Förordning (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

SFS nr
1990:642
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:279
Upphävd
2000-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1227

Stödets syfte och utsträckning samt områden för stödet

1 § För att främja ekonomisk tillväxt och en samhällsekonomiskt
och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet kan stöd
lämnas enligt denna förordning.

Stöd får endast lämnas om och i den omfattning Europeiska
gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för
stödet.

För stödet finns två stödområden, betecknade 1 och 2. Dessa
framgår närmare av 16 § . Stöd kan, inom ett stödområde, lämnas
till verksamhet som är berättigad till stöd enligt 2 eller 3 §.

I de fall som anges i 18 och 19 §§ kan stöd lämnas även till
verksamhet utanför stödområdena.

Inom vilka områden stöd kan lämnas enligt 18 § och områden för
de orter inom vilka Närings- och teknikutvecklingsverket kan
lämna stöd enligt 19 § framgår av förordningen (1994:771) om
tillfälliga stödområden, m.m. Förordning (1999:1227).

1 a § I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa
särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall
besluta om användningen av regionalpolitiska och andra
utvecklingsmedel. I län med ett regionalt självstyrelseorgan
skall vad som sägs om länsstyrelsen i 26, 28, 30 d, 32, 34-39,
43, 46 och 51 b §§ i stället gälla det regionala
självstyrelseorganet. Förordning (1998:997).

1 b § För följande kommuner och delar av kommuner, som ingår i
stödområde 2, gäller bestämmelserna i förordningen (1998:995)
om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s
strukturomvandlingsområden i Sverige.

Gävleborgs län: Hofors kommun.

Dalarnas län: Avesta, Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner.

Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Värmlands län: Filipstads, Hagfors och Munkfors kommuner.
Förordning (1998:997).

Stödberättigad verksamhet

Stöd till företag

2 § Stöd kan lämnas till företag, affärsverk eller
uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga
villkor. Till ideella organisationer eller intresseorganisationer kan
stöd lämnas till utgifter för utlokalisering av verksamhet från
Stockholmsregionen även om de inte bedriver verksamhet på
marknadsmässiga villkor. Stöd lämnas endast om företaget, verket,
myndigheten eller organisationen bedriver eller ämnar bedriva

1. industriell eller industriliknande verksamhet,

2. verksamhet med huvudsaklig inriktning på tjänster för den
industriella produktionsprocessen (industriserviceverksamhet),

3. partihandel med väsentlig betydelse för näringslivets, främst
industrins, utveckling inom regionen,

4. uppdragsverksamhet med inriktning mot näringslivet,

5. privat tjänste- och serviceverksamhet som inte riktar sig till en
lokal eller regional marknad,

6. pälsdjursuppfödning och vattenbruk,

7. turistverksamhet enligt närmare bestämmelser i 4 §,

8. framställning av fasta bränslen enligt närmare bestämmelser i 5 §,

9. uppförande av lokaler för uthyrning enligt närmare bestämmelser i
6 §,

10. verksamhet i form av investmentbolag enligt närmare bestämmelser
i 7 §, eller

11. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för
näringslivet i regionen eller annars bedöms ha särskild
regionalpolitisk betydelse.

För stöd till direkt eller indirekt kommunägda företag tillämpas 3 §.
Förordning (1995:890).

2 a § Stöd till industriell eller industriliknande verksamhet enligt
2 § första stycket 1 får inte lämnas till verksamhet inom
stålindustri som omfattas av Fördraget om upprättande av Europeiska
kol- och stålgemenskapen. Stöd till annan verksamhet inom
stålindustrin kräver godkännande av Europeiska gemenskapernas
kommission, om stödet avser produkter i form av vissa sömlösa rör
eller grövre svetsade rör.

Godkännande av kommissionen behövs även för stöd till sådan
verksamhet inom syntetfiberindustrin, varvsindustrin och
motorfordonsindustrin som omfattas av Europeiska gemenskapernas
statsstödsregler för respektive sektor. Stöd till
motorfordonsindustrin kräver godkännande endast om stödet
lämnas för projekt vars kostnader överstiger 17 miljoner ecu.

