/r1/ Förordning (1990:564) om statsbidrag till en särskild studiekampanj om den offentliga sektorn;

SFS nr
1990:564
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS1991:977
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till en
särskild studiekampanj som syftar till att få fler medborgare att
engagera sig i arbetet med att förnya den offentliga sektorn.

2 § Ett studieförbund kan få särskilt statsbidrag till studiekampanjen,
om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om
statsbidrag till studiecirklar m. m. och kampanjen bedrivs genom
anordnande av studiecirklar inom ramen för studiecirkelverksamhetens
allmänna mål och riktlinjer.

Det särskilda statsbidraget lämnas, inom en ram av 10 milj. kr., dels
med 75 kr. för varje studietimme, dels med ett bidrag till förbundens
centrala organisationskostnader.

3 § Den verksamhet som bedrivs med det särskilda statsbidraget får
anordnas under redovisningsåren 1990/91 och 1991/92.

4 § Det särskilda statsbidraget fördelas av skolöverstyrelsen mellan
studieförbunden med utgångspunkt i de relativa andelar som
studieförbunden redovisat enligt 24–26 a §§ förordningen (1981:518) om
statsbidrag till studiecirklar m. m. under de tre senaste
redovisningsåren.

Av bidraget skall en viss andel, dock lägst 100 000 kr., lämnas till
varje studieförbund för centrala organisationskostnader.

/r3/ Villkor

5 § För denna studiecirkelverksamhet gäller, om inte annat föreskrivs,
bestämmelserna i förordningen (1981:518) om statsbidrag till
studiecirklar m. m.

6 § Verksamheten skall bedrivas inom ramen för den ordinarie
studiecirkelverksamheten.

/r3/ Särskilda föreskrifter

7 § I stället för bestämmelserna i 35 § förordningen (1981:518) om
statsbidrag till studiecirklar m. m. gäller följande.

Skolöverstyrelsen får lämna förskott till studieförbunden på de bidrag
som lämnas enligt denna förordning.

/r3/ Överklagande m. m.

8 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

9 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.