Notarieförordning (1990:469)

SFS nr
1990:469
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:442

Notarietjänstgöring och notariemeritering

1 § Notarietjänstgöring fullgörs efter juristexamen enligt
bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller
motsvarande äldre examen. Tjänstgöringen fullgörs under en
tid av två år, om inte något annat anges i 2 § andra stycket
eller 2 b §.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning
som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland,
Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än
ett år kortare än den svenska utbildningen, ska sökanden
genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett
kunskapsprov. Förordning (2014:442).

2 § Notarietjänstgöringen fullgörs vid tingsrätt eller
förvaltningsrätt eller båda slagen av domstolar.

Vid en tingsrätt och en förvaltningsrätt på samma ort får en
kombinerad notarietjänstgöring fullgöras. I dessa fall får
beslutas om anställning som tingsnotarie med
tjänstgöringsskyldighet även vid förvaltningsrätten och som
förvaltningsrättsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid
tingsrätten. Sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en
tid av två år och sex månader, varav minst ett år ska
fullgöras vid respektive domstol.

När en tingsnotarie tjänstgör vid förvaltningsrätten ska
bestämmelserna i förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion tillämpas på notarien. När en
förvaltningsrättsnotarie tjänstgör vid tingsrätten ska
bestämmelserna i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion tillämpas på förvaltningsrättsnotarien.
Förordning (2009:1400).

2 a § Notarietjänstgöringen kan, efter förordnande enligt
52 a § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion, till
en tid av två månader fullgöras vid en hyresnämnd på samma ort
som tingsrätten.

När en tingsnotarie tjänstgör vid en hyresnämnd skall
bestämmelserna i förordningen (1980:1030) med
hyresnämndsinstruktion tillämpas på notarien.
Förordning (2005:1098).

2 b § Vid en tingsrätt som är mark- och miljödomstol får
en förlängd notarietjänstgöring fullgöras. En sådan
notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och
sex månader, varav minst ett år ska fullgöras vid mark- och
miljödomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt.
Förordning (2014:442).

3 § Efter särskild prövning får högst sex månaders
tjänstgöring hos en arbetsgivare tillgodoräknas som
notarietjänstgöring. Sådan tjänstgöring skall i tiden ligga
före all domstolstjänstgöring.

Vid prövning enligt första stycket skall särskilt beaktas
tjänstgöringens allmänna juridiska värde men även dess värde
för fortsatt arbete vid tingsrätt eller förvaltningsrätt.
Förordning (2009:1400).

4 § Domstolsverket kan efter en skriftlig framställning ge
förhandsbesked om en viss tilltänkt tjänstgöring kan tillgodoräknas som
notarietjänstgöring enligt 3 §.

5 § Notariemeritering har förvärvats av den som på ett
tillfredsställande sätt har fullgjort notarietjänstgöring.
Notarien ska därvid ha utfört domaruppgifter som avses i 17
och 18 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
eller 20 och 21 §§ förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion. Förordning (2009:1400).

6 § Bevis om notariemeritering utfärdas av den domstol där
tjänstgöringen avslutas. Ett sådant bevis skall innehålla uppgift om
de arbetsgivare hos vilka tjänstgöringen har fullgjorts och om den
tid tjänstgöringen pågått hos varje arbetsgivare.
Förordning (1994:927).

Anställningar

7 § Anställningar som tingsnotarier och förvaltningsrättsnotarier
beslutas av Domstolsverket. Förordning (2009:1400).

7 a § Innan Domstolsverket beslutar i ett ärende om
anställning av tingsnotarie eller förvaltningsrättsnotarie,
ska uppgifter om den som verket avser att anställa inhämtas
ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om
belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7
§ lagen (1998:620) om belastningsregister.
Förordning (2009:1400).

8 § En sökande, som har fullgjort sådan tjänstgöring som kan komma att
tillgodoräknas enligt 3 §, skall uppge detta i sin ansökan.

9 § Notarier anställs tills vidare, dock längst för den tid
som anges i 1 § första stycket, 2 § andra stycket eller 2 b §,
eller den kortare tid som kan följa enligt 3 § eller av någon
annan särskild omständighet.

Om en notarie har fullgjort endast en viss del av en
kombinerad notarietjänstgöring som avses i 2 § andra stycket
eller av en förlängd notarietjänstgöring som avses i 2 b §
och förordnas på nytt på en notarietjänst, får han eller hon
förvärva notariemeritering tidigast när hans eller hennes
sammanlagda tjänstgöringstid uppgår till den som det första
förordnandet avsåg, om inte särskilda skäl motiverar något
annat.

Om någon ska anställas vid en statlig myndighet för en
tjänstgöring som enligt 3 § kan tillgodoräknas som
notarietjänstgöring, får det lämnas över till Domstolsverket
att besluta om anställningen. Förordning (2014:442).

10 § Efter särskild prövning får en tingsrätt eller
förvaltningsrätt förlänga en anställning att gälla för en
längre tid än som anges i 1 § första stycket, 2 § andra
stycket eller 2 b §. Förordning (2014:442).

11 § Vid förordnanden enligt 9 eller 10 § gäller inte 15 och
28 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

12 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

13 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

14 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

15 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

16 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

17 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

18 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

Överklagande

19 § Beslut om antagning till notarietjänstgöring och beslut i
ärenden enligt 3–5 §§ får överklagas till Notarienämnden.

Notarienämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1994:927).

Övergångsbestämmelser

1990:469

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom förordningen upphävs notarieförordningen (1984:488).
Bestämmelserna i den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
förordnanden som har meddelats av notarienämnden före ikraftträdandet
med det undantaget att domstolsverket skall fullgöra de uppgifter som
enligt äldre bestämmelser ankom på notarienämnden.

3. Bestämmelserna i 1 § tillämpas första gången på notarietjänster som
skall tillträdas efter den 31 maj 1991.

4. För notarietjänster som skall tillträdas under tiden den 1 juli 1990
— den 31 maj 1991 skall i fråga om notarietjänstgöringens längd
följande gälla.

Notarietjänstgöring fullgörs under en tid av

a) två år och sex månader om tjänsten skall tillträdas före den 1
augusti 1990,

b) två år och fem månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1
augusti — 30 september 1990,

c) två år och fyra månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den
1 oktober — 30 november 1990,

d) två år och tre månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1
december 1990 — 31 januari 1991,

e) två år och två månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1
februari — 31 mars 1991,

f) två år och en månad om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1
april — 31 maj 1991.

5. Har upphävts genom förordning (2009:1400).