Om kommissionens godkännande krävs skall stödet prövas av
regeringen. Förordning (1996:1570).

Stöd till kommuner

3 § Stöd kan lämnas till kommuner eller till direkt eller indirekt
kommunägda företag för verksamheter som anges i 2 § första stycket
7–9.

Om det finns synnerliga skäl får Närings- och
teknikutvecklingsverket medge att en kommun som övertar en byggnad
för vilken regionalpolitiskt stöd har lämnats övertar också de
ekonomiska förpliktelser som följer av stödet. Övertagandet skall
vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra
att sysselsättning bevaras. Förordning (1995:890).

Närmare bestämmelser om vissa verksamheter

4 § Stöd till turistverksamhet enligt 2 § första stycket 7 skall i
första hand lämnas till turistanläggningar som redan finns i
turistorter. Stöd får lämnas även till verksamhet med anknytning till
turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär, omfattning
och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten
genom att förlänga turistsäsongen.

Stöd till turistanläggning får lämnas även om driften av
anläggningen skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun
eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag skall i beslutet
om stöd, som villkor för stödet, bestämmelser om arrendets storlek
meddelas. Arrendet skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå
att det inte innebär subventioner utöver vad som följer av det
regionalpolitiska stödet. Förordning (1995:890).

5 § Stöd till framställning av fasta bränslen enligt 2 § första
stycket 8 bör normalt lämnas som komplettering till stöd enligt
förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden m.m.

Stöd skall i första hand lämnas till anläggningar där energiråvara i
form av flis framställs eller förädlas eller i form av torv bryts
eller förädlas. Vid torvproduktion får stöd avse också beredning av
täkt eller anordningar för sådan beredning eller för brytning. Stöd
får lämnas endast till verksamheter som bedrivs i större omfattning
och har permanent karaktär. Stöd får inte lämnas till
förbränningsanläggningar. Förordning (1995:890).

6 § Stöd för uppförande av lokaler för uthyrning enligt 2 § första
stycket 9 får lämnas för lokaler på mindre orter som har
tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall
bedrivas i lokalerna. I lokalerna får endast bedrivas sådan
verksamhet som är stödberättigad enligt 2 §.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara
avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till företag som
bedöms sakna möjlighet att själv uppföra lokaler och som uppfyller de
villkor som framgår av allmänna bestämmelser för stöd som anges i
12-15 §§. Om det finns särskilda skäl, får stöd dock lämnas utan att
föreskrifterna i detta stycke är helt uppfyllda. Frågor om undantag
prövas av Närings- och teknikutvecklingsverket.

I de delar av stödområdet som omfattas av EG:s strukturfondsprogram
för mål 2 och gemenskapsinitiativet Konver får stöd även lämnas till
ombyggnad och restaurering av större lokaler och även på större
orter. För sådana åtgärder skall det stöd som möjliggörs av medel
från EG utnyttjas i största möjliga mån.

Om lokalen ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt
kommunägt företag skall som villkor för stödet gälla de bestämmelser
om hyressättningen som meddelas av Närings- och
teknikutvecklingsverket i samband med beslutet om stöd. Hyran skall
därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär
subventioner utöver vad som följer av det regionalpolitiska stödet.
Närings- och teknikutvecklingsverket skall pröva att ingångna
hyresavtal stämmer överens med bestämmelserna om hyressättningen.
Förordning (1996:1570).

7 § Stöd till investmentbolag enligt 2 § första stycket 10 kan
endast lämnas av regeringen i form av lån. Bolaget får med hjälp av
lånemedlen endast delta i sådana verksamheter som är stödberättigade
enligt denna förordning och som huvudsakligen bedrivs inom
stödområdena eller i ett område utanför stödområdena där, enligt
beslut av regeringen, regionalt utvecklingsstöd skall
kunna lämnas för en begränsad tid enligt 18 §. Lånevillkoren i övrigt
bestäms av regeringen särskilt för varje enskilt fall.

Om stödet utgör statsstöd enligt artikel 92 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, får det lämnas endast om
Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt stödet. Förordning
(1997:1245).

