Lag (1990:484) om övervakningskameror m. m.

SFS nr
1990:484
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1990-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:150
Upphävd
1998-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1510

Allmänna bestämmelser

1 § Med övervakningskameror avses i denna lag TV kameror, andra
optisk elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som
är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas
för personövervakning. Vad som i lagen sägs om övervakningskameror
gäller i tillämpliga delar även för separata tekniska anordningar som
är avsedda att användas för att behandla eller bevara bilder som tas
upp av en övervakningskamera.

I fråga om användningen av övervakningskamera vid förundersökning i
brottmål gäller lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning.
Lag (1995:1510).

2 § En övervakningskamera skall användas med tillbörlig hänsyn till
enskildas personliga integritet.

Upplysningsplikt

3 § Upplysning om en övervakningskamera skall lämnas genom tydlig
skyltning eller på något annat verksamt sätt.

Är övervakningskameran avsedd för skydd av en anläggning eller ett
område som enligt 4 § 2–5 eller 5 § lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m. m. har förklarats utgöra skyddsobjekt,
behöver dock sådan upplysning inte lämnas. Detsamma gäller i fråga om en
övervakningskamera som används av en polismyndighet vid automatisk
hastighetsövervakning.

Länsstyrelsen får efter skriftlig ansökan medge undantag från
upplysningsplikten, om det finns synnerliga skäl för det. I
ansökningsärendet tillämpas 8 § andra stycket och, om kameran skall
kunna riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde, 9 § första
meningen. Länsstyrelsen skall i ett beslut om undantag meddela de
villkor som behövs.

Tillstånd m. m.

4 § Tillstånd att använda en övervakningskamera krävs för att en sådan
kamera skall få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit
allmänheten har tillträde. Detta gäller dock inte en övervakningskamera
som

1. av trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt
på fordon, maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren
eller användaren,

2. är avsedd för skydd av en anläggning eller ett område som enligt 4 §
2–5 eller 5 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m. m. har förklarats utgöra skyddsobjekt,

3. används av en polismyndighet vid automatisk hastighetsövervakning.

En polismyndighet eller den som är räddningsledare enligt
räddningstjänstlagen (1986:1102) får under viss tid, högst fjorton
dagar, ha en övervakningskamera uppsatt så som sägs i första stycket
utan att söka tillstånd, om användning av kameran är oundgängligen
nödvändig vid olyckshändelse eller överhängande fara för en sådan eller
för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Under förutsättning
att ansökan om tillstånd görs inom fjorton dagar får kameran vara
uppsatt utan tillstånd även för tid därefter, så länge användningen är
oundgängligen nödvändig för ändamålet och länsstyrelsen inte har prövat
ansökningen.

5 § Tillstånd får meddelas endast om sökanden kan anses ha ett befogat
intresse av att få använda övervakningskameran och detta intresse inte
lika väl kan tillgodoses på något annat sätt.

Under den förutsättning som anges i första stycket skall tillstånd
meddelas, om den information som kan förmedlas genom kameran och den
rätt att behandla eller bevara upptagna bilder som kan komma att förenas
med tillståndet vid tillämpning av 6 § kan antas vara av ringa betydelse
för enskildas personliga integritet med hänsyn till den utrustning som
skall användas, det område som skall övervakas och övriga
omständigheter.

I andra fall än som avses i andra stycket skall tillstånd meddelas bara
om intresset av att tillgodose det avsedda ändamålet med övervakningen
är så starkt att det skall ges företräde framför intresset av att värna
enskildas personliga integritet.

6 § I fall som avses i 5 § andra stycket och i sådana andra fall där
övervakningskameran är avsedd att användas för att förebygga brott,
förhindra olyckor eller tillgodose något annat därmed jämförligt ändamål
får ett tillstånd förenas med rätt att med någon teknisk anordning
behandla eller bevara bilder, som tas upp av kameran, om sökanden av
särskilda skäl har behov av detta.

7 § Frågan om tillstånd prövas av länsstyrelsen efter skriftlig ansökan
av den som avser att ha övervakningskameran uppsatt så att den kan
riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.

8 § I en ansökan om tillstånd skall anges de omständigheter som är av
betydelse för prövningen av ärendet. Ansökan skall alltid innehålla
uppgift om och beskrivning av

1. det ändamål som övervakningskameran är avsedd att användas för,

2. den utrustning som skall användas vid övervakningen,

3. den plats där utrustningen skall placeras och det område som kan
övervakas.

Om kameran är avsedd att kunna riktas mot en arbetsplats, skall till
ansökan vara fogat ett yttrande från skyddsombud, skyddskommitté eller
organisation som företräder de anställda.

9 § Innan länsstyrelsen meddelar tillstånd, skall yttrande inhämtas från
den kommun där den plats finns dit övervakningskameran skall kunna
riktas. Sådant yttrande behöver inte inhämtas i fall som avses i 5 §
andra stycket under förutsättning att ansökningen inte avser också rätt
att behandla eller bevara upptagna bilder.

10 § Ett tillstånd skall innehålla uppgifter om hur övervakningen får
anordnas. Dessa skall avse övervakningens ändamål, den utrustning som
får användas och det område som får övervakas.

