Förordning (1990:481) med instruktion för Statens trygghetsnämnd

SFS nr
1990:481
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PP
Utfärdad
1990-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:245
Upphävd
2002-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1121

Uppgifter

1 § Statens trygghetsnämnd prövar

1. frågor om ersättning enligt

– lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,

– förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom
eller skada som ådragits utom riket,

– förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada
till elev i viss gymnasieutbildning,

– förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till
deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.,

2. frågor som regeringen i övrigt bestämmer.
Förordning (2000:1121).

2 § Arbetsgivarens beslut enligt trygghetsavtalet för arbetstagare hos
allmän försäkringskassa (TrA-FK) får överklagas hos nämnden, om beslutet
avser

1. att en tjänsteman inte längre skall omfattas av avtalet i fråga,

2. att en tjänsteman vid byte av anställning inte har rätt till
flyttningsersättning m. m. enligt avtalet,

3. att en tjänsteman inte skall omplaceras till en ny anställning på
orten eller i dess närhet utan i stället inom ramen för sin anställning
ges arbetsuppgifter på någon annan ort.

Sammansättning

3 § Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Organisation

4 § Vid nämnden tjänstgör personal som är anställd hos
arbetsgivare som enligt särskilt avtal skall ställa personal
till nämndens förfogande. Förordning (2000:1121).

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande. Förordning (1996:498).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:498).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet
vara förordnade efter förslag från organisationerna.

8 § Om ett ärende är så brådskande, att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för
beslutförhet.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att på
nämndens vägnar avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver
prövas av nämnden.

Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till
nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

11 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid sammanträde, dock inte när nämnden skall fatta
beslut.

Nämnden får av allmänna medel bevilja den som har inställt sig skälig
ersättning för inställelsekostnader.

Underrättelser

12 § Nämnden skall underrätta

1. den myndighet där den berörde arbetstagaren är eller senast
har varit anställd om beslut enligt 1 § 1 och 2 §,

2. Försvarsmakten i de ärenden där den avgett yttrande.
Förordning (2000:1121).

13 § Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess
myndigheter lämnas underrättelser enligt 12 § 1 till
riksdagsförvaltningen. Förordning (2000:442).

14 § När utbetald personskadeersättning kan krävas åter från någon
annan, gäller förordningen (1993:1138) om hantering av statliga
fordringar i fråga om nämndens hantering av återkravet. Förordning
(1993:1141).

Förordnanden

15 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

En ledamot förordnas efter förslag av SEKO, en efter förslag av
förhandlingsorganisationen SACO-S och en efter förslag av
förhandlingsorganisationen OFR:s förbundsområden inom det
statliga förhandlingsområdet sammantagna.

Motsvarande gäller dessa ledamöters ersättare.
Förordning (1998:1797).

16 § Bland de ledamöter som förordnas utan förslag från organisationerna
utser regeringen en att vara ordförande i nämnden.

Bland de ledamöter som förordnas efter förslag från organisationerna
utser regeringen en att vara vice ordförande i nämnden.

17 § Förordnanden att tjänstgöra hos nämnden enligt 4 § första stycket
meddelas av nämnden.

Verksamhetsberättelse

18 § Nämnden skall senast den 1 mars varje år till
Regeringskansliet lämna en berättelse över verksamheten under
det senaste verksamhetsåret. Förordning (1998:1797).

Utbetalningar

19 § Regeringen bestämmer särskilt om ordningen för utbetalning av
förmåner som beslutas enligt 1 §.

Överklagande

20 § Av lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
framgår att den som är missnöjd med trygghetsnämndens beslut i
frågor enligt 1 § 1 får hänskjuta frågan till prövning hos en
särskild skiljenämnd.

Nämndens beslut enligt 2 § får inte överklagas.
Förordning (2000:582).

Övergångsbestämmelser

1990:481

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen
(1988:65) med instruktion för statens trygghetsnämnd skall upphöra att
gälla.

2. I fråga om avgångsbidrag, årliga ersättningar, särskild
inkomsttrygghet och löneutfyllnader skall dock 1 § 1 och 2 samt 16, 17,
23 och 24 §§ i den upphävda förordningen fortfarande gälla.

1995:3

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1995. Den nya bestämmelsen
skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1995.