Förordning (1990:571) med instruktion för Statens maritima museer

SFS nr
1990:571
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1198
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:48

Uppgifter

1 § Statens maritima museer är central myndighet för statens
museer med sjöhistorisk inriktning. Myndigheten har till
uppgift att bevara och främja brukandet av samt bygga upp
kunskaperna om det maritima kulturarvet. Detta skall ske med
särskild hänsyn till det svenska sjöförsvaret, handelssjöfarten
och skeppsbyggeriet samt till uppgiften att bevara och visa
regalskeppet Vasa.

I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och
Vasamuseet. Förordning (2003:48).

2 § Myndigheten skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten
samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan
pedagogisk verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och
lokala museer samt stödja ideellt maritimhistoriskt arbete, och

4. verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.
Förordning (2003:48).

3 § Myndigheten skall biträda vid det museala bevarandet av
statens sjökrigshistoriska samlingar utanför myndigheten.

I fråga om sjöförsvaret skall myndigheten i lämplig
omfattning samråda med Statens försvarshistoriska museer samt
biträda vid tillsynen av samlingar av militär eller
kulturhistorisk art. Förordning (1997:336).

4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 och 3
får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga
verksamheten.

5 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar
och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning
motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17, 19,
20 och 30 §§. Förordning (2003:48).

Myndighetens ledning

7 § Överintendenten är chef för myndigheten.

Styrelsen

8 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, över-
intendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en
är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är
närvarande.

Styrelsen utser vice ordförande. Förordning (1997:336).

Organisation

9 § Vid myndigheten utgör vart och ett av museerna en enhet.
Förordning (2003:48).

10 § Har upphävts genom förordning (2003:48).

11 § Har upphävts genom förordning (2003:48).

12 § Har upphävts genom förordning (2003:48).

Styrelsens uppgifter

13 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i sådana personalfrågor som anges i 19 §
andra stycket verksförordningen. Förordning (1996:460).

Ärendenas handläggning

14 § När chefen för en enhet inte är i tjänst eller i övrigt
har förhinder, sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som
överintendenten bestämmer. Förordning (1997:336).

15 § Har upphävts genom förordning (2003:48).

16 § Har upphävts genom förordning (1997:336).

17 § Har upphävts genom förordning (1996:1314).

18 § Har upphävts genom förordning (1996:336).

19 § Har upphävts genom förordning (1996:460).

20 § Har upphävts genom förordning (1996:336).