/r1/ Lag (1990:327) om skatteavdrag från sjukpenning m. m.;

SFS nr
1990:327
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS1992:680
Upphävd
1993-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1054

/r3/ Inledande bestämmelse

1 § För inkomst som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 §
kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för vårdbidrag enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, skall preliminär A-skatt betalas enligt
bestämmelserna i denna lag oberoende av om inkomsten utgör den
skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst enligt 3 § 2 mom.
uppbördslagen (1953:272) eller inte.

/r3/ Avdrag för preliminär skatt på sjukpenning m. m.

2 § Avdrag för preliminär A-skatt skall göras från inkomst som utgör
dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa eller korttidsstudiestöd även
om mottagaren är skyldig att betala preliminär B-skatt.

3 § Avdrag för preliminär A-skatt på föräldrapenningförmån görs endast
om den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till lägst 6 000 kronor.

Preliminär A-skatt för korttidsstudiestöd skall tas ut med 30 procent av
stödet.

4 § Avdrag för preliminär A-skatt på inkomster som avses i första, andra
och femte styckena i punkt 12 av anvisningarna till 32 §
kommunalskattelagen (1928:370), med undantag för vårdbidrag enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, skall göras med ledning av särskilda
skattetabeller. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
fastställer för varje inkomstår sådana tabeller.

De särskilda skattetabellerna skall för olika sjukpenninggrundande
inkomster enligt 3 kap. lagen om allmän försäkring ange den preliminära
skatt som skall tas ut på en viss ersättning uttryckt i procent av
ersättningen. I tabellerna skall det finnas särskilda kolumner med
procentsatser dels för ersättningar som grundas på hela den
sjukpenninggrundande inkomsten, dels för ersättningar som grundas på 80
eller 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Ersättning som
en allmän försäkringskassa utger enligt 20 § lagen (1991:1047) om
sjuklön skall anses grundad på 90 procent av den sjukpenninggrundande
inkomsten.

De procenttal efter vilka skatteavdrag skall göras skall grundas på
skattesatsen för en årlig inkomst motsvarande den skattskyldiges
sjukpenninggrundande inkomst eller, om ersättningen grundas på 80 eller
90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, den andel av den
sjukpenninggrundande inkomsten som ersättningen beräknas på.

För de särskilda skattetabellerna skall i övrigt i tillämpliga delar
gälla vad som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om skattetabeller
avseende preliminär A-skatt.

Om någon sjukpenninggrundande inkomst inte har fastställts för den
skattskyldige, skall det underlag som utgör grund för ersättningen anses
som sjukpenninggrundande inkomst när skatteavdraget bestäms. Lag
(1991:1054).

5 § Avdrag för preliminär A-skatt från dagpenning från erkänd
arbetslöshetskassa görs med ledning av en särskild tabell. Tabellen
skall grundas på medelutdebiteringen i landet för kommunal inkomstskatt
under beskattningsåret. Medelutdebiteringen bestäms med tillämpning av
avrundning enligt 5 § första stycket uppbördslagen. Riksskatteverket
fastställer tabellen.

6 § Jämkning av skatt enligt 5 § får ske endast vid
arbetslöshetstillfälle där dagpenning har betalats för längre tid än en
månad och skatteavdrag enligt tabell skulle medföra ett avsevärt
överuttag av preliminär skatt. Jämkning av skatt för sådan mottagare av
dagpenning som debiterats preliminär B-skatt, skall i första hand avse
den preliminära B-skatten.

7 § Bestämmelsen i 41 § 1 mom. uppbördslagen (1953:272) om skyldighet
för arbetsgivare att på den skattskyldiges begäran göra avdrag för
preliminär A-skatt med förhöjt belopp gäller inte i fråga om
skatteavdrag enligt 5 §.

/r3/ Gemensamma bestämmelser

8 § Avdrag för kvarstående skatt får göras på inkomst som avses i denna
lag endast om skattemyndigheten beslutat att sådant avdrag skall göras
eller den skattskyldige begär det. Om skattemyndigheten har beslutat att
sådant skatteavdrag skall göras, skall myndigheten underrätta den
skattskyldige om detta.