den 31 januari året
efter beskattningsåret, dock endast om förskottsräntan till
någon del belöper på tid efter denna tidpunkt.

Kontrolluppgift skall vidare lämnas för upplupen men inte
förfallen avkastning (räntekompensation) vid förvärv av
fordran eller andel i sådan värdepappersfond som avses i 27 §
6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Dock skall
kontrolluppgift inte lämnas i det fall den avkastning
kompensationen avser förfaller till betalning ett senare år än
det år förvärvet skett.

Är fler än en person betalningsansvarig för skuld skall
utgiftsräntan och skulden fördelas lika mellan gäldenärerna,
om inte annat förhållande är känt för den uppgiftsskyldige. I
fråga om skuld för vilken samtliga gäldenärer inte redovisas
enligt bestämmelserna i 57 § andra stycket skall dock den
totala räntan och skulden redovisas utan fördelning.
Lag (1997:329).

26 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall också i andra
fall än som avses i 25 a § fysisk eller juridisk person som haft
fordran lämna kontrolluppgift för namngiven person (gäldenär).
Kontrolluppgiften skall avse gäldenärens ränteutgift och beloppet
av hans skuld vid en viss angiven tidpunkt. Lag (1992:1659).

26 a § Kontrolluppgift om tomträttsavgäld skall lämnas av den som
upplåtit tomträtt.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo.
Kontrolluppgiften skall ta upp fastighetens beteckning och betald
avgäld.

Innehas tomträtt av flera personer fördelas avgälden lika mellan
tomträttshavarna, om inte annat förhållande är känt för den
uppgiftsskyldige. Lag (1992:1659).

Kontrolluppgifter m.m. om aktier, andra värdepapper och fordringar

27 § Kontrolluppgift om utdelning och innehav skall lämnas av

1. den som utbetalt utdelning på aktie i svenskt aktiebolag som
är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen
(1975:1385) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(1982:713),

2. den som utbetalt utdelning på andel i svensk
värdepappersfond som avses i 1 § lagen om värdepappersfonder
(1990:1114),

3. den som utbetalt utdelning från utländsk juridisk person, om
utdelningen utbetalats genom en central värdepappersförvarares
försorg,

4. den som driver valutahandel samt värdepappersinstitut hos
vilket utländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet
som anknyter till sådant fondpapper förvaras i depå eller
kontoförs,

5. värdepappersinstitut hos vilket marknadsnoterad tillgång som
anges i 3 § första stycket 4 och 7 lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt förvaras i depå eller kontoförs i annat fall
än som avses i 22 § och punkterna 1-4.

Kontrolluppgift skall lämnas för

a) fysisk eller juridisk person som är berättigad att lyfta
utdelning för egen del vid utdelningstillfället och

b) fysisk person och dödsbo som hos den uppgiftsskyldige varit
antecknad som innehavare av aktie eller andel i
värdepappersfond eller utländsk juridisk person eller utländsk
aktie eller annat utländskt värdepapper eller annan
marknadsnoterad tillgång som avses i 3 § första stycket 7 lagen
om statlig förmögenhetsskatt.

Kontrolluppgift enligt andra stycket a skall ta upp utbetald
utdelning, avdragen preliminär skatt och innehållen utländsk
källskatt som belöper på utdelningen. Kontrolluppgift enligt
andra stycket b skall ta upp innehavet vid årets utgång.

Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte för
tillgångar på pensionssparkonto eller för utdelning på sådana
tillgångar.

En skattskyldig, som uppdrar åt en utländsk förvaltare att i
sådan egenskap föras in i det register som förs av en central
värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument skall utan dröjsmål till
Riksskatteverket lämna ett skriftligt medgivande till insyn i
depå eller konto som han har hos förvaltaren.

Den som skall lämna kontrolluppgift enligt första stycket skall
för fysisk person och dödsbo som hos den uppgiftsskyldige varit
antecknad som innehavare av depå eller konto för
marknadsnoterad option, termin eller därmed jämförligt avtal
även lämna kontrolluppgift om förpliktelse vid årets utgång på
grund av sådant avtal. Lag (1998:1490).

27 a § Fysisk person, som är bosatt i Sverige och innehar utländskt
fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant
fondpapper, skall, om det inte är fråga om fondpapper i ett
kontobaserat system, förvara dem i depå hos den som driver
valutahandel, värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt
institut. Detsamma gäller om den fysiska personen innehar
obligationer eller andra skuldebrev avsedda för allmän omsättning som
emitterats av en svensk juridisk person, om emissionen särskilt
riktats till utlandet. Vad som sägs om fysisk person som är bosatt i
Sverige gäller också svenskt dödsbo.

Deponeras eller kontoförs fondpapperen i utlandet skall den
skattskyldige utan dröjsmål till Riksskatteverket lämna ett
skriftligt medgivande till insyn i depån eller på kontot samt ge in
en skriftlig förbindelse från det utländska institut som för depån
eller kontot att årligen senast den 31 januari taxeringsåret lämna
kontrolluppgift till Riksskatteverket.

Kontrolluppgiften skall ta upp namn på och postadress till
innehavaren av depån respektive kontot, dennes personnummer eller
organisationsnummer, utdelning och ränta som gottskrivits eller
utbetalts under föregående kalenderår samt innehavet vid årets
utgång. Om avyttring skett av fond-papper skall även kontrolluppgift
enligt 32 c § lämnas.

Riksskatteverket får medge undantag från skyldigheten att ge in en
sådan förbindelse som avses i andra stycket om det finns särskilda
skäl.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte i fråga om depåer eller
konton i sådan stat där behörig myndighet på grund av överenskommelse
i hand-räckningsavtal med Sverige utan särskild framställning årligen
tillställer de svenska skattemyndigheterna uppgifter om sådan
avkastning på fondpapper, vilka kontoförs eller förvaras i depå, som
betalas ut till personer bosatta i Sverige. Lag (1996:1009).

28 § Särskild uppgift om utdelning eller ränta skall lämnas av

1. den som har fått utdelning på aktier i svenskt aktiebolag,
som inte är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen
(1975:1385) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), samt

2. den som i Sverige har fått

a) utdelning på andelar i svensk ekonomisk förening, eller, om
utdelningen inte har betalts ut genom en central
värdepappersförvarare eller gäller fall som avses i 27 § första
stycket 4, från utländsk juridisk person, eller

b) ränta som har erlagts mot att kupong eller kvitto lämnats
och inte har betalts ut genom en central värdepappersförvarare
eller gäller fall som avses i 22 § första stycket 6, på
obligation, förlagsbevis eller någon annan för den allmänna
rörelsen avsedd förskrivning.

