Lag (1990:587) om svavelskatt

SFS nr
1990:587
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1776
Upphävd
1995-01-01

1 § Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för svavel-
innehållet i

1. kolbränsle (ur tulltaxenr 27.01, 27.02 eller 27.04 tulltaxelagen
1987:1068),

2. torvbränsle (ur tulltaxenr 27.03 tulltaxelagen),

3. motorbrännolja och eldningsolja (ur tulltaxenr 27.10
tulltaxelagen),

4. sådana bränsleblandningar som avses i 1 § andra stycket lagen
(1957:262) om allmän energiskatt. Lag (1993:845).

2 § För kolbränsle och torvbränsle tas svavelskatt ut med 30 kronor
per kilogram svavel i bränslet.

För motorbrännolja och eldningsolja samt bränsleblandningar som
avses i 1 § 4. tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter olja
för varje tiondels viktprocent svavel i sådan olja. Svavelskatt tas
inte ut om oljans svavelinnehåll är högst 0,1 viktprocent. Vid
bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som
viktprocent svavel i oljan, skall avrundning göras uppåt till
närmaste tiondels viktprocent. Lag (1993:845).

3 § Bestämmelserna i 6 § första stycket 1–3, 7 §, 8 § första stycket 1,
2 och 4 samt andra stycket, 10 § andra stycket, 32 och 33 §§ lagen
(1957:262) om allmän energiskatt tillämpas i fråga om svavelskatt.
Hänvisningarna i 6 § första stycket 3 lagen om allmän energiskatt till
24 respektive 26 § i den lagen skall härvid i stället avse 4 respektive
5 § i denna lag.

I fråga om torvbränsle är den som tar upp torven att anse som producent.

4 § I deklaration får avdrag göras för skatt på svavel i bränsle som

1. i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i
egen rörelse,

2. återtagits i samband med återgång av köp,

3. förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i
fartyg, när luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål
eller annat privat ändamål,

4. av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller
förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

5. förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än
energialstring,

6. förbrukats för framställning av bensin eller sådant bränsle som anges
i 1 § 3,

7. försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket 5,
även göras för skatt på svavel i bränsle som har förbrukats eller
försålts för förbrukning i metallurgiska processer eller processer för
framställning av varor av andra mineraliska ämnen än metaller, vari även
skall anses ingå den gas- och värmeproduktion som sker till följd av
sådana processer, eller i sodapannor eller lutpannor.

Avdrag enligt första stycket 7 får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på det bränsle som
betalningen avser.

5 § Annan än den som är registrerad får köpa in bränsle utan skatt eller
med nedsatt skatt mot avgivande av en försäkran till leverantören att
bränslet skall användas för ett sådant ändamål som avses i 4 § första
stycket 3 eller 5 eller andra stycket.

6 § Har svavelskatt tagits ut och har den skattskyldige begränsat
utsläpp av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon
produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga
bränslet medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den
skattskyldige återbetalning med 30 kronor per kilogram svavel som
utsläppet harminskat med.

Har begränsningen av utsläpp gjorts av någon som inte är skattskyldig
medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av denne kompensation
för den svavelskatt som belastar bränslet med 30 kronor per kilogram
som utsläppet har minskat med. Lag (1993:587).

7 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 6 § görs
skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Den skall omfatta en period
om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom
ett år efter kvartalets utgång.

Återbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understiger
1 000 kronor för ett kalenderkvartal. Lag (1993:476).

8 § Har återbetalning eller kompensation för svavelskatt skett med för
högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller på
grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är
mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda
oriktigt erhållit. Beslut härom meddelas av beskattningsmyndigheten.

Åtgärd för att ta ut oriktigt erhållit återbetalnings- eller
kompensationsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av
det kalenderår under vilket beloppet erhållits. Lag (1993:476).

9 § Beslut enligt 6 eller 8 § överklagas hos länsrätten.
Lag (1993:476).

Övergångsbestämmelser

1993:476

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av
Riksskatteverket enligt 6 eller 8 § före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1994:1776

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.