Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter

SFS nr
1990:409
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1990-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:444

Inledande bestämmelser

1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs-
eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren
håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i
konkurrenshänseende.

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i
någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska
förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande,
även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt.

2 § Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter.

Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, utnyttjar
eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare för att
offentliggöra eller inför en myndighet eller annat behörigt organ
avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket
fängelse kan följa, eller som kan anses utgöra annat allvarligt
missförhållande i näringsidkarens rörelse.

Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar eller
röjer en företagshemlighet som han eller någon före honom har fått del
av i god tro.

Straff

3 § Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en
företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter eller
fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i
högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt
beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande
värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är
belagd med strängare straff i brottsbalken.

För försök eller förberedelse till företagsspioneri skall dömas till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

4 § Den som anskaffar en företagshemlighet med vetskap om att den som
tillhandahåller hemligheten eller någon före honom har berett sig
tillgång till denna genom företagsspioneri skall dömas för olovlig
befattning med företagshemlighet till böter eller fängelse i högst två
år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år.

Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är
belagd med strängare straff i brottsbalken.

Skadestånd

5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 § skall ersätta
den skada som uppkommer genom brottet eller genom att
företagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en
företagshemlighet hos en näringsidkare som han i förtroende har fått del
av i samband med en affärsförbindelse med denne skall ersätta den skada
som uppkommer genom hans förfarande.

7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller
röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i
sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha
insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som
uppkommer genom hans förfarande.

Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första
stycket endast om det finns synnerliga skäl.

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller
röjer en företagshemlighet som, enligt vad han eller hon
inser eller bör inse, har angripits enligt denna lag ska
ersätta den skada som uppkommer genom hans eller hennes
förfarande. Detsamma gäller om någon i annat fall uppsåtligen
eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en
företagshemlighet som, enligt vad han eller hon inser eller
bör inse, har röjts i strid med offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den
som bryter mot förbudet i första stycket. Lag (2009:444).

9 § Vid bestämmande av skadestånd enligt 5–8 §§ för ett angrepp på en
näringsidkares företagshemlighet skall hänsyn tas även till dennes
intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller röjs och
till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

10 § Talan om skadestånd enligt denna lag får avse skada endast under de
fem senaste åren innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan
är rätten till skadestånd förlorad.

Vitesförbud

11 § Den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan av
domstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten.
Vitesförbud får dock meddelas endast om ett utnyttjande eller röjande
skulle vara obehörigt enligt 2 §.

Talan enligt första stycket förs av den som har utsatts för det
rättsstridiga angreppet. Sådan talan får föras även i samband med åtal
för brott som avses i 3 eller 4 §.

Talan om utdömande av vite förs vid den domstol som i första instans har
prövat frågan om vitesförbud. Talan förs av den som har ansökt om
förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Den som har överträtt ett vitesförbud får inte dömas till straff för en
gärning som omfattas av förbudet.

12 § Ett vitesförbud kan hävas på talan av den som har ålagts förbudet,
om ändamålet med förbudet har förlorat sin betydelse.

13 § Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 § visar sannolika
skäl för att en företagshemlighet har angripits enligt denna lag och det
skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta angreppet
förringar värdet av företagshemligheten, får domstolen meddela
vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller
annat har förordnats. Därvid tillämpas 15 kap. 5–8 §§ rättegångsbalken.

I fråga om överklagande av beslut enligt första stycket samt i fråga om
handläggningen i högre rätt gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken
om talan mot beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Inlösen m. m.

14 § Har någon angripit en företagshemlighet enligt denna lag, kan
domstol förordna att en handling eller ett föremål som han har i sin
besittning och som innefattar hemligheten skall överlämnas till den som
har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Om det finns skäl för det
får domstolen förordna att överlämnandet skall ske mot lösen.

Kan en handling eller ett föremål som innefattar en företagshemlighet
inte utan olägenhet överlämnas enligt första stycket, får domstol
förordna att handlingen eller föremålet skall förstöras eller ändras
eller utsättas för annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk.

Förordnande enligt första eller andra stycket skall inte meddelas, om
ett utnyttjande eller röjande inte skulle vara obehörigt enligt 2 §
eller om förverkande eller annan åtgärd som är ägnad att förebygga
missbruk skall beslutas enligt 36 kap. brottsbalken.

Talan enligt första eller andra stycket förs av den som har utsatts för
det rättsstridiga angreppet. Sådan talan får föras även i samband med
åtal för brott som avses i 3 eller 4 §.

Övergångsbestämmelser

1990:409

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom lagen upphävs lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot
illojal konkurrens. Bestämmelserna om skadestånd i den lagen tillämpas
dock alltjämt i fråga om handlingar som har företagits före
ikraftträdandet.