Förhandsbesked

8 § Efter ansökan lämnar Närings- och teknikutvecklingsverket
förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att stöd kan
lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den
verksamhet som ansökan avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de
förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är
förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art
att stöd kan lämnas till verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en
uppdragsmyndighet eller stöd till sådan verksamhet som anges i 2 §
första stycket 10 skall Närings- och teknikutvecklingsverket med eget
yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma skall
gälla om ansökan avser en fråga som har principiell betydelse eller
är av stor vikt. Förordning (1995:890).

Stödformer

9 § Stöd kan lämnas som

1. regionalt utvecklingsbidrag, och

2. lån till investmentbolag.

Beslut om stöd skall förenas med de ytterligare villkor som
behövs med hänsyn till syftet med stödet eller av någon annan
anledning. Förordning (1998:1741).

10 § För lån till investmentbolag gäller vad som sägs i 7 §.
Förordning (1998:997).

11 § Regionalpolitiskt stöd får kombineras med andra former av
statligt stöd om följande bestämmelser iakttas.

Andelen bidragsmedel i samband med en investering får inte överstiga
den högsta andelen som gäller för en viss stödform i olika
stödområden enligt denna förordning. Om stöd lämnas enligt 18 eller
24 § eller av Närings- och teknikutvecklingsverket enligt 19 §, får
andelen bidragsmedel i samband med en investering inte överstiga den
högsta andelen som gäller för en viss stödform enligt förordningen
(1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

Det totala statliga stödet i samband med en investering får i
stödområde 1 inte överstiga 70 procent och i övriga områden inte
överstiga 50 procent av det godkända totala kapitalbehovet i samband
med investeringen.

Om det finns synnerliga skäl, kan regeringen medge undantag från
bestämmelserna i andra och tredje stycket. Ett regionalt
utvecklingsbidrag till andra investeringar än som avses i 48 § får
dock aldrig uppgå till mer än 50 procent av de bidragsberättigade
utgifterna enligt närmare bestämmelser som framgår av 23 b §.
Förordning (1996:1570).

Allmänna bestämmelser för stöd

12 § Stöd kan lämnas endast till en verksamhet som bedöms få
en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig
sysselsättning och som utövas eller skall utövas i en ort med
tillfredsställande förutsättningar för verksamheten. Därvid
skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en
tillfredsställande arbetsmiljö.

Villkoret om tillfredsställande lönsamhet gäller inte för stöd
till ideella organisationer eller intresseorganisationer.
Förordning (1997:1245).

13 § Minst 40 procent av det antal arbetsplatser som
tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera
könet. Om det finns särskilda skäl, får undantag helt eller
delvis medges från denna bestämmelse av den som beviljar
stödet. I ärenden om undantag från denna bestämmelse skall
länsarbetsnämnden höras. Förordning (1998:997).

14 § Stöd får beviljas endast om stödmottagaren visar att de
anställdas lön och andra anställningsförmåner är minst
likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor.
Förordning (1998:997).

15 § Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett
sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har
påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda
skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om
stöd eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Närings- och
teknikutvecklingsverket. Förordning (1998:997).

15 a § För stödet gäller även de särskilda föreskrifter om bl. a.
upphävande, ändring och återkrav av stödåtgärd som med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen har meddelats i 21 §
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (1995:1).

15 b § Om ansökan om stöd kan prövas enligt förordningen (1994:577)
om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service får stöd inte
beviljas enligt denna förordning. Förordning (1995:1).

Små och medelstora företag

15 c § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
företag som inte verkar inom syntetfiberindustrin, bilindustrin
eller stålindustrin och som

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 40
miljoner ecu eller har en balansomslutning som motsvarar högst
27 miljoner ecu, och

3. inte alls eller med en andel som understiger 25 procent ägs
av företag som inte uppfyller villkoren i 1-2.

Villkoret i första stycket 3 gäller inte, om ägaren är ett
offentligt investeringsbolag, ett riskkapitalbolag eller en
institutionell investerare, under förutsättning att de inte
kontrollerar företaget vare sig individuellt eller gemensamt.
Förordning (1997:1245).

