Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

SFS nr
1990:415
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1142

1 § Springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv-
eller
nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar,
spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt
tillstånd. Lag (1993:180).

2 § Tillstånd till införsel av sådana föremål som avses i 1 § får ges
endast om sökanden kan visa att föremålet här är avsett att ingå i en
vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

Tillstånd får också ges beträffande batonger av det slag som enligt
särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst
uppdrag, om föremålet förs in till landet för att ingå i sådan
utrustning.

3 § Polismyndigheten prövar tillstånd till införsel enligt
denna förordning. Förordning (2014:1142).

4 § I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska i
tillämpliga delar gälla det som föreskrivs om skjutvapen i 1
kap. 8 §, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 12 § andra meningen, 14
och 15 §§, 10 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 2 § f vapenlagen
(1996:67) och 2 kap. 6 och 11 §§ samt 3 kap. 1 § första
stycket och 2 § vapenförordningen (1996:70).
Förordning (2014:1142).

5 § Om påföljd för olovlig införsel av föremål som omfattas av denna
förordning och försök till sådant brott finns föreskrifter i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1271).

6 § Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1142).

7 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna
förordning. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna
i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2
tillämpas. Förordning (1992:213).

Övergångsbestämmelser

1996:75

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. I fråga om
överklagande gäller äldre bestämmelser, om polismyndighetens beslut
meddelats före ikraftträdandet.