Förordning (1990:45) om finansiering genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete

SFS nr
1990:45
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-03-01

Inledande bestämmelser

1 § För att främja industriellt utvecklingssamarbete mellan
svenska och norska företag lämnas finansiering enligt denna
förordning genom Fonden för svenskt-norskt industriellt
samarbete.

Finansiering får ske i form av lån eller genom medelstillskott
med rätt till royalty eller annan löpande avgift. Finansiering
får även ske i form av medelstillskott till små och medelstora
företag genom teckning av aktier och förvärv av andra typer av
finansiella instrument för att stärka företagets kapitalbas.

Med små och medelstora företag avses i denna förordning företag
som har färre än 250 anställda och antingen en årsomsättning på
högst 40 miljoner ecu eller en balansomslutning på högst 27
miljoner ecu och som till högst 25 procent ägs av ett eller
flera företag som inte motsvarar dessa begränsningar.
Förordning (1998:49).

2 § Finansiering får lämnas för projekt som innefattar ett ur
kommersiell eller teknisk synvinkel högt risktagande och som på
relativt kort sikt bedöms kunna ge företagsekonomisk lönsamhet.
Förordning (1998:49).

3 § Finansiering får lämnas för projekt med gemensamt svenskt-
norskt industriellt intresse som initieras av svenska och
norska företag i samarbete. Finansieringen kan delas upp på
företagen. Förordning (1998:49).

Finansieringens storlek

4 § Finansiering får ske av större projekt som syftar till
tekniskt eller marknadsmässigt utvecklingsarbete och avse

1. utveckling av ny eller förbättrad teknik samt nya och
förbättrade produkter och system,

2. marknadsföring av nya produkter, processer eller system i
tillfälliga projekt,

3. utbildning av företagets ledning och övrig personal i sådant
som ekonomi, ny teknik, miljö och skydd av immateriella
rättigheter.

Finansiering enligt första stycket 2 och 3 får endast lämnas
till små och medelstora företag. Förordning (1998:49).

4 a § Finansiering enligt denna förordning får endast avse

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp
som behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader såsom material- och lagerkostnader,
beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att
genomföra projektet,

3. instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning
som tillgångarna utnyttjas uteslutande för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster såsom inköpta
forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som uppstår till följd av projektet.

Finansiering som avser marknadssatsningar får endast avse
utgifter av engångskaraktär. En sådan finansiering får inte
avse sedvanliga driftskostnader eller andra exportåtgärder än
de som är nödvändiga för introduktion av en ny produkt eller av
en sedan tidigare tillgänglig produkt på en ny marknad.
Förordning (1998:49).

5 § Finansiering får lämnas för högst 40 procent av kostnaden
för det utvecklingsprojekt som finansieringen avser. Om
finansieringen lämnas till företag som avses i 1 § tredje
stycket får det dock uppgå till 50 procent av den beräknade
kostnaden. Vid bestämningen av de angivna nivåerna skall hänsyn
tas till om annan svensk eller norsk offentlig finansiering
eller finansiering från Europeiska gemenskapen har lämnats för
samma ändamål.

Finansiering får inte ske med större belopp än som behövs för
att syftet med finansieringen skall nås och får inte gälla
projekt för utvinning av olja och gas.

Vid beslut om finansiering till företag som bedriver rörelse
inom vissa industriella sektorer skall Europeiska gemenskapens
och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets särskilda
branschregler beaktas. Förordning (1998:49).

Särskilda bestämmelser om lån

6 § Lånets löptid, ränta och återbetalningsvillkor skall
bestämmas med hänsyn till projektets risk och förväntade
ekonomiska utfall.

7 § Lån kan lämnas i svenska eller norska kronor. Svenska
företag bör i första hand få lån i svenska kronor och norska
företag i norska kronor.

8 § På ett lån tas ränta ut från dagen för utbetalningen.
Anstånd med räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta
läggs till lånebeloppet. Räntan bestäms med hänsyn till den
valuta vari lånet lämnas och till räntan hos motsvarande
finansieringsinstitutioner i länderna.

9 § Om det bedöms lämpligt, får återbetalningen av ett lån helt
eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift
till dess lånet återbetalats jämte ränta.

10 § Ett lån skall i övrigt förenas med de villkor som behövs
med hänsyn till syftet med lånet. Särskild säkerhet behöver
dock inte ställas. Förordning (1998:49).

11 § Återbetalningsskyldigheten kan helt eller delvis efterges,
om låntagaren visar att förutsättningar uppenbarligen saknas
att utnyttja projektets resultat på ett lönsamt sätt.

Särskilda bestämmelser om medelstillskott med rätt till royalty
eller annan löpande avgift

12 § Medelstillskott med rätt till royalty eller annan löpande
avgift ges med förbehåll att mottagaren förbinder sig att
betala ersättning i form av ett engångsbelopp eller i form av
royalty eller annan löpande avgift. Villkoren för sådan
ersättning skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och
det beräknade ekonomiska utfallet.

Mottagaren kan befrias från sin ersättningsskyldighet, om
förutsättningar uppenbarligen saknas för att utnyttja
projektets resultat på ett lönsamt sätt. Förordning (1998:49).

13 § Bestämmelserna i 10 § tillämpas också i fråga om
medelstillskott.

Särskilda bestämmelser om medelstillskott genom aktieteckning
m.m.

13 a § Medel får tillföras ett företag genom att fonden i
företaget

1. tecknar aktier,

2. tecknar konvertibla skuldebrev,

3. tecknar andelar i handels- eller kommanditbolag,

4. förvärvar förlagsinsatser i ekonomiska föreningar, eller

5. tecknar och förvärvar andra liknande finansiella instrument.

Fonden får teckna aktier enligt 1 endast om det finns särskilda
skäl.

Teckning och förvärv enligt första stycket får endast ske på
marknadsmässiga villkor och när ett sådant förfarande i
väsentlig utsträckning bidrar till att lösa ett företags
kapitalbehov. Förordning (1998:49).

Uppsägning och återkrav

14 § Ett lån kan sägas upp till omedelbar betalning och ett
medelstillskott enligt 12 § omedelbart krävas åter, om

1. mottagaren genom oriktig eller vilseledande uppgift har
föranlett att finansiering har lämnats,

2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de villkor
eller föreskrifter som gäller för finansieringen, eller

3. sådana förhållanden har inträffat att mottagaren med hänsyn
till syftet med finansieringen uppenbarligen inte längre bör få
behålla lånet eller medelstillskottet. Förordning (1998:49).

Förfarandet m.m.

15 § En ansökan om finansiering skall vara skriftlig och ges in
till Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete. En
ansökan skall innehålla uppgift om

1. de företag som ansökningen avser, deras verksamhet och
ekonomiska ställning,

2. ändamålet med finansieringen och de skäl i övrigt som
åberopas för ansökan, och

3. huruvida svenskt eller norskt statligt stöd eller
finansiering i annan form har sökts eller beviljats för de
projekt som ansökan avser.

Sökanden skall i övrigt lägga fram den utredning som fonden
finner behövlig. Förordning (1998:49).

16 § Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete skall
följa verksamheten hos dem som har beviljats finansiering och
därvid utöva tillsyn över att finansieringsvillkoren iakttas.
Förordning (1998:49).