Lag (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.

SFS nr
1990:615
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1710
Upphävd
1995-01-01

1 § För att skydda priserna på jordbruksprodukter får regeringen
föreskriva att en avgift skall tas ut på varor som förs in i landet.
Sådan avgift får tas ut på varor som anges i bilagan till denna lag.

För samma ändamål får regeringen föreskriva att sådana varor som anges i
bilagan till denna lag inte får föras in i eller ut ur landet utan
särskilt tillstånd.

2 § En avgift enligt 1 § skall debiteras och uppbäras av tullverket i
den ordning som gäller för tull. Även i övrigt gäller vad som är
föreskrivet om tull.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Avgifter för att utjämna industrins råvarukostnader

3 § För att bekosta en utjämning av industrins råvarukostnader får
regeringen föreskriva att en avgift skall betalas för varor som
tillverkas av råvaror som anges i bilagan till denna lag. Sådan avgift
får tas ut på varor som tillverkas inom landet för försäljning eller som
förs in i landet och förtullas.

4 § I fråga om avgifter enligt 3 § för varor som importeras tillämpas
2 §.

Avgifter enligt 3 § för varor som tillverkas inom landet skall debiteras
och uppbäras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län i den utsträckning
regeringen föreskriver. Lag (1993:472).

Tillverkningsavgifter på fettvaror

5 § För att reglera priset på fettvaror får regeringen föreskriva att
tillverkare skall betala avgift vid tillverkning av vegetabiliskt och
animaliskt fett.

6 § Regeringen får föreskriva att tillverkare skall betala avgift för
foder som framställs i samband med att olja utvinns ur vegetabiliska
råvaror.

/r3/ Utbetalning av prisstöd

7 § Slakteri, fristående sanitetsslaktavdelning och mejeri skall betala
ut prisstöd av medel som statens jordbruksverk ställer till företagets
förfogande. För prisstöd som betalas ut skall redovisning lämnas till
jordbruksverket.

Jordbruksverket får granska företagens bokföring och i övrigt utföra den
kontroll som behövs. Lag (1991:406).

/r3/ Gemensamma bestämmelser

8 § Regeringen får meddela föreskrifter om storleken på avgifterna
enligt denna lag.

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om befrielse från avgift eller
återbetalning av avgift.

10 § För uttag av andra avgifter än sådana som skall betalas till
tullverket finns bestämmelser i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter.

11 § Regeringen får överlåta åt jordbruksverket att meddela föreskrifter
enligt denna lag. Lag (1991:406).

/r3/ Straffbestämmelser

12 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt
eller av grov oaktsamhet

1. till ledning vid fastställande av avgift lämnar handling med oriktig
uppgift, om det innebär fara för att avgift skall undandras,

2. underlåter att lämna deklaration eller annan jämförlig handling till
ledning vid fastställande av avgift, eller

3. åsidosätter bokföringsskyldighet eller föreskriven skyldighet att
föra och bevara räkenskaper och därigenom allvarligt försvårar
jordbruksverkets eller Skattemyndighetens i Kopparbergs län
kontroll i fråga om avgifter som skall betalas till myndigheten.

I ringa fall skall den skyldige inte dömas till ansvar. Detsamma gäller
om den skyldige kan dömas till ansvar för gärningen enligt lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling.

Bestämmelserna i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69)
tillämpas på brott enligt första stycket 1. Lag (1993:472).

Övergångsbestämmelser

1990:615

Förskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m. m.

1993:472

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. De uppgifter som enligt
äldre bestämmelser ankommit på Riksskatteverket skall efter den 1
juli 1993 fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Bilaga

