Förordning (1990:470) om försöksverksamhet med ettårig notarietjänstgöring vid åklagarmyndighet

SFS nr
1990:470
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1990-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:406
Upphävd
1995-07-01

1 § Denna förordning gäller vid sidan av notarieförordningen (1990:469).

2 § Domstolsverket får efter samråd med riksåklagaren och notarienämnden
bestämma att tjänstgöring till en tid av högst ett år hos
åklagarmyndighet får tillgodoräknas som notarietjänstgöring vid
efterföljande tjänstgöring vid tingsrätt.

3 § Sådan tjänstgöring som avses i 2 § får avse högst tio
notarieplatser.