Stödberättigade kostnader vid investeringar som gäller forskning och
utveckling

15 d § Vid investeringar som gäller forskning och utveckling är
följande kostnader stödberättigade.

1. Personalkostnader, beräknade som en summa av det totala beloppet
som behövs för att genomföra investeringen.

2. Övriga driftskostnader, såsom materialkostnader och lager,
beräknade enligt 1.

3. Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den
omfattning som tillgångarna utnyttjas uteslutande för forskning och
utveckling.

4. Kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta
forskningstjänster, teknisk kunskap, patent och motsvarande.

5. Övriga omkostnader som uppstår till följd av investeringen.
Förordning (1995:890).

Stödområden

16 § Stödområdena omfattar följande kommuner och delar av kommuner.

Stödområde 1

Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda,
Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner.

Västerbottens län: Dorotea, Malå, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och
Åsele kommuner samt Björksele församling i Lycksele kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Ragunda och Strömsunds kommuner
samt Hotagens, Laxsjö, Föllinge, Offerdals och Alsens församlingar i
Krokoms kommun, Håsjö och Hällesjö församlingar i Bräcke kommun och
Kalls församling i Åre kommun.

Västernorrlands län: Edsele, Junsele, Ramsele och Ådals-Lidens
församlingar i Sollefteå kommun samt f.d. Solbergs
kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun.

Stödområde 2

Norrbottens län: Älvsbyns kommun samt Edefors och Gunnarsbyns
församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens
kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Norsjö och Vindelns kommuner samt
Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun och
Lycksele kommun utom Björksele församling,

Jämtlands län: Näs och Häggenås församlingar i Östersunds kommun och
Näskotts församling i Krokoms kommun samt Bräcke kommun utom Håsjö
och Hällesjö församlingar och Åre kommun utom Kalls församling.

Västernorrlands län: Ånge kommun samt Holms och Lidens församlingar i
Sundsvalls kommun, Anundsjö utom f.d. Solbergs
kyrkobokföringsdistrikt, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö
församlingar i Örnsköldsviks kommun och Sollefteå kommun utom Edsele,
Junsele, Ramsele och Ådals-Lidens församlingar.

Gävleborgs län: Hofors och Ljusdals kommuner.

Dalarnas län: Avesta, Ludvika, Malungs, Orsa, Smedjebackens,
Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i
Mora kommun.

Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner.

Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Värmlands län: Arvika, Eda, Filipstads, Hagfors, Munkfors, Sunne,
Säffle, Torsby och Årjängs kommuner.

Västra Götlands:Bengtsfors, Dals-Eds och Åmåls kommuner. Förordning
(1997:1245).

17 § har upphävts genom förordning (1995:1).

18 § Om ett område utanför stödområdena drabbas av mycket
omfattande strukturförändringar får regeringen besluta att
regionalt utvecklingsstöd för en begränsad tid skall
kunna lämnas i området.

Stöd enligt första stycket får lämnas endast till sådan verksamhet
som avses i 2 § första stycket 1–6 och 9–11.

Områden där stöd får lämnas enligt denna paragraf framgår av
förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m. Förordning
(1996:1570).

Regionalt utvecklingsbidrag

19 § Om det i en ort utanför stödområdena förutses eller har
uppkommit avsevärda sysselsättningssvårigheter till följd av
industrinedläggning eller liknande orsak får regeringen och
Närings- och teknikutvecklingsverket lämna regionalt
utvecklingsbidrag inom orten.

Närings- och teknikutvecklingsverket får lämna bidrag enligt
första stycket endast i samband med större investeringar som
bedöms vara av strategisk betydelse i orter inom sådana områden
som framgår av förordningen (1994:771) om tillfälliga
stödområden, m.m.

Bidrag enligt första stycket får lämnas endast till sådan
verksamhet som avses i 2 § första stycket 1-6 och 11 samt, om
det finns särskilda skäl, till verksamhet som avses i 2 §
första stycket 9.

Bidrag enligt denna paragraf i orter utanför Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Bollnäs,
Hudiksvalls, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner i
Gävleborgs län och Ore församling i Rättviks kommun i Dalarnas
län får lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission
har godkänt bidraget. Förordning (1998:1741).