Särskild uppgift skall lämnas när utdelningen eller räntan tas
emot. Lyfts beloppet för någon annans räkning, och överlämnas
inte därvid en av denne angiven särskild uppgift, skall en
sådan i stället lämnas av den som lyfter beloppet. Därvid skall
uppges namn och hemvist på den för vars räkning beloppet lyfts.
Om någon får utdelning eller ränta mot kupong, som han har
förvärvat utan det värdepapper kupongen tillhör, skall också
namn och hemvist uppges på den från vilken kupongen har
förvärvats.

Särskild uppgift avfattas på blankett enligt fastställt
formulär och lämnas till den som betalar ut utdelningen eller
räntan. Denne skall se till att uppgift lämnas innan betalning
sker. Lag (1998:1490).

29 § Den som begär registrering hos en central
värdepappersförvarare av värdepapper som avses berättiga till
utdelning från utländsk juridisk person eller som åsyftas i 28 §
första stycket b, skall samtidigt lämna uppgift om namn och
hemvist på den för vilkens räkning utdelningen eller räntan
skall lyftas. Om namn eller hemvist ändras, skall den som har
lämnat uppgiften utan dröjsmål anmäla detta skriftligt till
värdepappersförvararen. Bank eller värdepappersinstitut som av
en central värdepappersförvarare medgetts rätt som förvaltare
av aktier enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument, är skyldig att lämna sådan uppgift som
rör ränta efter anmodan från värdepappersförvararen. Sådan
anmodan får inte göras senare än fem år efter det att räntan
betalts ut. Lag (1998:1490).

30 § Bestämmelser om hanteringen av uppgifter som har lämnats enligt
28 § och rör utdelning på svenska aktier finns i kupongskattelagen
(1970:624).

Övriga enligt 28 § avgivna uppgifter som avser utdelning, skall av den
som har tagit emot uppgifterna lämnas på det sätt som gäller för
kontrolluppgifter. Om utdelning i något fall har betalts ut utan att
uppgiftsskyldigheten har fullgjorts, skall en upplysning lämnas om detta
samtidigt som uppgifterna lämnas. Lag (1990:1136).

31 § I den omfattning och på det sätt Riksskatteverket
bestämmer skall, utöver vad som framgår av 28 och 29 §§, svenskt
bolag eller svensk ekonomisk förening lämna kontrolluppgift
rörande utbetald utdelning. Detsamma gäller utgivare av
obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen
avsedda förskrivningar i fråga om utbetald ränta.
Lag (1994:1874).

32 § Om det finns särskilda skäl, kan riksskatteverket jämka
uppgiftsskyldighet enligt 28 och 29 §§ .

32 a § Kontrolluppgift om realisationsvinst eller
realisationsförlust vid avyttring av andel i värdepappersfond skall
lämnas av fondbolag som avses i 1 § lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder. Detsamma gäller annan som med tillstånd enligt
3 § samma lag bedriver sådan verksamhet som där avses. Är andel
förvaltarregistrerad skall förvaltaren lämna fondbolaget de uppgifter
som behövs för uppgiftslämnandet.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo som har
avyttrat andel i värdepappersfond som inte är tillgång på
pensionssparkonto. Kontrolluppgiften skall ta upp realisationsvinst
eller realisationsförlust till den del den är skattepliktig
respektive avdragsgill, slag av fond, fondens organisationsnummer och
uppgift om fonden är marknadsnoterad. Saknas uppgift om ersättning
vid avyttring, får vid uppgiftslämnandet i stället användas andelens
marknadsvärde på avyttringsdagen eller, om den inte är känd för
uppgiftslämnaren, dagen då avyttringen registrerades. Lag (1996:182).

32 b § Ett utländskt företag som med stöd av 1 kap. 5 § 2
bankrörelselagen (1987:617), 1 kap. 3 c § 2 lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse, 2 kap. 9 § 2 lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet eller 2 kap. 1 § 2 lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige driver
bankverksamhet, värdepappersrörelse, finansieringsverksamhet
eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta filial
eller motsvarande etablering här, skall innan verksamheten
inleds till Finansinspektionen lämna en skriftlig förbindelse
att årligen senast den 31 januari taxeringsåret lämna
kontrolluppgift enligt 15, 22, 25 a, 27 eller 32 c § till
Riksskatteverket. Lag (1998:301).

32 c § Kontrolluppgift om avyttring av finansiellt instrument
skall, i annat fall än som avses i 22 eller 32 a §, lämnas av
värdepappersinstitut i de fall institutet är skyldigt att
upprätta avräkningsnota enligt 3 kap. 9 § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse.

Även om skyldighet att upprätta avräkningsnota inte finns skall
såvitt avser sådana optioner och terminer som är finansiella
instrument kontrolluppgift om utfärdande av optioner och
slutförande av options- och terminsaffärer, som inte innebär
förvärv eller försäljning av egendom, lämnas av det
värdepappersinstitut som registrerar optionen eller terminen
eller som på annat sätt medverkar vid utfärdandet eller
slutförandet.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo.
Kontrolluppgiften skall ta upp den ersättning som
överenskommits vid avyttringen, utfärdandet eller slutförandet
efter avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader,
antalet finansiella instrument samt slag och sort. Om tiden för
utnyttjande av en option har löpt ut utan att optionen har
utnyttjats skall kontrolluppgiften ta upp den ersättning som
lämnades vid förvärvet av optionen.

Om det vid sådan avyttring som avses i lagen (1998:1601) om
uppskov med beskattningen vid andelsbyten även utgått
ersättning i pengar, skall denna anges på kontrolluppgift.
Lag (1998:1611).

32 d § Kontrolluppgift om avyttring av finansiellt instrument
skall, i annat fall än som avses i 22, 32 a eller 32 c §,
lämnas av

1. Insättningsgarantinämnden,

2. försäkringsgivare som betalat ut ersättning på grund av
försäkring som avses i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo.
Kontrolluppgiften skall ta upp den ersättning som avser
avyttrade finansiella instrument, antalet finansiella
instrument samt deras slag och sort.