Länsstyrelsen skall meddela också de övriga villkor som behövs för
tillståndet. Sådana villkor kan avse upplysning om kameran, upptagning,
användning, behandling eller bevaring av bilder samt andra förhållanden
av betydelse för att skydda enskildas personliga integritet.

Tillstånd får meddelas för en begränsad tid.

Tillsyn

11 § Länsstyrelsen skall se till att

1. upplysning enligt 3 § lämnas om en övervakningskamera som kan riktas
mot en plats dit allmänheten har tillträde,

2. bestämmelserna i 4 § följs,

3. bearbetning eller bevaring av upptagna bilder inte sker utan sådan
rätt som avses i 6 § samt att

4. villkor som har meddelats enligt 3 § tredje stycket sista meningen,
10 § eller 13 § iakttas.

12 § Finner länsstyrelsen det behövligt för sin tillsyn, har
länsstyrelsen rätt att få tillträde till kontrollrum och andra delar av
en övervakningsanläggning. Länsstyrelsen får också begära upplysningar
från den som innehar eller använder en övervakningskamera samt granska
bevarat bildmaterial.

Återkallelse av tillstånd m. m.

13 § Ändras förutsättningarna för ett tillstånd får länsstyrelsen
meddela nya villkor eller, om det inte längre finns förutsättningar för
att ge tillstånd, återkalla tillståndet. Detsamma gäller undantag enligt
3 § tredje stycket från upplysningsplikten och sådan rätt att behandla
eller bevara upptagna bilder som avses i 6 §.

Iakttas inte meddelade villkor, får länsstyrelsen förelägga
tillståndshavaren eller den som har medgetts undantag att inom viss tid
vidta rättelse. Sådant föreläggande skall delges. Om föreläggandet inte
följs, får länsstyrelsen återkalla tillståndet, undantagsmedgivandet
eller rätten att behandla eller bevara upptagna bilder.

Tystnadsplikt

14 § Den som tar befattning med uppgift som har inhämtats genom
användning av en övervakningskamera, som är uppsatt så att det krävs
tillstånd att använda den, får inte obehörigen röja eller utnyttja vad
han till följd därav fått veta om någon enskilds personliga
förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Straff m. m.

15 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet

1. bryter mot upplysningsplikten enligt 3 §,

2. bryter mot tillståndskravet enligt 4 §,

3. inte iakttar ett villkor som har meddelats enligt 3 § tredje stycket
sista meningen, 10 § eller 13 §,

4. behandlar eller bevarar upptagna bilder utan sådan rätt som avses i 6
§.

I ringa fall döms inte till ansvar.

16 § Övervakningsutrustning som har använts vid brott enligt denna lag
skall förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.

17 § Om den som innehar eller använder en övervakningskamera underlåter
att i enlighet med 12 § ge tillträde eller lämna upplysningar eller
hålla tillhanda bevarat bildmaterial, får länsstyrelsen förelägga vite.
För att bereda sig tillträde får länsstyrelsen vid behov anlita
polishandräckning.

Överklagande m. m.

18 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Justitiekanslern får överklaga ett beslut för att ta tillvara
allmänna intressen. Beslut om tillstånd att använda en
övervakningskamera och om undantag enligt 3 § tredje stycket från
upplysningsplikten får överklagas även av den kommun där den plats
finns dit övervakningskameran skall kunna riktas och, om kameran
skall kunna riktas mot en arbetsplats, av en organisation som
företräder de anställda.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten utom i
mål där Justitiekanslern för talan. Lag (1995:76).

19 § Regeringen får föreskriva om avgift för länsstyrelsens
handläggning.

Övergångsbestämmelser

1990:484

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 då lagen (1977:20) om
TV-övervakning upphör att gälla. Bestämmelserna i 3 § andra stycket
första meningen och 4 § första stycket andra meningen 2 i den nya lagen
träder dock i kraft först den 1 april 1991. Under tiden från och med den
1 juli 1990 till och med den 31 mars 1991 gäller att övervakningskameror
som är avsedda för skydd av en lokal, ett förvaringsutrymme eller någon
annan anläggning av betydelse från totalförsvarssynpunkt skall vara
undantagna från upplysningsplikten och tillståndskravet enligt 3 och
4 §§.

2. Beslut om tillstånd eller föreskrift som har meddelats med stöd av
bestämmelser i den gamla lagen skall anses ha meddelats med stöd av
motsvarande bestämmelser i den nya lagen.

3. Den som vid den nya lagens ikraftträdande har en övervakningskamera
uppsatt så som anges i 4 § första stycket första meningen, utan att det
enligt den gamla lagen krävs tillstånd att använda kameran, får
fortsätta att ha kameran uppsatt på angivet sätt till utgången av
december 1990. Har före nämnda tidpunkt en ansökan enligt den nya lagen
gjorts om tillstånd till fortsatt användning av kameran får den vara
uppsatt på angivet sätt även efter denna tidpunkt men, om tillstånd inte
ges, inte längre än en månad från den dag då beslutet vann laga kraft.

4. Den gamla lagens bestämmelser gäller i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats av länsstyrelsen före den nya lagens
ikraftträdande.

1995:76

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.