Regionalt utvecklingsbidrag

20 § Regionalt utvecklingsbidrag kan, i den utsträckning det finns
medel, lämnas till verksamhet som anges i 2 § första stycket 1-9 och
11 samt 3 §. Förordning (1998:1741).

Regionalt bidrag kan lämnas för att täcka en del av
utgifterna, inklusive utgifterna i samband med inkörningen, under en
flerårsperiod i samband med investeringar som gäller

1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av
markanläggningar,

2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad avskrivningstid
av mer än tre år, och

3. markberedning för torvproduktion, dock endast om det finns
särskilda skäl.

Regionalt bidrag kan även lämnas till utgifter för vissa
andra investeringar enligt 48 §. Förordning (1998:1741).

20 a § När utvecklingsbidrag lämnas till tjänsteföretag, ideella
organisationer eller intresseorganisationer i samband med en
etablering i stödområde eller en utökning av verksamheten där, får
bidraget även avse investeringar som gäller

1. flyttning av maskiner och andra inventarier,

2. forskning och utveckling, och

3. rekrytering och utbildning av personal. Förordning (1998:1741).

21 § har upphävts genom förordning (1996:1570).

22 § Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag skall
grundas på de totala utgifterna för investeringen inklusive
utgifter i samband med inkörningen och liknande. Bidraget skall
bestämmas med hänsyn till investeringens storlek och
inriktning, konkurrensförhållandena på den marknad där
verksamheten skall bedrivas samt angelägenheten från
samhällssynpunkt av att investeringen genomförs.

Bidraget får inte vara större än vad som med hänsyn till andra
finansieringsmöjligheter och övriga omständigheter behövs för
att investeringen skall komma till stånd och beloppet inte vara
högre än vad som följer av 23-23 a §§. Om bidraget lämnas i
samband med maskininvesteringar, skall hänsyn tas till
eventuellt statligt stöd som lämnats till uppförande av
lokalerna. Det sistnämnda gäller även om lokalen hyrs.
Förordning (1998:997).

23 § Av den del av de totala utgifterna som avser byggnader,
markanläggningar, maskiner och andra inventarier, forskning och
utveckling enligt vad som framgår av 15 d § samt rekrytering och
utbildning av personal, får i stödområde 1 regionalt utvecklingsbidrag
lämnas

1. med högst 40 procent till små och medelstora företag som
uppfyller villkoren i 15 c §, och

2. med högst 35 procent i övriga fall.

Regionalt utvecklingsbidrag till lokaler för uthyrning eller till
markberedning för torvproduktion får dock lämnas med högst 30 procent
av de totala utgifterna enligt första stycket. Förordning (1996:1570).

23 a § I stödområde 2 får regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 20
procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader,
markanläggningar, maskiner och andra inventarier, forskning och
utveckling enligt vad som framgår av 15 d § samt rekrytering och
utbildning av personal.

Regionalt utvecklingsbidrag till lokaler för uthyrning eller till
markberedning för torvproduktion får dock lämnas med högst 15 procent
av de totala utgifterna enligt första stycket. Förordning (1996:1570).

23 b § Om det finns synnerliga skäl kan regeringen eller
Närings- och teknikutvecklingsverket bevilja regionalt
utvecklingsbidrag i ett visst ärende med högre belopp än vad
som anges i 23 och 23 a §§, dock med högst 50 procent av de
totala utgifterna enligt 23 § första stycket.

Ett sådant förhöjt regionalt utvecklingsbidrag får lämnas
endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt
stödet.

I stödområde 2 får dock till små och medelstora företag som
uppfyller villkoren i 15 c § lämnas förhöjt bidrag som uppgår
till högst 40 procent av de totala utgifterna utan godkännande
av kommissionen.

Även om villkoren i 15 c § är uppfyllda krävs det godkännande
av kommissionen för att lämna förhöjt bidrag inom stödområdena
Hofors kommun i Gävleborgs län, Avesta, Ludvika och
Smedjebackens kommuner i Dalarnas län, stödområdena inom
Västmanlands och Örebro län, Värmlands län utom Torsby kommun
samt stödområdena inom de kommuner som ingick i Älvsborgs län
enligt den länsindelning som gällde vid utgången av år 1997.

