Lag (1990:515) om auktorisation av handelskamrar

SFS nr
1990:515
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:144

Inledande bestämmelser

1 § En handelskammare kan få auktorisation genom beslut av regeringen
enligt denna lag.

2 § Handelskammaren utses av en härför bildad förening av näringsidkare
inom ett visst geografiskt verksamhetsområde (handelskammarförening).
Kammaren har till ändamål att inom området främja handeln, industrin och
det övriga näringslivet samt företräda dess intressen i förhållande till
det allmänna.

Förutsättningar för auktorisation

3 § Efter ansökan av handelskammarföreningen skall handelskammaren
auktoriseras, om den är lämplig för sitt ändamål och villkoren i 4–7 §§
är uppfyllda.

4 § För handelskammarföreningen och handelskammaren skall finnas
ändamålsenliga stadgar.

5 § Handelskammaren skall bestå av lägst sexton ledamöter. Dessa skall
ha lika rösträtt.

6 § Handelskammarföreningen skall ha ett lämpligt geografiskt
verksamhetsområde. Detta får inte till någon del sammanfalla med
verksamhetsområdet för någon annan förening med en auktoriserad
handelskammare.

Vid auktorisation av en handelskammare kan regeringen besluta om ändring
av verksamhetsområdet för någon annan handelskammarförening än den
sökande.

7 § Varje näringsidkare inom handelskammarföreningens verksamhetsområde,
som inte i sin näringsutövning har visat sig uppenbart olämplig, skall
få vara medlem i handelskammarföreningen.

Fastställande av stadgar

8 § Om en handelskammare auktoriseras, skall de stadgar som
gäller för handelskammarföreningen och handelskammaren
därigenom anses vara fastställda. Ändring av stadgarna kräver
för sin giltighet fastställelse av regeringen eller av den
myndighet som regeringen bestämmer.

Vissa dokument för handelsändamål

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får uppdra åt auktoriserade handelskamrar att utfärda sådana
certifikat och andra dokument för handelsändamål, som kan
behövas på grund av internationella överenskommelser eller
utländska föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

Vad som sägs i första stycket gäller också sådana intyg för
enskilda personer om faktiskt utövande av verksamhet som behövs
för att få idka näring inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i Schweiz.

Beslut av auktoriserade handelskamrar i ärenden enligt andra
stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2001:61).

10 § Om en sådan handling som anges i 9 § är avsedd att företes inför en
svensk eller utländsk myndighet för att styrka förhållanden som uppgetts
av sökanden, skall de uppgifter som behövs för handlingens utfärdande
lämnas skriftligen på heder och samvete.

11 § I fråga om verksamhet som avses i 9 § och annan intygsgivning för
handelsändamål står handelskammaren under tillsyn av den myndighet som
regeringen bestämmer.

Årsberättelse

12 § Handelskammaren skall årligen före utgången av maj lämna en
berättelse över föregående års verksamhet till den myndighet som
regeringen bestämmer.

Upphävande av auktorisation

13 § Om en auktoriserad handelskammare inte längre uppfyller
förutsättningarna för auktorisation, får regeringen upphäva
auktorisationen.

Övergångsbestämmelser

1990:515

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Handelskamrar som meddelats auktorisation enligt äldre föreskrifter
skall anses som auktoriserade enligt denna lag.