Lag (1990:631) om avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen (1977:480)

SFS nr
1990:631
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1214
Upphävd
2002-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Till utgången av mars 1992 skall gälla de avvikelser från
bestämmelserna om semesterledighet i semesterlagen (1977:480) som anges
i denna lag.

2 § Ett avtal är ogiltigt i den mån det avviker från denna lag.

Avvikelse från 4 och 5 §§ får dock göras genom kollektivavtal som på
arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av central
arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet. En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal
får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den
avtalsslutande arbetstagarorganisationen under förutsättning att
arbetstagaren sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte
omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

Överenskommelse om avstående från semesterledighet

3 § Arbetstagare som enligt lag eller avtal under ett semesterår har
rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får utan hinder av 4 §
första stycket och 2 § första stycket semesterlagen (1977:480) efter
överenskommelse med arbetsgivaren avstå från sin rätt till ledighet
under en eller flera av de överskjutande dagarna.

En sådan överenskommelse får inte avse semesterdagar som arbetstagaren
sparat från tidigare semesterår.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal skall, innan han träffar
överenskommelse, underrätta den lokala arbetstagarorganisationen om den
förestående överenskommelsen.

4 § En överenskommelse enligt 3 § skall vara skriftlig.

5 § Semesterlönen för en semesterdag som en arbetstagare avstått från
efter överenskommelse enligt 3 § skall betalas ut till arbetstagaren
inom en månad från det att överenskommelsen ingicks.

Förlängd rätt att spara semesterledighet

6 § Utan hinder av bestämmelsen i 18 § andra stycket semesterlagen
(1977:480) får en arbetstagare spara semesterdagar som skulle ha tagits
ut senast den 31 mars 1991 eller den 31 mars 1992, i ytterligare två år
räknat från utgången av fristen.

Har arbetstagaren avsett att sparade semesterdagar skall förläggas till
det andra semesteråret efter utgången av den i första stycket angivna
fristen får, såvida en sådan förläggning skulle medföra betydande
olägenhet, överenskommelse träffas att semesterdagarna skall förläggas
till det tredje året efter fristens utgång.

Skadestånd

7 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala skadestånd för
den förlust som uppkommit och för den kränkning som har skett. Om det är
skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Preskription

8 § Den som vill fordra skadestånd enligt denna lag skall väcka talan
inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt
lagen skulle ha erhållit semesterledigheten. Försummas det är rätten
till talan förlorad.

Rättegång

9 § Mål om tillämpning av denna lag skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.