Avser en utbetalning också annat än ersättning för finansiella
instrument och kan den uppgiftsskyldige inte ange hur stor del
därav som utgör ersättning för dessa, skall i stället det
sammanlagt utbetalda beloppet redovisas. Lag (1999:202).

33 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den som är
uppgiftsskyldig enligt 32 a eller 32 c § också i andra fall än som
där anges lämna kontrolluppgift för namngiven person.
Kontrolluppgiften skall avse sådana uppgifter om avyttring av
finansiella instrument som tas in i avräkningsnota enligt 3 kap. 9 §
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Efter föreläggande av Riksskatteverket skall kontrolluppgift enligt
första stycket lämnas också i fråga om ej namngivna personer. Sådant
föreläggande får efter Riksskatteverkets bestämmande utfärdas av
skattemyndigheten i den region där den uppgiftsskyldige har sitt säte
eller driver verksamhet. Lag (1998:234).

34 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den som driver
valutahandel eller värdepappersinstitut hos vilket utländsk aktie
eller annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs
eller, om annan förmedlat försäljning av värdepapperet, denne lämna
kontrolluppgift för namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse
det antal och de slag av värdepapper som avyttrats samt det erhållna
beloppet.

Efter föreläggande av Riksskatteverket skall kontrolluppgift enligt
första stycket lämnas också i fråga om ej namngivna personer. Sådant
föreläggande får efter Riksskatteverkets bestämmande utfärdas av
skattemyndigheten i den region där den uppgiftsskyldige har sitt säte
eller driver verksamhet. Lag (1998:234).

Kontrolluppgifter om ackordsöverskott

35 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den som uppburit
visst avlöningsbelopp som ackordsöverskott eller dylikt för att fördelas
inom ett arbetslag eller liknande grupp av personer lämna
kontrolluppgift för medlem av gruppen. Kontrolluppgiften skall avse det
belopp som betalats ut till medlemmen. I förekommande fall skall
anmärkas att denne innehar F-skattesedel. Lag (1992:681).

36 § har upphävts genom lag (1996:1334).

Kontrolluppgifter om betalningar till näringsidkare m.m.

37 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall
kontrolluppgift lämnas av den som betalt ut ersättning för arbete
till den som innehar enbart en F-skattesedel eller innehar både en
F-skattesedel och en A-skattesedel och skriftligen åberopat
F-skattesedeln. Kontrolluppgiften skall lämnas för den som tagit
emot ersättningen och avse utbetalt belopp. Lag (1994:483).

38 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall kontrolluppgift om
prisstöd lämnas av slakteri och fristående sanitetsslaktavdelning.
Kontrolluppgiften skall lämnas för den som fått prisstöd enligt lagen
(1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. och avse utgett
belopp. Lag (1990:1136).

39 § Kontrolluppgift om vederlag för inköp skall lämnas av den som
bedrivit verksamhet, vari ingått inköp av jordbruks- eller
trädgårdsprodukter eller husdjur eller produkter från husdjur.

Kontrolluppgift skall lämnas för den från vilken inköp skett och avse
utgett vederlag i pengar, naturaprodukter eller annat. Kontrolluppgift
behöver dock inte lämnas om vederlag som gottgjorts bokföringsskyldig
näringsidkare för annat än slakt- eller livdjur. Lag (1990:1136).

40 § Kontrolluppgift om ersättning för avverkningsrätt eller försäljning
av skogseffekter skall lämnas av den som bedrivit verksamhet, vari
ingått förvärv av avverkningsrätt eller inköp av virke eller andra
skogseffekter.

Kontrolluppgift skall lämnas för den som ägt eller brukat en fastighet,
från vilken upplåtelse av avverkningsrätt eller försäljning av
skogseffekter ägt rum. Kontrolluppgiften skall ta upp ersättning som
utgetts eller gottgjorts samt uppgift om ersättning som enligt avtal
skall utges under senare år.

41 § Kontrolluppgift om ersättning som förmedlats i
förmedlingsverksamhet eller annan liknande verksamhet skall lämnas av
den som bedrivit verksamheten. Kontrolluppgift skall lämnas för den som
genom verksamheten har fått anställning, uppdrag eller tillfälligt
arbete eller har försålt egendom. Kontrolluppgiften skall ta upp
ersättning som förmedlats eller varom uppgift annars finns tillgänglig.

42 § Uppgiftsskyldighet enligt 39–41 §§ behöver fullgöras endast om och
i den omfattning regeringen bestämmer. Efter föreläggande av
skattemyndigheten skall dock kontrolluppgift enligt 41 § lämnas för
namngiven person.

43 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall kontrolluppgift för
namngiven näringsidkare lämnas av den som bedrivit näringsverksamhet och
av den som innehaft privatbostadsfastighet eller privatbostad.

Kontrolluppgiften skall lämnas under förutsättning att beloppet i
mottagarens eller utgivarens hand är skattepliktig intäkt eller
avdragsgill utgift och avse

a) belopp för vilket den uppgiftsskyldige i förvärvskällan under viss
angiven tid köpt eller sålt varor, eller

b) belopp som den uppgiftsskyldige under viss angiven tid utbetalt eller
fått såsom ersättning för utförda tjänster.

Om det begärs i föreläggande enligt första stycket, skall i
kontrolluppgiften även anges varuslag och mängd, verkställda likvider
med uppgift om tidpunkt och sätt för betalning samt arten och
omfattningen av utförda arbeten.

Efter föreläggande av skattemyndigheten skall uppgiftsskyldig enligt
första stycket lämna kontrolluppgift också i fråga om ej namngivna
näringsidkare.

Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte beträffande köp
inom detaljhandeln eller försäljningar av varor över disk och liknande
fall inom detaljhandeln, där uppgiftsskyldigheten uppenbarligen inte kan
fullgöras. Lag (1990:1136).

Kontrolluppgifter om bostadsrätter m.m.

44 § Kontrolluppgift om upplåten lägenhet skall lämnas av
bostadsförening, bostadsaktiebolag och av ekonomisk förening eller
aktiebolag som enligt 2 § 7 mom. första stycket lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt likställs med bostadsförening eller
bostadsaktiebolag vid inkomstbeskattningen beträffande sådan lägenhet
som upplåtits till annan än medlem eller delägare.

