Förordning (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket;

SFS nr
1990:434
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:611
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:740

Uppgifter

1 § Läkemedelsverket är central förvaltningsmyndighet för kontroll och
tillsyn av läkemedel och vissa andra produkter som med hänsyn till
egenskaper eller användning står läkemedel nära, i den utsträckning
sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet.

2 § Läkemedelsverket skall särskilt svara för

1. kontrollen och tillsynen enligt läkemedelslagen (1992:859), lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika och övriga läkemedelsförfattningar i
fråga om tillverkare, importörer, distributörer och andra som tar
befattning med läkemedel,

2. kontrollen och tillsynen i fråga om vissa produkter som med hänsyn
till egenskaper eller användning står läkemedel nära,

3. kontrollen och tillsynen i fråga om teknisk sprit och alkoholhaltiga
preparat,

4. föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel och andra
produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn,

5. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter som har
att handlägga läkemedelsfrågor, hälso- och sjukvården, apoteksväsendet,
veterinärkåren samt enskilda,

6. stöd till socialstyrelsens tillsynsverksamhet och styrelsens
beredskapsplanering på läkemedelsområdet,

7. internationellt samarbete på läkemedelsområdet,

8. forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn som
skall bedrivas. Förordning (1992:1555).

3 § På begäran av en myndighet, organisation eller någon annan får
läkemedelsverket inom sitt ansvarsområde och i den mån verksamheten i
övrigt medger detta utföra uppdrag inom eller utom landet. Uppdragen
skall utföras mot ersättning som motsvarar kostnaden för sådan
verksamhet.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på läkemedelsverket.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Läkemedelsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

6 § Läkemedelsverkets styrelse består av högst nio ledamöter,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Inom Läkemedelsverket finns fem enheter, en för farmaci, en
för farmakologi, en för farmakoterapi, en för läkemedels-
epidemiologi, information och inspektion samt en för
administration.

Varje enhet leds av en enhetschef. Förordning (1993:580).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
läkemedelsverket.

Personalansvarsnämnden

9 § Läkemedelsverkets personalansvarsnämnd består – förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av chefen för den
administrativa enheten och den av övriga enhetschefer vars område
ärendet rör.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt
av större vikt.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Förordnande som enhetschef meddelas av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Tjänster som professor vid läkemedelsverket tillsätts i den ordning som
regeringen bestämmer särskilt.

Andra tjänster tillsätts av läkemedelsverket.

12 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

13 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av läkemedelsverket även i
fråga om professorer och laboratorer.