Förteckning över varor som avses i 1 och 3 §§

Tull- Varuslag
taxenr

ur 01.01 Levande hästar
ur 01.02 Levande nötkreatur
ur 01.03 Levande tamsvin
ur 01.04 Levande får
01.05 Levande fjäderfä, nämligen höns, ankor, gäss, kalkoner
och pärlhöns
ur 02.01 Kött av nötkreatur, färskt eller kylt
ur 02.02 Kött av nötkreatur, fryst
ur 02.03 Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst
ur 02.04 Kött av får, färskt, kylt eller fryst
ur 02.05 Kött av häst, färskt, kylt eller fryst
ur 02.06 Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och
häst, färska, kylda eller frysta
ur 02.07 Kött och andra ätbara delar (med undantag av
gåslever) av fjäderfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta
02.09 Svinfett, inte innehållande kött, och fjäderfäfett (inte
utsmälta), färska, kylda, frysta, saltade, torkade eller rökta
ur 02.10 Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur,
tamsvin, får och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade,
torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar
04.01 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta
med socker eller annat sötningsmedel
04.02 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker
eller annat sötningsmedel
04.03 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan
fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade,
försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
04.04 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller
annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga
mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat
sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
04.05 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
04.06 Ost och ostmassa
ur 04.07 Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller kokta
04.08 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta
eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt
konserverade, även försatta med socker eller annat
sötningsmedel
ur 07.01 Potatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden
6 juni–5 juli), färsk eller kyld
ur 07.09 Sockermajs, färsk eller kyld
ur 07.10 Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst
ur 07.12 Torkad potatis och sockermajs, hel, i bitar, skivad,
krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd
07.13 Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som
används för livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller
sönderdelade
ur 07.14 Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela eller i
bitar och även i form av pelletar
10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg
10.02 Råg
10.03 Korn
10.04 Havre
10.05 Majs
10.07 Sorghum
ur 10.08 Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och vildris
11.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
ur 11.02 Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete och
råg, ris, bovete, kanariefrö och vildris
ur 11.03 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar
av annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och vildris
ur 11.04 Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och vildris,
bearbetad på annat sätt (t. ex. skalad, valsad, bearbetad till
flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spannmål,
hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda
11.05 Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis
ur 11.06 Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt
nr 07.14
11.07 Malt, även rostat
ur 11.08 Stärkelse
12.01 Sojabönor, även sönderdelade
12.02 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte
rostade eller på annat sätt tillagade
12.03 Kopra
12.05 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
12.06 Solrosfrön, även sönderdelade
ur 12.07 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med
undantag av ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon),
även sönderdelade
ur 12.08 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med
undantag av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och
oiticicafrön samt av bokollon)
ur 12.12 Sockerbetor, färska eller torkade, även malda
ur 12.14 Luzernmjöl och annat grönmjöl, även i form av pelletar
15.01 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även
utpressade eller extraherade med lösningsmedel
15.02 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa
eller utsmälta, även utpressade eller extraherade med
lösningsmedel
15.03 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och
talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda
ur 15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade (med undantag av fiskleverolja)
15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade
15.07 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade
15.08 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade
15.09 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade
15.10 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av
sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade,
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor
eller fraktioner enligt nr 15.09
15.11 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade
15.12 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.13 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner
av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.14 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
ur 15.15 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med undantag
av jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt
fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
ur 15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis
hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även
raffinerade men inte vidare bearbetade med undantag av
produkter med karaktär av konstgjorda vaxer
15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av
animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner
av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara
fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt
nr 15.16
ur 15.18 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med
undantag av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av
dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta,
oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade
genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt
kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16;
oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller
vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter
eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans
ur 15.19 Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein,
linoljefettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170,
ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffinerad
tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering
ur 16.01 Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande
produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av
dessa produkter
ur 16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller
konserverade på annat sätt (med undantag av gåsleverpastej)
ur 16.05 Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur,
beredda eller konserverade
17.01 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren
sackaros, i fast form
ur 17.02 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos,
glukos och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker);
sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller
färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör
17.03 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker
ur 17.04 Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra
liknande halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk
ur 18.06 Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och
liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande
beredningar endast avsedda för framställning av pudding och
annan liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao
ur 19.01 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller
maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller
mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor
enligt nr 04.01–04.04, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans
19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar,
lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med
kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda;
couscous, även beredd
19.03 Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse
ur 19.04 Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller
på annat sätt beredd
ur 19.05 Bakverk, även innehållande kakao (med undantag av
kex, småkakor od.d., våfflor och rån (wafers))
ur 20.04 Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr
07.13, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, frysta
ur 20.05 Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr
07.13, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, inte frysta
ur 21.02 Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med
undantag av vacciner enligt nr 30.02)
ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar,
innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)
21.05 Glassvaror, även innehållande kakao
ur 21.06 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans (med undantag av konfektyrer)
23.02 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av
pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning
av spannmål eller baljväxter
23.03 Återstoder från stärkelseframställning och liknande
återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från
sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier
eller brännerier, även i form av pelletar
23.04 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av
sojabönolja, även malda eller i form av pelletar
23.05 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av
jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar
ur 23.06 Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag av
mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor,
andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda
eller i form av pelletar
23.08 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt
vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som
används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon
annanstans, även i form av pelletar
ur 23.09 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring
av djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och
mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk)
25.10 Naturliga kalciumfosfater, naturliga
aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
ur 28.08 Salpetersyra
ur 28.09 Fosforpentoxid och ortofosforsyra
28.14 Amoniak, vattenfri eller i vattenlösning
ur 28.34 Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat
ur 28.35 Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och
pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat
(dikalciumfosfat)
31.01 Gödselmedel
— 31.05
ur 35.02 Äggalbumin
35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad
eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse,
dextrin eller annan modifierad stärkelse
ur 35.07 Enzympreparat innehållande födoämnen
ur 38.09 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som
används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom
liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
(med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per
styck högst 1 kg netto)
ur 38.23 Beredda bindemedel för gjutformer eller gjutkärnor på
basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
Lag (1991:1527).