Förordning (1990:489) om statsbidrag till färdtjänst och särskilt anpassad kollektivtrafik;

SFS nr
1990:489
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1219
Upphävd
1993-01-01

1 § Landstingskommuner och kommuner, som är huvudmän för
färdtjänstverksamhet, får statsbidrag till kostnader för färdtjänst och
servicelinjer enligt denna förordning. Med servicelinjer avses sådan
kollektivtrafik som är anpassad till handikappades behov utöver vad som
följer av lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

2 § Statsbidrag lämnas till kostnader för färdtjänst och servicelinjer
åt personer som på grund av handikapp har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.

Till kostnader för resor till grundskola eller gymnasieskola lämnas
statsbidrag endast om utbildningen sker inom ramen för kommunal eller
annan vuxenutbildning. Statsbidrag lämnas inte till kostnader för resor
vid deltagande i förskoleverksamhet enligt 14 § socialtjänstlagen
(1980:620).

3 § Statsbidrag lämnas, såvida inte annat följer av det tekniska
beräkningssättet enligt 4 §,

1. för färdtjänst med 35 procent av bruttodriftkostnaderna för
färdtjänsten,

2. för servicelinjer med 35 procent av den del av bruttodriftkostnaderna
för servicelinjer som motsvarar andelen färdtjänstberättigade resenärer.

I bruttodriftkostnaderna inräknas kostnaderna för arbetsledande
personal, men inte utgifter som ersätts av någon annan kommun eller den
allmänna försäkringskassan.

Statsbidrag lämnas för kalenderår i efterskott.

4 § Det sammanlagda statsbidraget för färdtjänst och servicelinjer till
en landstingskommun eller kommun får överstiga statsbidraget för
föregående bidragsår med högst ett visst beräknat belopp för varje
kommuninvånare som är 65 år eller äldre. Detta belopp beräknas genom att
det genomsnittliga statsbidraget under föregående bidragsår för varje
invånare i hela landet som är 65 år eller äldre fördubblas och
multipliceras med det tal som anger den relativa ökningen av
konsumentprisindex under bidragsåret.

5 § Frågor om statsbidrag prövas av socialstyrelsen. Bidrag betalas ut
av socialstyrelsen.

6 § Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1
april året efter bidragsåret. Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. de grunder efter vilka färdtjänst beviljas,

2. utgifter och inkomster för färdtjänsten respektive servicelinjer,

3. det genomsnittliga antalet färdtjänstberättigade resenärer på
servicelinjer per år.

7 § På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är
landstingskommunen och kommunen skyldig att tillhandahålla det underlag
som behövs för dessa myndigheters granskning.

8 § Socialstyrelsens beslut enligt förordningen får inte överklagas.

9 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1990:489

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då kungörelsen
(1974:840) om statsbidrag till färdtjänst skall upphöra att gälla. Den
upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tiden före den 1 januari 1990.

2. Den nya förordningen tillämpas i fråga om statsbidrag som avser tiden
från och med år 1990. Bidrag för servicelinjer enligt den nya
förordningen lämnas dock endast för tid efter ikraftträdandet.

3. Vid tillämpningen av det tekniska beräkningssättet enligt 4 § den nya
förordningen görs för bidragsåret 1990 jämförelse med bidrag som lämnats
för bidragsåret 1989 enligt den upphävda kungörelsen.