/r1/ Lag (1990:326) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m. m.;

SFS nr
1990:326
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS1992:680
Upphävd
1993-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:590

/r3/ Inledande bestämmelse

1 § Preliminär A-skatt skall betalas för

1. tilläggspension och vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, dock inte för barnpension till den del pensionen efter varje
avliden förälder understiger 0,4 basbelopp,

2. delpension enligt lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring,

3. livränta enligt

a) lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring,
b) lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
c) lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och
d) lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,

4. folkpension som tillsammans med annan pension, livränta eller
liknande förmån utbetalas av

a) riksförsäkringsverket,
b) allmän försäkringskassa,
c) statens löne- och pensionsverk, eller
d) kommunernas pensionsanstalt, samt

5. folkpension i annat fall, om det är sannolikt att slutlig skatt
kommer att påföras.

Bestämmelser om skatteavdrag för sådan ersättning för vilken skatteplikt
föreligger enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta finns i den lagen. Lag (1991:590).

/r3/ Avdrag för preliminär skatt

2 § Den utbetalande myndigheten eller inrättningen får, om därmed bättre
överensstämmelse kan uppnås mellan preliminär och slutlig skatt för
förmånstagaren, beräkna preliminär A-skatt på pension eller förmån
enligt 1 § med frångående av bestämmelserna om skatteavdrag i
uppbördslagen (1953:272).

3 § Oavsett bestämmelserna i 2 § gäller vad skattemyndigheten med stöd
av 3 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272) särskilt beslutat beträffande
preliminär skatt för förmånstagaren.

/r3/ Avdrag för kvarstående skatt

4 § Kvarstående skatt får, under förutsättning att skatten kan betalas
in senast vid den tidpunkt som riksskatteverket bestämmer, dras av från
sådan pension eller förmån som avses i 1 § vid utbetalningstillfällena i
februari, mars och april.

/r3/ Gemensamma bestämmelser

5 § Förmånstagaren skall överlämna skattsedel på preliminär eller
slutlig skatt till den utbetalande myndigheten eller inrättningen endast
när denna särskilt begär det. Om inte förmånstagaren följer en sådan
begäran, tillämpas bestämmelserna i 40 § uppbördslagen (1953:272) om
skatteavdrag när skattsedel inte lämnats.

6 § Har en förmånstagare med stöd av 10 § sista stycket uppbördslagen
(1953:272) anmält att avdrag för preliminär eller kvarstående skatt
skall göras från folkpension i annat fall än som avses i 1 §, skall
skatteavdrag göras med anledning av denna anmälan från och med det
utbetalningstillfälle som infaller närmast efter det en månad förflutit
från det anmälningen skedde.

Bestämmelserna i första stycket gäller också när en förmånstagare
anmäler att skatteavdrag enligt 1 § skall göras med förhöjt belopp eller
att skatteavdrag som sker enligt en tidigare begäran från hans sida,
skall ändras.

7 § De uppgifter som behövs för skatteavdragens beräkning och
redovisning skall lämnas till den utbetalande myndigheten eller
inrättningen vid den tidpunkt och på det sätt som riksskatteverket
bestämmer.