Om det krävs ett godkännande av kommissionen för att ett
förhöjt bidrag skall få lämnas beslutar regeringen i ärendet.
Förordning (1997:1245).

24 § Om regeringen fattar beslut enligt 18 § skall den samtidigt
bestämma med vilka procentandelar som regionalt utvecklingsstöd får
lämnas. Procentandel får inte bestämmas högre än vad som gäller i
stödområde 1.

Om ett område som ingår i stödområde 2 drabbas av mycket omfattande
strukturförändringar får regeringen besluta att regionalt utvecklingsbidrag
för en begränsad tid kan lämnas inom området med en högre andel av
utgifterna än vad som gäller enligt 23 a §. Andelen får bestämmas
till högst 30 procent för bidrag till lokaler för uthyrning eller
till markberedning för torvproduktion och i övrigt till högst 35
procent.

Inom vilka områden högre stöd kan lämnas enligt andra stycket
framgår av förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.
Förordning (1996:1570).

25 § Ett regionalt utvecklingsbidrag kan av den myndighet som svarar för
uppföljningen enligt 46 § (uppföljningsmyndigheten) krävas åter helt
eller delvis inom tio år från den dag bidraget helt utbetalats, om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter
har föranlett att bidraget beviljades, eller

2. bidraget utan tillstånd använts för något annat ändamål än som
avsetts. Förordning (1996:1570).

26 § Ett regionalt utvecklingsbidrag eller en del av det kan
av uppföljningsmyndigheten vidare krävas åter under en tid av
fem år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om

1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om
bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för
att syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för
verksamheten,

3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor
eller föreskrift som gäller för bidraget,

4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

5. något annat förhållande inträffar som föranleder att
bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget
uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt
första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Närings- och
teknikutvecklingsverket eller av verket till regeringen för
avgörande. Förordning (1998:997).

27 § Möjligheten till återkrav enligt 26 § upphör successivt under
femårsperioden på så sätt att den del av regionalt utvecklingsbidrag
som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10
procent av det ursprungliga bidragsbeloppet.

Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen
skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det.
Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av regeringen eller
Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1996:1570).

28 § Minskningen enligt 27 § av den del av bidragsbeloppet som kan
krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten beslutar
att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning vägras, kan den
del av bidragsbeloppet som alltjämt kan krävas åter helt eller delvis
omvandlas till ett lån med villkor som anges i beslutet.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det
att länsstyrelsen genom redovisning enligt 32 § eller på annat sätt
fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall
vägras. Förordning (1995:890).

29 § Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring i
äganderätten till den rörelse för vilken regionalt utvecklingsbidrag har
beviljats, skall uppföljningsmyndigheten ompröva bidragsfrågan.
Myndigheten kan därvid

1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas genom
ändringen,

2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten
för förändringen kan återkrävas enligt 26–28 §§ till ett lån med
villkor som anges i beslutet, eller

3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan
återkrävas. Förordning (1996:1570).

30 § I beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall lämnas upplysning om
bestämmelserna i 26–29 §§. Förordning (1996:1570).

30 a § har upphävts genom förordning (1998:1741).

30 b § har upphävts genom förordning (1998:1741).

30 c § har upphävts genom förordning (1998:1741).

30 d § har upphävts genom förordning (1998:1741).

30 e § har upphävts genom förordning (1998:1741).

Säkerhet för regionalt utvecklingsbidrag

31 § För eventuella återkrav enligt 26-29 §§ skall den
säkerhet ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek och
mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga
omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall
mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt
denna förordning, förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och
stöd till kommersiell service samt förordningen (1994:773) om
småföretagsstöd.

Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad
borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett
väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan
borgen skall bedömas med hänsyn till storleken av ägarnas
kapitalinsats, andra säkerheter och övriga omständigheter.
Förordning (1998:1741).

Informationsskyldighet

32 § Så länge ett bidrag helt eller delvis kan krävas åter
enligt 26-29 §§ skall den som har beviljats regionalt
utvecklingsbidrag göra följande.

