Förordning (1990:632) om bidrag till avgränsade integrationsprojekt

SFS nr
1990:632
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:216
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1749

1 § Föreningar, organisationer och religiösa sammanslutningar
kan få statsbidrag enligt denna förordning till projekt som
syftar till att stimulera integrationsprocesserna i samhället
eller till att förebygga och motverka diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism. Kommuner och myndigheter kan i
undantagsfall erhålla sådant bidrag. Förordning (1998:1749).
2 § Bidrag får ges till tids- och kostnadsmässigt klart avgränsade
projekt som inte ingår i den bidragssökandes ordinarie verksamhet.

3 § Integrationsverket beslutar om och betalar ut bidrag om
inte regeringen föreskriver annat. Integrationsverket får
meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna
förordning. Förordning (1998:1749).

4 § Integrationsverket skall utöva kontroll över medlens
användning. Förordning (1998:228).

5 § Integrationsverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1998:228).