Lag (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

SFS nr
1990:616
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1710
Upphävd
1995-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (1990:615) av avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. och
denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

2 § Genom lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.
upphävs lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område och
lagen (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött.

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en bestämmelse i lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m. m. eller i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

4 § Under tiden till och med den 30 juni 1993 skall vad som sägs i 7 §
lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. även
gälla köttbesiktningsbyrå.

5 § I ärenden som har anhängiggjorts hos statens jordbruksverk före
ikraftträdandet av lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m. m. tillämpas äldre bestämmelser, om inte
regeringen föreskriver något annat. Lag (1991:407).

Avveckling av prisreglering

6 § Utöver avgifter enligt lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m. m. får under tiden den 1 juli 1991–den 30 juni
1995 följande avgifter tas ut.

Avgiftsskyldig Produkt

1. Tillverkare av mjöl, Vete, råg, rågvete, korn och havre
gryn, flingor eller liknande
produkter

2. Mejeri Konsumtionsmjölk och grädde
Lag (1993:1489).

7 § Avgift skall betalas med belopp som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, jordbruksverket bestämmer. Lag (1991:407).

8 § För avgifterna gäller 9–12 §§ lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m. m.

Bilagan har upphävts genom lag (1993:1489).