Kontrolluppgift skall lämnas för den som upplåtit en lägenhet som han
har i egenskap av medlem i föreningen eller delägare i bolaget.
Kontrolluppgiften skall ta upp belopp som medlemmen eller delägaren
betalt in till föreningen eller bolaget och hur mycket därav som utgör
kapitaltillskott.

Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den uppgiftsskyldige, i
den omfattning som anges i föreläggandet, lämna kontrolluppgift om
värdet av en medlems eller delägares andel i föreningens eller bolagets
behållna förmögenhet. Lag (1990:1136).

45 § Kontrolluppgift om överlåten bostadsrätt skall lämnas av
en bostadsrättsförening som vid ingången av det aktuella
beskattningsåret var av det slag som anges i 2 § 7 mom. första
stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Kontrolluppgiften
skall avse sådan överlåtelse som har anmälts till föreningen och
innehålla uppgift om

a) lägenhetens beteckning,

b) överlåtarens och förvärvarens namn samt personnummer,
organisationsnummer eller adress,

c) tidpunkten för överlåtelsen och köpeskillingens storlek samt
tidpunkten för överlåtarens förvärv och köpeskillingen vid det
förvärvet,

d) storleken av sådana kapitaltillskott som överlåtaren enligt 26 §
4 mom. andra stycket lagen om statlig inkomstskatt får räkna in i
omkostnadsbeloppet,

e) bostadsrättens andel av innestående medel på inre
reparationsfond eller liknande fond vid förvärvs- respektive
avyttringstidpunkten samt

f) bostadsrättens andel av föreningens behållna förmögenhet den 1
januari 1974 beräknad enligt 26 § 7 mom. lagen om statlig
inkomstskatt, om överlåtarens förvärv skett före år 1974.

Om överlåtelsen avser en bostadsrätt som har förvärvats före år
1974 behöver någon uppgift enligt första stycket e avseende
förhållandena vid förvärvstidpunkten inte lämnas. Har förvärvet
skett före den 1 juli 1982 behöver någon uppgift om köpeskillingen
vid förvärvet inte lämnas.

Efter föreläggande av skattemyndigheten skall föreningen lämna
ytterligare upplysningar som är av betydelse för beräkning av
realisationsvinsten vid en medlems avyttring av sin bostadsrätt.

Föreningen skall, utöver vad som följer av 4 kap. 1 §, bevara det
underlag som behövs för uppgiftslämnande enligt denna paragraf.
Lag (1993:1472).

46 § Uppgiftsskyldighet enligt 45 § och skyldighet att bevara underlaget
för uppgiftslämnandet gäller även för annan ekonomisk förening än
bostadsrättsförening och för aktiebolag om föreningen eller aktiebolaget
är av det slag som anges i 2 § 7 mom. första stycket lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt.

Avser överlåtelsen en andel eller en aktie som förvärvats före den 1
januari 1984, behöver någon uppgift om köpeskillingen vid förvärvet inte
lämnas. Har förvärvet skett före år 1974, behöver någon uppgift enligt
45 § första stycket d eller e avseende förhållandena vid
förvärvstidpunkten inte lämnas. Lag (1990:1136).

47 § Kontrolluppgift som enligt 44–46 §§ skall lämnas utan
föreläggande, skall lämnas till skattemyndigheten i den region där
föreningens eller bolagets fastighet är belägen och avfattas på blankett
enligt fastställt formulär eller på det sätt som skattemyndigheten
bestämmer.

Riksskatteverket får på ansökan av den uppgiftsskyldige medge undantag
från bestämmelserna i första stycket. Lag (1998:234).

Kontrolluppgifter om utdelning m.m. till delägare i samfällighet

48 § Kontrolluppgift för en delägare i en samfällighet skall
lämnas av juridisk person som förvaltar samfälligheten.
Kontrolluppgift skall ta upp det som anges för varje
uppgiftsskyldig under 1-2.

1. Sådan juridisk person som avses i 6 § 1 mom. första
stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt: Utdelning
till delägare samt upplysning i det avseende som behövs för
tillämpning av 2 § sista stycket skogskontolagen (1954:142).

2. Annan juridisk person än vid 1: Delägares andel av
intäkter och kostnader i samfälligheten. Kontrolluppgift
behöver dock inte lämnas, om delägares andel av ränteintäkt
understiger 300 kronor, och inte heller om andelen av intäkt
av annat slag understiger 300 kronor sedan därifrån andelen av
sådana kostnader som är omedelbart avdragsgilla vid taxeringen
dragits av. Lag (1997:329).

49 § har upphävts genom lag (1998:1668).

Kontrolluppgifter om betalning till eller från utlandet

50 § Kontrolluppgift skall lämnas av den som för fysisk person
eller dödsbo förmedlat betalning till eller från utlandet.
Kontrolluppgiften skall avse varje betalning som överstiger 75 000
kronor. Upplysning skall lämnas om vad betalningen avser och
vilket land betalningen verkställs till eller tas emot från samt vid
betalning till utlandet namn på betalningsmottagaren. Detsamma
gäller mindre betalningar, om dessa utgör delbetalningar av en
summa som överstiger 75 000 kronor.

Med betalning till utlandet avses betalning direkt eller indirekt till
en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt
i Sverige. Med betalning från utlandet avses betalning direkt eller
indirekt från en utländsk juridisk person eller en fysisk person som
inte är bosatt i Sverige.

Om uppgiftsskyldighet föreligger enligt första stycket, skall den för
vars räkning transaktionen utförs till den som förmedlar denna
uppge sitt personnummer eller organisationsnummer, vad betalningen
avser och vilket land betalningen går till eller kommer från samt
namn på betalningsmottagare i utlandet. Lag (1993:496).

Särskild uppgiftsskyldighet för värdesättning av aktier och andelar

Kontrolluppgift om rättshandling

50 a § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den, som
är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (1999:1078) eller som är annan juridisk person
än dödsbo, lämna kontrolluppgift om rättshandling mellan den
som föreläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen. Om
det finns särskilda skäl, får även annan person än som avses i
första meningen föreläggas att lämna sådan uppgift.
Föreläggandet får även avse rättshandling som företagits under
innevarande kalenderår.

En kontrolluppgift enligt första stycket får även avse att visa
upp handling eller lämna över en kopia av handling.
Lag (1999:1097).

