Lag (1990:609) om avräkningsskatt

SFS nr
1990:609
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:675
Upphävd
1993-01-01

1 § Landstingskommun och primärkommun skall till staten erlägga
avräkningsskatt enligt denna lag.

2 § Skatteunderlaget utgörs av antalet skattekronor som av
skattemyndigheten fastställts vid taxeringen till kommunal inkomstskatt
närmast föregående år samt det antal skattekronor som i förekommande
fall tillskjuts för året enligt lagen (1988:491) om
skatteutjämningsbidrag.

3 § Avräkningsskatt utgör för landstingskommun 0,34 kronor per
skattekrona avseende år 1991, 0,74 kronor per skattekrona avseende år
1992, 1,06 kronor per skattekrona avseende år 1993, 0,99 kronor per
skattekrona avseende år 1994, 0,92 kronor per skattekrona avseende år
1995 och följande år. Lag (1991:1151).

4 § Avräkningsskatt utgör för kommun 0,60 kronor per skattekrona
avseende år 1991, 1,25 kronor per skattekrona avseende år 1992, 1,77
kronor per skattekrona avseende år 1993, 1,62 kronor per skattekrona
avseende år 1994, 1,52 kronor per skattekrona avseende år 1995 och
följande år.

För kommun som inte ingår i landstingskommun utgör avräkningsskatten, i
stället för vad som föreskrivs i första stycket, 0,94 kronor per
skattekrona avseende år 1991, 1,99 kronor per skattekrona avseende år
1992, 2,83 kronor per skattekrona avseende år 1993, 2,61 kronor per
skattekrona avseende år 1994, 2,44 kronor per skattekrona avseende år
1995 och följande år. Lag (1991:1151).

5 § Vad som sägs i 6–9 §§ lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift
skall tillämpas även på avräkningsskatten.

Övergångsbestämmelser

1991:1034

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången i
fråga om avräkningsskatt för år 1992.

1991:1151

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991 och tillämpas första gången
i fråga om avräkningsskatt för år 1992.

1992:675

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om avräkningsskatt
för år 1992 och tidigare år.