Lag (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.

SFS nr
1990:578
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1799
Upphävd
1995-01-01

1 § Statsbidrag utgår till kommun och landsting för att kompensera
kommunen och landstinget för de ökade kostnader som till följd av
bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling i
jämförelse med egen verksamhet inom sjukvård, tandvård, social
omsorg och utbildning. Sådant bidrag till kommun och landsting
utgår även då kommunen och landstinget lämnar bidrag till
näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.

Statsbidrag enligt första stycket utgår alltid då en kommun eller ett
landsting lämnar bidrag eller annan ersättning till sådant
kommunalförbund som avses i kommunalförbundslagen
(1985:894), om förbundets verksamhet inte medför skattskyldighet
enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

Statsbidrag enligt första stycket lämnas också till ett
kommunalförbund eller ett beställarförbund som bedriver
försöksverksamhet enligt lagen (1994:566) om lokal
försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att
kompensera förbundet för de ökade kostnader som till följd av
bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling
från annan än kommun och landsting i jämförelse med kommunens
och landstingets verksamhet inom sjukvård, tandvård och social
omsorg. Lag (1994:1110).

2 § Bidragsbeloppet beräknas enligt schablon. Regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen
och om förfarandet för ansökan om bidrag.

3 § Skattemyndigheten beslutar om bidrag. Dess beslut överklagas till
riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.