Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

SFS nr
1990:573
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:724

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas bidrag för

1. ny- eller ombyggnad av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör
någon annan än staten,

2. standardhöjande reparationer och handikappanpassning av sådana
lokaler och

3. utbyte eller komplettering av inventarier till sådana lokaler.

2 § Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.
Av 15 § förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket
framgår att Samlingslokaldelegationen avgör ärenden om sådant
stöd. Förordning (2013:724).

Förutsättningar för bidrag m.m.

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansökningar som kommit in till verket före den 1 oktober ett år skall
prövas före utgången av februari månad följande år. Förordning
(1992:465).

4 § För bidrag krävs det att projektet

1. är angeläget från kulturpolitisk synpunkt och

2. inte försvårar förverkligandet av projekt som avser allmänna
samlingslokaler och inte heller försämrar förutsättningarna för att
driva befintliga sådana lokaler.

I första hand lämnas bidrag till projekt som avser lokaler för
länsmuséer.

5 § Innan fråga om bidrag prövas skall yttrande inhämtas från statens
kulturråd.

6 § Bidrag för ett projekt som har påbörjats när boverket prövar ansökan
lämnas endast om sökanden har haft synnerliga skäl för att påbörja
arbetena.

På sökandens begäran skall verket ge förhandsbesked, om synnerliga skäl
finns för att påbörja arbetena före bidragsbeslut. Förordning
(1990:1523).

Bidragets storlek

7 § Bidrag lämnas på grundval av ett bidragsunderlag som skall motsvara
den kostnad som är skälig med hänsyn till projektets art och omfattning.

Bidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget för nybyggnad
och med högst 50 procent av bidragsunderlaget för övriga projekt.
Förordning (1990:1523).

Förfarandet i bidragsärenden

8 § Ansökan om bidrag skall lämnas in till boverket
(samlingslokaldelegationen). Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska
förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

Ytterligare föreskrifter om ansökan får meddelas av verket. Förordning
(1990:1523).

8 a § Boverket får bestämma villkor för bidraget.
Förordning (2002:647).

9 § Sökanden skall förbinda sig att

1. utföra projektet inom den tid som boverket bestämmer,

2. iaktta de bestämmelser om projektets genomförande i övrigt som verket
meddelar,

3. lämna verket en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet,
om verket begär det, samt

4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i 10 §.
Förordning (1990:1523).

10 § När ett bidragsprojekt har färdigställts skall projektet besiktas,
om inte Boverket bestämmer annat. Besiktningen sker på sökandens
bekostnad genom förrättningsmän som Boverket utser. Förordning
(1993:1123).

11 § Före utbetalningen av ett bidrag får verket återkalla
bidragsbeslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet
inte längre finns. Förordning (1990:1523).

12 § Boverket får meddela föreskrifter om besiktning och om utbetalning
av bidrag. Förordning (1990:1523).

13 § Sedan ett bidrag betalats ut får Boverket besluta om
återbetalning av bidraget helt eller delvis endast om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller
lämnats med för högt belopp,

2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats
med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett
detta, eller

3. villkoren för bidraget inte har följts. Förordning (2002:647).

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om återbetalning av bidrag får dock inte överklagas.
Förordning (1998:1138).

Övergångsbestämmelser

1990:573

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990, då förordningen
(1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. skall upphöra
att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
beslut om bidrag som har meddelats före ikraftträdandet.

Den nya förordningen tillämpas även i ärenden i vilka ansökan om bidrag
enligt den upphävda förordningen har gjorts men inte prövats slutligt av
plan- och bostadsverket före den 1 augusti 1990.

1998:1138

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.