/r1/ Lag (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m. m.;

SFS nr
1990:328
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS1992:680
Upphävd
1993-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:648

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § Preliminär A-skatt skall betalas för inkomst som utgör ersättning
för artistisk verksamhet vid tillställning eller ljudupptagning eller
ersättning för sådan verksamhet för ljudradio eller television, även om
inkomsten inte utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst
enligt 3 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272). Detsamma gäller inkomst som
utgör royalty eller liknande ersättning för verksamhet som nyss nämnts.

Bestämmelserna om ersättning för artistisk verksamhet gäller även
ersättning till professionell idrottsman.

2 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte, om skatt tas ut enligt lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.
fl.

Utges ersättning som avses i 1 § av fysisk person eller dödsbo, skall
preliminär A-skatt betalas endast om ersättningen utgör omkostnad i
rörelse.

Riksskatteverket får medge att preliminär A-skatt inte skall betalas för
ersättning som tillkommer viss juridisk person. Lag (1991:597).

/r3/ Artistisk verksamhet

3 § Vad som skall anses vara artistisk verksamhet bedöms med hänsyn till
verksamhetens karaktär och omfattning samt omständigheterna i övrigt.
Hit hänförs exempelvis utövande av musik, sång, skådespeleri, recitation
och dans.

/r3/ Avdrag för preliminär skatt

4 § Avdrag för preliminär A-skatt enligt denna lag görs med 40 procent
av det utbetalade beloppet, om inte mottagaren visar att någon annan
beräkningsgrund bestämts för avdraget. Skatteavdrag görs inte på
särskilt beräknad reseersättning, i de delar den avser kostnaden för
själva resan.

Avdrag görs inte från ersättning som, sedan särskild reseersättning
enligt första stycket frånräknats, understiger 200 kronor. I fråga om
ersättning som skall fördelas på flera gäller gränsen var och en av dem.
Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag bortfaller. Den som
utbetalar ersättningen skall lämna kvitto på varje skatteavdrag.

/r3/ Inbetalning av preliminär skatt, m. m.

5 § Den som har gjort skatteavdrag enligt 4 § skall betala in det
innehållna beloppet till artistskattekontot. Inbetalningen görs med
särskilt inbetalningskort senast fjorton dagar efter det att avdraget
gjorts. Inbetalning vid samma tillfälle för flera skattskyldiga får
göras i en post om en särskild förteckning samtidigt sänds in till
skattemyndigheten i Örebro län. Om det finns särskilda skäl, får
riksskatteverket bestämma att inbetalningen skall göras tidigare eller
senare eller på något annat sätt.

På inbetalningskortet eller förteckningen skall anges ersättningens
storlek, dagen för utbetalningen och mottagarens namn samt i övrigt
lämnas uppgifter enligt fastställt formulär.

6 § Om inte innehållen skatt betalas in inom föreskriven tid, skall ett
skriftligt meddelande lämnas inom den föreskrivna tiden till
skattemyndigheten i Örebro län om storleken av den innehållna skatt som
sålunda borde ha inbetalats. Lag (1992:648).

7 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 58 § uppbördslagen (1953:272)
i fall som avses i 5 § beräknas dröjsmålsavgift från utgången av den för
inbetalning föreskrivna tiden. Lag (1992:648).

8 § För den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 4 § gäller i
tillämpliga delar vad som föreskrivs om arbetsgivare i uppbördslagen
(1953:272).

Jämkning av skatt enligt 45 § uppbördslagen skall, om inte särskilda
omständigheter föranleder annat, i första hand avse annan skatt än
preliminär skatt enligt 1 § denna lag.

Övergångsbestämmelser

1991:597

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om ersättning beträffande vilken avgift tas ut
enligt bestämmelserna i lagen (1908:128 s. 1) om särskilda förmåner och
rättigheter eller om befrielse från sådan avgift skall åtnjutas enligt
bestämmelse i samma lag.

1992:648

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före
ikraftträdandet.