Lag (1990:582) om koldioxidskatt

SFS nr
1990:582
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1776
Upphävd
1995-01-01

1 § Koldioxidskatt skall betalas till staten enligt denna lag för
bränslen som anges i bilaga till lagen och för bränsleblandningar
som avses i 1 § andra stycket lagen (1957:262) om allmän
energiskatt.

Koldioxidskatt skall vidare betalas för de varuslag som är
skattepliktiga enligt 1 § lagen (1961:372) om bensinskatt, med
undantag för metylalkohol (metanol). Undantaget gäller även
metanol eller etylalkohol (etanol) som ingår i sådant annat
motorbränsle som avses i 1 § första stycket a) eller c) nämnda
lag. Lag (1993:844).

2 § Koldioxidskatten för år 1994 tas ut, om inte annat följer av
andra stycket, för bränslen som avses i 1 § första stycket med i
bilagan angivet belopp för vikt- eller volymenhet. För varuslag som
är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket tas skatt ut med 77 öre per
liter. För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år
1998 skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §.
Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången
av år 1998.

För skattepliktiga bränsleblandningar skall skatt dock inte tas ut för
den del av bränslet som består av vegetabiliska eller animaliska
fetter eller oljor eller metyl- eller etylestrar av fettsyror från sådana
fetter eller oljor. För blandningen i övrigt tas skatten ut med belopp
som gäller för oljeprodukter. Lag (1993:1511).

2 a § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998
skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i
2 § och i bilagan angivna skattebeloppen multiplicerade med det
jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det
allmänna prisläget i oktober månad året före det år beräkningen
avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande
kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor respektive hela ören
i förhållande till de i 2 § och i bilagan angivna skattebeloppen.
Lag (1993:1511).

3 § I fråga om bränslen som avses i 1 § första stycket tillämpas 2
a §, 6–8 §§, 10 § andra stycket, 24 §, 25 § tredje stycket, 26 och
27 §§, 28 § första stycket och 30–33 §§ lagen (1957:262) om allmän
energiskatt.

Avdrag, återbetalning och kompensation enligt 24 § tredje stycket
eller 28 § första stycket lagen om allmän energiskatt medges dock
beträffande koldioxidskatt endast med tre fjärdedelar av skatten på
de bränslen som avses i 1 § första stycket.

I fråga om varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket
tillämpas lagen (1961:372) om bensinskatt utom 1 § och 2 § första
och andra styckena. Bestämmelserna om bensin i nämnda lag gäller
de varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket denna lag.
Lag (1994:329).

4 § Har koldioxidskatt tagits ut för bränsle som avses i 1 § första
stycket och har den skattskyldige begränsat utsläpp av koldioxid i
samband med förbrukning av bränslet, medger beskattningsmyndigheten
efter ansökan av den skattskyldige återbetalning av betald koldioxid-
skatt i förhållande till hur mycket utsläppet har minskat.

Har begränsningen av utsläpp gjorts av någon som inte är skattskyldig
medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av denne kompensation
för den koldioxidskatt som belastar bränslet i förhållande till hur
mycket utsläppet har minskat. Lag (1993:475).

5 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 3 och 4 §§ görs
skriftligen hos Beskattningsmyndigheten. Den skall omfatta en period
om ett kalenderår och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år
efter kalenderårets utgång. Ansökan får dock omfatta en period om ett
kalenderkvartal om det sammanlagda beloppet av skatt enligt denna lag
och lagen (1957:262) om allmän energiskatt som avses med ansökningen för
kalenderkvartalet överstiger 10 000 kronor.

Återbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understiger
5 000 kronor av det sammanlagda beloppet för koldioxidskatt och
energiskatt för ett kalenderår. Lag (1993:475).

6 § Har återbetalning eller kompensation för koldioxidskatt skett med
för högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller
på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende,
är mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda
oriktigt erhållit. Beslut härom meddelas av beskattningsmyndigheten.

Åtgärd för att ta ut oriktigt erhållet återbetalnings- eller
kompensationsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av
det kalenderår undet vilket beloppet erhållits. Lag (1993:475).

7 § Beslut enligt 4 eller 6 § överklagas hos länsrätten.
Lag (1993:475).

Bilaga till lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Tulltaxenr Bränsle Skattebelopp
enligt tull-
taxelagen
(1987:1068)

ur 27.01,
ur 27.02
eller
ur 27.04 Kolbränslen 832 kr per ton
ur 27.10
eller
ur 38.14 Fotogen, motorbrännoljor
och eldningsoljor samt
andra oljeprodukter, med
undantag för smörjoljor
och smörjfetter som inte
används för energialstring 957 kr per m/n3/

ur 27.11 Naturgas 707 kr per 1 000 m/n3/
ur 27.11
eller
ur 38.23 Gasol som används för
a) drift av motorfordon 50 öre per liter
b) annat ändamål än
drift av motorfordon 998 kr per ton
Lag (1993:1511).

Övergångsbestämmelser

1992:880

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. De nya bestämmelserna i 3 och 5 §§ tillämpas dock, såvitt
avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, först
från och med den 1 januari 1996. Beträffande 3 § första och tredje
styckena gäller i övrigt att den rätt till avdrag som föreligger enligt
andra stycket av övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1478)
om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt och punkt 4 andra
stycket av övergångsbestämmelserna till lagen (1992:879) om
ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt inte skall ha
någon motsvarande tillämpning i fråga om koldioxidskatt. Lag (1994:332).

3. I deklaration får avdrag, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 3 §
första stycket jämfört med 24 § första stycket f) lagen (1957:262) om
allmän energiskatt, även göras för skatt på kolbränslen som före
utgången av år 1994 förbrukats eller försålts för förbrukning i
metallurgiska processer, vari även skall anses ingå den gas- och
värmeproduktion som sker till följd av sådana processer.

1993:475

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av
Riksskatteverket enligt 4 eller 6 § före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1994:1776

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.