51 § Efter föreläggande av skattemyndigheten skall aktiebolag till
ledning vid värdesättning av aktier i bolaget lämna särskild uppgift
enligt fastställt formulär om bolagets tillgångar och skulder samt
andra omständigheter av betydelse för värdesättningen. En ekonomisk förening
har motsvarande skyldighet i fråga om andelar i föreningen.

Särskild upplysningsskyldighet m.m.

52 § En skattskyldig, vars make skall taxeras för inkomst enligt
tredje stycket av anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen
(1928:370), skall lämna maken de uppgifter om verksamheten som
behövs för beräkning av inkomsten.

53 § Fåmansföretag och övriga företag som avses i 3 § 1 a och
1 g mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall lämna
företagsledaren och delägare i företaget samt dem närstående
personer alla uppgifter som behövs för att de skall kunna
beräkna sin skattepliktiga inkomst från företaget. Detsamma
gäller handelsbolag i fråga om delägare i bolaget.

Efter föreläggande av skattemyndigheten skall uppgifter
enligt första stycket lämnas även till skattemyndigheten.
Lag (1997:329).

54 § Försäkringsföretag som meddelat tjänstepensionsförsäkring
avseende arbetsgivares pensionsutfästelse gentemot arbetstagare,
skall på begäran av försäkringstagaren utfärda intyg i det
hänseende som anges i punkt 20 e sjunde stycket av anvisningarna
till 23 § kommunalskattelagen (1928:370). Lag (1990:1136).

Gemensamma bestämmelser om kontrolluppgifter

55 § Bestämmelserna i 56-60 §§ skall tillämpas för kontrolluppgift
som skall lämnas utan föreläggande av skattemyndigheten, om inte
annat föreskrivs i detta kapitel.

56 § Kontrolluppgift skall lämnas för varje person på blankett enligt
fastställt formulär om inte annat särskilt föreskrivs.

Riksskatteverket får på ansökan av uppgiftsskyldig medge undantag från
bestämmelserna i första stycket.

57 § I varje kontrolluppgift skall anges namn och postadress
samt personnummer eller organisationsnummer för såväl den
uppgiftsskyldige som den uppgiften avser.

För dödsbo får i stället för organisationsnummer den avlidnes
personnummer anges. Om personnummer eller organisationsnummer
inte kan anges för den som uppgiften avser, skall i stället
dennes födelsetid redovisas eller, i fråga om kontrolluppgifter
enligt 22 § i de fall borgenären är en juridisk person, namn,
postadress och personnummer för den som får förfoga över räntan
eller fordran. Om ett konto innehas av flera än fem personer,
får uppgifter lämnas om en person som förfogar över kontot i
stället för om samtliga innehavare (förfogarkonto) samt i
förekommande fall om den beteckning på innehavarkretsen som
används för kontot. I så fall skall anges att det är fråga om
ett förfogarkonto. I fråga om skuld som är gemensam för flera
än fem personer får på motsvarande sätt uppgifter lämnas om en
person som ansvarar för lånet i stället för om samtliga
gäldenärer (gemensamt lån) samt i förekommande fall om den
beteckning på låntagarkretsen som används för lånet. I så fall
skall anges att det är fråga om ett gemensamt lån. Om ett
finansiellt instrument ägs gemensamt av flera får uppgift
enligt 32 c § lämnas för den som anges på avräkningsnotan i
stället för samtliga ägare. Om skattemyndigheten har tilldelat
den uppgiftsskyldige ett särskilt redovisningsnummer, skall
detta, i annan kontrolluppgift än sådan som avser ränta,
utdelning eller betalning till eller från utlandet, anges i
stället för den uppgiftsskyldiges personnummer eller
organisationsnummer.

Den som för egen räkning öppnar ett inlåningskonto, anskaffar
ett räntebärande värdepapper eller på annat sätt placerar
pengar för förräntning skall ange sitt personnummer, om
mottagaren är skyldig att utan föreläggande lämna
kontrolluppgift beträffande räntan. Detta gäller inte den som
inte har tilldelats personnummer.

I en kontrolluppgift som lämnas av fåmansföretag, fåmansägt
handelsbolag eller företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde
stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall
behandlas som fåmansföretag, skall det anges om personen är
företagsledare eller honom närstående person eller delägare i
företaget. Lag (1999:1056).

58 § Kontrolluppgifterna skall lämnas senast den 31 januari
under taxeringsåret till den skattemyndighet hos vilken den
uppgiftsskyldige är registrerad som arbetsgivare.

Den som skattemyndigheten har tilldelat särskilda
redovisningsnummer och på grund av detta registrerats hos flera
skattemyndigheter skall lämna kontrolluppgifterna till
myndigheterna i enlighet med denna registrering. Om den
uppgiftsskyldige inte är registrerad eller inte vet vilken
skattemyndighet kontrolluppgifterna skall lämnas till, får han
lämna uppgifterna till skattemyndigheten i den region där han är
bosatt.

Andra kontrolluppgifter än de som anges i 60 § skall vid
avlämnandet vara ordnade kommunvis. Vilken kommun
kontrolluppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt.
Lag (1998:234).

59 § Den som är uppgiftsskyldig skall senast den 31 januari under
taxeringsåret översända meddelande med de upplysningar som lämnas i
kontrolluppgiften till den uppgiften avser.

60 § Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 4, 13, 14, 22
eller 27 § skall fogas särskild uppgift (sammandrag av
kontrolluppgifter). I sådant sammandrag skall anges namn,
postadress och personnummer eller organisationsnummer för den
uppgiftsskyldige, antalet lämnade kontrolluppgifter samt det
sammanlagda beloppet av de skatteavdrag som har verkställts
under året före taxeringsåret. Om skattemyndigheten har
tilldelat den uppgiftsskyldige ett särskilt redovisningsnummer,
skall detta, i annat sammandrag än sådant som avser
kontrolluppgift om ränta, utdelning eller betalning till eller
från utlandet, anges i stället för personnummer eller
organisationsnummer. Om den uppgiftsskyldige har gjort avdrag
för en arbetstagares utgifter enligt 2 kap. 21 §
socialavgiftslagen (2000:980), skall dessa utgifter också anges
i sammandraget.

Redovisning av konto som avses i 57 § andra stycket tredje
meningen skall lämnas i särskild uppgiftshandling för varje
konto.

Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 17 a, 25 a, 26 a, 32 a,
44 eller 45 § skall fogas sammandrag, som skall uppta namn,
postadress och personnummer eller organisationsnummer för den
uppgiftsskyldige samt antalet lämnade kontrolluppgifter.
Lag (2000:987).

