/r1/ Förordning (1990:563) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare;

SFS nr
1990:563
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS1991:977
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till en
särskild studiekampanj för invandrare i syfte att stimulera invandrare
till ett ökat valdeltagande.

2 § Ett studieförbund kan få statsbidrag till studiekampanjen, om
förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om
statsbidrag till studiecirklar m. m. och kampanjen bedrivs genom
anordnande av studiecirklar inom ramen för studiecirkelverksamhetens
allmänna mål och riktlinjer.

3 § Statsbidrag fördelas av skolöverstyrelsen mellan studieförbunden i
förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade
studietimmar under huvudämnesgruppen “Samhällsvetenskap, information”
under de tre senaste redovisningsåren.

/r3/ Villkor

4 § För varje studiecirkel skall det finnas en studieledare och en
arbetsplan, som skall vara godkända av en lokal studieförbundsavdelning.

5 § Varje studiecirkel skall omfatta minst tre studietimmar. Med
studietimme menas en tid om 45 minuter.

6 § En studiecirkel får bestå av högst 20 deltagare, studieledaren
inräknad.

Vid varje sammankomst skall minst tre deltagare, studieledaren inräknad,
vara närvarande.

7 § Studiecirkeln skall vara kostnadsfri för deltagarna och den skall
anordnas i Sverige.

/r3/ Former av statsbidrag

8 § Statsbidrag lämnas i form av schablonbidrag och bidrag till
särskilda kostnader.

Schablonbidrag lämnas med 277 kr. för varje studietimme och för högst 30
000 studietimmar.

Bidrag till särskilda kostnader lämnas med högst 2,5 milj. kr. och avser
bidrag till information till invandrarna, bidrag till ledarinformation
och utbildning samt bidrag till centrala organisationskostnader.

/r3/ Särskilda föreskrifter

9 § Sådan verksamhet som får statsbidrag skall stå under tillsyn av
skolöverstyrelsen.

10 § Skolöverstyrelsen fastställer och betalar i förskott ut
statsbidrag.

11 § Den som uppburit statsbidrag är skyldig att lämna de
redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som
skolöverstyrelsen bestämmer.

12 § Skolöverstyrelsen skall besluta om återbetalning av statsbidrag
helt eller delvis, om studieförbundet genom oriktiga eller ofullständiga
uppgifter har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller har
lämnats med för högt belopp.

Skolöverstyrelsen får också besluta om återbetalning av statsbidrag om
ett studieförbund vid genomförande av sin verksamhet inte har iakttagit
de villkor som ställs i denna förordning.

Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen efterskänka belopp
som skall återbetalas.

/r3/ Överklagande m. m.

13 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

14 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.