Förordning (1990:487) om övervakningskameror m. m.;

SFS nr
1990:487
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1990-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:314
Upphävd
1998-07-01

1 § Ansökan enligt 7 § lagen (1990:484) om övervakningskameror m. m. om
tillstånd att använda en övervakningskamera görs hos länsstyrelsen i det
län där kameran skall vara uppsatt. Detsamma gäller i fråga om ansökan
enligt 3 § tredje stycket första meningen nämnda lag om undantag från
upplysningsplikten beträffande en övervakningskamera.

2 § För länsstyrelsens handläggning av en ansökan som avses i 1 § första
meningen betalar sökanden en avgift om 425 kronor för en kamera och 125
kronor för varje ytterligare kamera för vilken tillstånd meddelas. Om
det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen sänka avgiften.

Staten, kommunerna och landstingskommunerna är fria från avgift.

3 § På belopp som inte har erlagts inom tid som bestämts av
länsstyrelsen betalas ränta enligt räntelagen (1975:635).

4 § När beslut enligt lagen (1990:484) om övervakningskameror m. m.
expedieras, skall kopia av beslutet överlämnas till justitiekanslern, om
denne inte i fråga om ärenden av mindre vikt har föreskrivit något
annat.

5 § Länsstyrelsens beslut om avgift får överklagas hos kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1990:487

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 då förordningen
(1977:21) om TV-övervakning skall upphöra att gälla. Den gamla
förordningens bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om
överklagande av beslut som har meddelats av länsstyrelsen före den nya
förordningens ikraftträdande.