Förordning (1990:506) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

SFS nr
1990:506
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:480
Upphävd
1992-07-01

Uppgifter

1 § Statens kärnbränslenämnd är central förvaltningsmyndighet med
uppgift att övervaka genomförandet av den forsknings- och
utvecklingsverksamhet och det program för bl. a. sådan verksamhet som
avses i 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt
handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfallsområdet.

2 § Nämnden skall särskilt

1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, främst i fråga om metoder
för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall från detta samt avställning och rivning av reaktoranläggningar,

2. redovisa behållningen av de medel som nämnden har att förvalta i
samband med att förslaget till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om
finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. lämnas
till regeringen,

3. ta initiativ till sådan forsknings- och utredningsverksamhet som
behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina åligganden i den mån
inte någon annan myndighet har detta till uppgift,

4. verka för att allmänheten ges information om arbetet vad gäller
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt avställning
och rivning av reaktoranläggningar.

Nämnden har vidare särskilda uppgifter enligt lagen (1981:669) och
förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt
kärnbränsle m. m., lagen (1984:3) och förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet samt lagen (1988:1597) och förordningen
(1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med
undantag av 2, 18 och 19 §§.

Myndighetens ledning

4 § Kärnbränslenämndens överdirektör är chef för nämnden.

Styrelsen

5 § Nämndens styrelse består av högst tio personer, överdirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. frågor om förslag till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om
finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt
fastställande av plan för kompletterande forsknings- och
utvecklingsverksamhet och för övervakning och kontroll av slutförvar,

2. frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i 12 §
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

3. frågor om användningen av inbetalade avgifter,

4. frågor om ändring av avgift enligt 3 § lagen (1988:1597) om
finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall,

5. frågor om åtalsanmälan enligt 29 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet.

Vetenskapligt råd i kärnavfallsfrågor

7 § Vid kärnbränslenämnden skall finnas ett vetenskapligt råd för
rådgivning och samråd inom kärnavfallsområdet och i fråga om avställning
och rivning av kärntekniska anläggningar.

8 § Rådet skall särskilt

1. lämna kärnbränslenämnden råd i anslutning till dess uppgifter enligt
1 och 2 §§ samt även i övrigt på begäran av nämnden,

2. lämna råd i ärenden med anknytning till kärnavfallsområdet samt
avställning och rivning av kärntekniska anläggningar, när detta begärs
av statens strålskyddsinstitut och statens kärnkraftinspektion.

9 § Rådet skall till regeringen vart tredje år senast den 1 juni, med
början år 1992, redovisa sin självständiga bedömning av kunskapsläget på
kärnavfallsområdet.

10 § Rådet består av en ordförande och högst nio andra ledamöter.

11 § Cheferna för statens strålskyddsinstitut, statens
kärnkraftinspektion och statens kärnbränslenämnd eller ersättare för
dessa får närvara vid rådets sammanträden.

12 § Kärnbränslenämnden skall tillhandahålla rådet sekreterare och andra
administrativa resurser.

13 § I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Tjänstetillsättning

14 § Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

15 § Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

16 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för
en bestämd tid.

17 § Ordförande och andra ledamöter i det vetenskapliga rådet i
kärnavfallsfrågor utses av regeringen för en bestämd tid.