61 § I fråga om inkomst som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 §
kommunalskattelagen (1928:370) får riksskatteverket föreskriva hur
kontrolluppgift skall lämnas.

62 § Sådana kontrolluppgifter och andra uppgifter eller upplysningar
till ledning för andras taxering som skall avges efter föreläggande,
skall avges på det sätt och inom den tid som anges i föreläggandet.

Kontrolluppgifter för person med skatterättsligt hemvist i utlandet

63 § Har en person som är bosatt i Sverige eller ett företag som är
verksamt här, till någon i utlandet gottgjort belopp eller förmån som
skulle ha föranlett skyldighet att lämna kontrolluppgift om den utgivits
till en mottagare i Sverige, skall den som utgett beloppet eller
förmånen på sätt och i den omfattning riksskatteverket föreskriver lämna
kontrolluppgift till ledning vid beloppets eller förmånens beskattning
utomlands.

Bestämmelserna i 22–26 §§ skall gälla även i fråga om uppgifter som
avser fysiska personer som är bosatta i utlandet. Lag (1990:1136).

Föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet m.m.

64 § Har kontrolluppgift eller sammandrag av kontrolluppgifter inte
lämnats eller inte upprättats enligt föreskrifterna i detta kapitel,
får skattemyndigheten förelägga den uppgiftsskyldige att lämna eller
komplettera uppgifterna.

Skattskyldig, som innehar utländskt konto eller depå i utlandet och som
inte har lämnat medgivande till insyn eller gett in förbindelse som
anges i 22 a eller 27 a §, får av skattemyndigheten föreläggas att
avsluta det utländska kontot eller depån. Detsamma gäller om den
utländska kontoföraren eller det utländska institutet inte fullgör sitt
åtag ande enligt en sådan förbindelse. Lag (1992:1310).

4 kap. Övriga bestämmelser

Skyldighet att göra anteckningar m.m.

1 § Den som enligt denna lag är skyldig att lämna
självdeklaration, kontrolluppgift eller andra uppgifter till
ledning för taxering är också skyldig att i skälig omfattning
genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt
sörja för att underlag finns för att fullgöra deklarations-
eller uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den.

Fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och företag, som enligt 3 §
12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, är skyldigt att
sörja för att underlag finns för kontroll av vad
företagsledaren eller honom närstående person eller delägare
tillskjutit till och tagit ut ur företaget av pengar, varor
eller annat. Företaget skall vidare som underlag för kontroll
av traktamentsersättning, som betalats ut till företagsledaren
eller honom närstående person eller delägare, bevara
verifikation av övernattningskostnader, om ersättningen varit
avsedd att täcka sådan kostnad.

Underlag skall bevaras under sex år efter utgången av det
kalenderår underlaget avser.

Det finns särskilda föreskrifter om skyldigheten att föra
räkenskaper. Lag (1999:1056).

Ställföreträdare för deklarations- och uppgiftsskyldig

2 § Skyldighet att lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller andra
uppgifter till ledning för taxeringsbeslut skall fullgöras

1. för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt 11
kap. 1 § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode mannen
har under sin förvaltning,

2. för sådan person, för vilken god man eller förvaltare har förordnats
enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken, av gode mannen eller
förvaltaren beträffande vad gode mannen eller förvaltaren har under sin
förvaltning,

3. för avliden person och hans dödsbo, av dödsbodelägare eller
testamentsexekutor som skall förvalta den dödes egendom, dock att där
egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att
fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten,

4. för dödsbo som inte längre består, av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom,

5. för andra deklarations- eller uppgiftsskyldiga än enskild person och
dödsbo, av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare
eller ombud, om inte regeringen bestämmer annat beträffande staten,
landsting, kommun eller annan sådan menighet,

6. för värdepappersfond av det fondbolag som handhar förvaltningen av
fonden eller, om förvaltningen övergått till förvaringsinstitut, av
detta, samt

7. för annan än här ovan omtalad juridisk person, som inte längre
består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.
Lag (1990:1136).

Uppgiftsskyldighet beträffande tid före beskattningsåret

3 § Om skyldighet föreligger enligt denna lag att efter föreläggande
lämna uppgifter eller upplysningar till ledning för taxering, föreligger
också sådan skyldighet i fråga om förhållanden, som avser tid före
beskattningsåret och som har betydelse för taxeringen.

Uppgifter eller upplysningar enligt första stycket skall lämnas efter
föreläggande som utfärdats med stöd av bestämmelserna i taxeringslagen
(1990:324).

Undantag från uppgiftsskyldighet för fåmansföretag

4 § Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i
denna lag om uppgiftsskyldighet för fåmansföretag, fåmansägt
handelsbolag och företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde
stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall
behandlas som fåmansföretag, om det finns särskilda skäl med
hänsyn till verksamhetens art och omfattning.
Lag (1999:1056).

Vite

5 § Föreläggande får förenas med vite. Vite får dock inte föreläggas
staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten.

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets
lämplighet bedömas.

Överklagande

6 § Skattemyndighetens beslut enligt 2 kap. 19 § får överklagas
till Riksskatteverket. Övriga beslut av skattemyndigheten enligt
denna lag får inte överklagas.

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Lag (1994:477).

7 § har upphävts genom lag (1996:662).

8 § har upphävts genom lag (1996:662).

9 § har upphävts genom lag (1996:662).

10 § har upphävts genom lag (1996:662).

Formulär och blanketter, m.m.

11 § Riksskatteverket fastställer formulär till blanketter enligt
denna lag.

Blanketter tillhandahålls kostnadsfritt på det sätt Riksskatteverket
föreskriver.

12 § Belopp som skall tas upp enligt denna lag skall anges i hela
krontal, varvid öretal bortfaller.

Förvaring och gallring

13 § Självdeklarationer och andra handlingar som enligt bestämmelserna i
denna l ag eller taxeringslagen (1990:324) har avlämnats till ledning
för taxering eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en
myndighet för taxeringskontroll, skall förstöras sedan sex år eller, i
fråga om handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening, tio
år har förflutit efter taxeringsårets utgång.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva
att handlingarna skall bevaras under längre tid än som sägs i första
stycket. Lag (1992:681).

Övergångsbestämmelser

1990:325

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången
vid 1991 års taxering. Taxeringslagen (1956:623) gäller fortfarande vid
1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i taxeringslagen sägs om
länsskattemyndighet och lokal skattemyndighet skall från och med den
1 januari 1991 gälla skattemyndighet.

1990:581

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången
vid 1992 års taxering.

1990:752

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas från och med 1991
års taxering. För betalningar som förmedlas före den 1 juli 1990
tillämpas dock äldre bestämmelser. Äldre bestämmelser i 29 § gäller i
fråga om avstämningsbolag för vilka aktiekontolagen (1989:827) inte är
tillämplig.

1990:1136

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas såvitt
avser 2 kap. 33 § första gången vid 1991 års taxering och i övrigt
första gången vid 1992 års taxering.

2. Vid 1992 och 1993 års taxeringar gäller, förutom vad som föreskrivs
om deklarationsskyldighet i 2 kap. 4 och 6 §§, att folkpensionär är
skyldig att lämna självdeklaration när han under beskattningsåret har
uppburit inkomst av kapital överstigande 1 600 kronor eller när värdet
av hans förmögenhetstillgångar vid beskattningsårets utgång överstiger
100 000 kronor eller — beträffande en gift person — om makarnas
gemensamma skattepliktiga förmögenhetstillgångar överstiger 200 000
kronor. Vidare skall folkpensionär lämna uppgift om hur stor del av de
redovisade skulderna som vid beskattningsårets utgång var nedlagda i
privatbostadsfastighet. Lag (1990:1424).

3. Vid 1992 års taxering får näringsidkare som avslutar sina räkenskaper
med årsbokslut i stället för att lämna uppgifter enligt de nya
föreskrifterna i 2 kap. t19 § första stycket lämna de uppgifter som avses
i de äldre bestämmelserna i 2 kap. 22 §.

4. Vad som i 3 kap. 28 och 30 §§ i deras äldre lydelse sägs om
aktiefond skall till och med 1997 års taxering gälla värdepappersfond
i fråga om andelsägare som inte har registrerats. Lag (1995:1469).

1991:698

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången
vid 1992 års taxering.

1991:1002

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 3 kap. 22, 27, 29 och 34 §§ sägs om värdepappersinstitut
skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) värdepappersrörelse driver
rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

3. Kontrolluppgift enligt 3 kap. 33 § i dess nya lydelse skall lämnas
också av sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

1991:1834

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången
vid 1993 års taxering om inte annat följer av punkterna 1 och 2 nedan.

1. Äldre bestämmelser i 3 kap. 21 § tillämpas i fråga om räntebidrag som
betalats ut före den 1 januari 1992.

2. Vid 1992 års taxering behöver uppgift enligt de äldre bestämmelserna
i 3 kap. 22 § lämnas endast om i vad mån räntan är att hänföra till
sådan kvittningsgill ränteintäkt som avses i 3 § 2 mom. andra stycket 1
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse intill den 1
januari 1992.

1991:1856

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången
i fråga om kontrolluppgifter till ledning för 1993 års taxering.

1992:426

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om den som utgett ersättning efter ikraftträdandet.

1992:493

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången vid
1993 års taxering.

1992:681

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Bestämmelserna i 3 kap. i sin
nya lyde lse skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1993.
Äldre bestämmelser i 3 kap. gäller fortfarande i fråga om ersättningar
som betalats ut före den första april 1993.

1992:840

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.

1992:1185

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1993 års taxering.

1992:1310

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Har ett inlåningskonto i
utlandet öppnats före den 1 januari 1993 med stöd av bestämmelserna i
lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m. m., s kall
medgivande till insyn på kontot och förbindelse från den utländska
kontoföraren att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 22 a § g es in till
Riksskatteverket före den 1 juli 1993.

1992:1496

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering. De nya bestämmelserna i 2 kap. 4 § första stycket
1 tillämpas dock första gången vid 1995 års taxering.

1992:1582

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.

1992:1659

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första
gången vid 1994 års taxering såvitt avser 3 kap. 4, 9 och 53 §§ och i
övrigt vid 1995 års taxering. Vid tillämpningen av förutvarande 2
kap. 10 § vid 1994 års taxering gäller att fysisk person får lämna
förenklad självdeklaration även om, vid redovisningen av inkomst
av tjänst, avdrag för kostnader för fullgörande av tjänsten yrkas för
resor till och från arbetsplatsen med allmänna
kommunikationsmedel. Lag (1993:919).

1993:945

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1993:1445

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1993:1472

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1994 års taxering.

1993:1517

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1993:1563

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1994 års taxering såvitt avser 2 kap. 14 och 18 §§ samt 3
kap. 60 § första stycket och i övrigt vid 1995 års taxering. De nya
bestämmelserna i 3 kap. 22 § och 25 a § fjärde stycket tillämpas
dock första gången vid 1996 års taxering.

1994:220

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 2
kap. 13 och 16 §§ gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt
som belöper på tid före ikraftträdandet.

1994:483

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas från och med
1995 års taxering. De nya föreskrifterna i 3 kap. 34 § tillämpas dock
från ikraftträdandet.

1994:558

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången
vid 1995 års taxering.

1994:782

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången
vid 1995 års taxering. Beträffande vidareutdelning som avses i
lagen (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning skall dock
kontrolluppgift lämnas första gången vid 1996 års taxering.

1994:1680

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering.

1994:1874

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering.

1994:1875

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering.

1994:1991

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt
den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut
efter ikraftträdandet. Detsamma gäller i fråga om
barnomsorgskostnader som avser tid före 1 januari 1995.

1994:2012

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 såvitt avser företag som
driver bankverksamhet med stöd av 1 kap. 5 § 2 bankrörelselagen
(1987:617) eller finansieringsverksamhet med stöd av 2 kap. 9 § 2
lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet och i övrigt den 1
januari 1996. Lagen tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
Har bank- eller finansieringsverksamhet med stöd av nämnda
bestämmelser inletts före den 1 januari 1995, skall förbindelse
enligt 32 b § lämnas till Finansinspektionen före den 1 juli 1995.
Lag (1997:468).

1995:548

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första
gången vid 1997 års taxering.

1995:576

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första
gången vid 1997 års taxering.

2. Har ett konto eller depå i utlandet öppnats före den 1 juli 1995
skall förbindelse från den som för kontot eller depån att lämna
kontrolluppgift enligt 3 kap. 22 a eller 27 a § ges in till
Riksskatteverket före den 1 januari 1996.

3. Har bank- eller finansieringsverksamhet med stöd av 1 kap. 5 § 2
bankrörelselagen (1987:617) eller 2 kap. 9 § 2 lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet inletts före den 1 juli 1995, skall förbindelse
enligt 3 kap. 32 b § lämnas till Finansinspektionen före den 1
januari 1996. Lag (1997:468).

4. Denna lag skall inte tillämpas på andel i värdepappersfond som
med stöd av bestämmelserna i 5 § lagen (1990:1115) om ikraftträdande
av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder inte är registrerad.

1995:653

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första
gången vid 1997 års taxering.

1995:1522

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första
gången vid 1997 års taxering.

1995:1543

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 kap. 27 § och
reglerna om förbindelse från utländsk försäkringsgivare att lämna
kontrolluppgift tillämpas dock första gången i fråga om
kontrolluppgifter till ledning för 1997 års taxering. Har
gränsöverskridande försäkringsverksamhet inletts före
ikraftträdandet, skall förbindelse enligt 3 kap. 32 b § för sådan
verksamhet lämnas till Finansinspektionen före den 1 juli 1996. Har
försäkring förvärvats före ikraftträdandet, skall medgivande och
förbindelse enligt 3 kap. 15 § fjärde stycket lämnas till
Riksskatteverket senast den 1 oktober 1996.

1995:1596

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första
gången vid 1997 års taxering.

1995:1616

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas i fråga om
företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag på beskattningsår som påbörjas
den 1 januari 1996 eller senare och i övrigt på beskattningsår som
påbörjas den 1 januari 1997 eller senare.

1995:1629

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första
gången vid 1997 års taxering.

1996:182

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas första
gången vid 1997 års taxering.

1996:655

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången
vid 1997 års taxering.

1996:693

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången
vid 1997 års taxering.

1996:1210

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas såvitt
avser 2 kap. 13, 19 och 20 §§ första gången vid 1997 års taxering ocht
i övrigt första gången vid 1998 års taxering.

1996:1237

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Kontrolluppgift till
ledning för beräkning av avkastningsskatt för försäkring som tecknats
i en utomlands bedriven försäkringsverksamhet skall tidigast lämnas
för värde vid ingången av år 1998.

1996:1334

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser ändringarna i 2 kap. 4 §
första stycket 5, andra stycket samt det nya tredje stycket
den 1 juli 1997 och i övrigt den 1 januari 1998. Lag (1997:548).

2. Bestämmelserna i 2 kap. 4 § första stycket 5, andra stycket
samt det nya tredje stycket tillämpas första gången vid 1998
års taxering och bestämmelserna i 2 kap. 4 § första stycket 3,
4 och 6 samt 3 kap. 5 och 10 §§ tillämpas första gången vid
1999 års taxering. Lag (1997:548).

3. Äldre bestämmelser om redares kontrolluppgiftsskyldighet i 3 kap.
36 § gäller fortfarande i fråga om inkomst som beskattas enligt
sjömansskattelagen (1958:295).

1996:1405

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering. Äldre bestämmelser i 2 kap. 25 § första
stycket tillämpas såvitt avser skatteunderlag enligt 2 § lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt, 3 § lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel och 2 § lagen (1991:687) om
särskild löneskatt på pensionskostnader dock fortfarande för
räkenskapsår i handelsbolaget som har påbörjats före ikraftträdandet.

1997:250

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas
första gången vid 1999 års taxering. Äldre bestämmelser
tillämpas dock fortfarande i fråga om kontant
arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.

1997:329

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering. I fråga om 3 kap. 22 § fjärde
stycket skall vid 1998 års taxering kontrolluppgift för
marknadsnoterad fordran ta upp det vid årets utgång senast
noterade värdet. Lag (1997:956).

1997:495

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas,
såvitt gäller 2 kap. 2 och 19 §§ från och med 1998 års
taxering, såvitt gäller 3 kap. 50 a § från ikraftträdandet och
i övrigt från och med 1999 års taxering.

2. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får med
verkan till utgången av år 2001 medge att uppgifter enligt 2
kap. 19 § lämnas även på annat sätt med hjälp av automatisk
databehandling än i form av ett elektroniskt dokument.

1997:774

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas i
fråga om förmåner som åtnjutits efter utgången av år 1997.

1997:796

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och tillämpas
första gången vid 1998 års taxering.

1997:956

Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas
första gången vid 1998 års taxering.

1998:234

Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringarna i 2 kap. 32
och 33 §§ samt 3 kap. 33, 34, 47 och 58 §§ den 1 januari 1999.
I övrigt träder lagen i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering. Lag (1999:1056).

1998:330

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering.

1998:339

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas
första gången vid 1999 års taxering.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förmån eller
ersättning som getts ut eller anses utgiven före lagens
ikraftträdande.

1998:693

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången vid 2000 års taxering.

1998:718

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången vid 2000 års taxering. Lag (1998:1768).

1998:1611

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering
tillämpas även äldre bestämmelser i 2 kap. 17 § fjärde stycket.

1998:1668

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången vid 1999 års taxering.

1999:202

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering. Den nya lydelsen skall dock
tillämpas endast på sådan försäkringsersättning som avser skada
som inträffat efter lagens ikraftträdande.

1999:1056

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 2 a § och 2
kap. 18 § den 1 januari 2000 och i övrigt den 31 december 1999.

2. Den nya bestämmelsen i 1 kap. 2 a § tillämpas beträffande
kontrolluppgifter m.m. enligt 3 kap. från och med den 1 januari
2001.

3. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 7 § tillämpas första gången
vid 2000 års taxering.

1999:1097

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2001 års taxering. I fråga om den som är
skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) skall 3 kap. 50 a § även därefter tilllämpas i sin
äldre lydelse.

2000:495

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas första
gången vid 2002 års taxering.

2000:987

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om uppgifter som avser ersättningar och
inkomster som betalas ut respektive uppbärs före
ikraftträdandet.

2000:1001

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången vid 2003 års taxering.

2000:1163

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången på kontrolluppgift till ledning för 2002 års
taxering.

2000:1421

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången såvitt avser 2 kap. 8 § första stycket 2 samt 26 §