1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje
redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i
ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av
redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i
företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i
det län där verksamheten bedrivs.

2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om
överlåtelse av någon betydande del av företagets
anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande
tillgångar eller om belåning i betydande utsträckning av
egendom som kan omfattas av en företagsinteckning eller om
nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra
åtgärder av motsvarande betydelse.

3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om
någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller
indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats
bidraget.

4. Ge Närings- och teknikutvecklingsverket och länsstyrelsen
eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten
och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla
upplysningar om bestämmelserna i denna paragraf.
Förordning (1998:1741).

33 § Redovisningen enligt 32 § skall innehålla uppgifter som visar
hur företaget utvecklas och att villkoren för regionalt utvecklingsstöd
har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och bestyrkas av företagets
revisor. Av redovisningen skall framgå att de fackliga
organisationerna vid företaget har getts möjlighet att yttra sig över
uppgifterna. Förordning (1998:1741).

34 § Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet
enligt 46 §, genast underrätta Närings- och
teknikutvecklingsverket om den får kännedom om något
förhållande som kan föranleda beslut enligt 28 eller 29 §

Förfarandet i ärenden om regionalt utvecklingsbidrag

35 § Länsstyrelsen skall avgöra ett ärende om regionalt
utvecklingsbidrag om det avser verksamhet enligt 2 § första
stycket 1-8 och det godkända kapitalbehov som ligger till grund
för ansökan uppgår till högst 20 miljoner kronor. Med det
totala kapitalbehovet avses, förutom medel för byggnader samt
maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling enligt
15 d § samt rekrytering och utbildning av personal, även medel
för marknadsföring, produktutveckling samt
omsättningstillgångar. Om dessa förutsättningar är uppfyllda
skall länsstyrelsen även avgöra ärenden som gäller bidrag till
verksamhet som i ett förhandsbesked enligt 8 § har förklarats
vara av den art att bidrag kan lämnas enligt 2 § första stycket
11.

Länsstyrelsen skall dock med eget yttrande till Närings- och
teknikutvecklingsverket lämna över ärenden som till någon del
gäller

1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län
till ett annat,

2. bidrag enligt 20 a §,

3. bidrag enligt 2 a § tredje stycket eller 23 b §,

4. bidrag enligt 41 § andra stycket,

5. bidrag till verksamhet som är eller väntas bli föremål för
en rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål
för en sådan åtgärd, eller

6. bidrag till affärsverk eller uppdragsmyndigheter.

För regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § finns särskilda
bestämmelser om prövningsförfarandet i 51 b §.
Förordning (1998:1741).

36 § Ärenden som inte skall avgöras av länsstyrelsen skall avgöras av
Närings- och teknikutvecklingsverket. Verket skall dock med eget
yttrande till regeringens prövning lämna över

1. ärenden som gäller stöd enligt 2 a § tredje stycket eller stöd
enligt 19 eller 23 b § som skall avgöras av regeringen,

2. ärenden om stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, och

3. ärenden som annars har principiell vikt eller är av stor
betydelse. Förordning (1996:1570).

37 § Regeringen kan utan hinder av 35, 36 och 38 §§ direkt ta emot
och pröva en ansökan om regionalt utvecklingsbidrag. Så får dock inte
ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen kan besluta i ärendet.

Om det krävs ett godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission
för att bidrag skall kunna beviljas, får regeringen inte bevilja bidraget
innan ett sådant godkännande har inhämtats.

Beträffande beslut av regeringen i vissa fall om regionalt
bidrag enligt 48 § finns särskilda bestämmelser i 51 c-53 §§.
Förordning (1998:1741).

38 § En ansökan om regionalt utvecklingsbidrag skall ges in till
länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. En ansökan
som inte skall prövas av länsstyrelsen får också ges in till Närings-
och teknikutvecklingsverket. Framstår i sistnämnda fall ett yttrande
av länsstyrelsen som obehövligt, får verket avgöra ärendet utan
sådant yttrande. Förordning (1998:1741).

39 § De ärenden i vilka ansökan har getts in till länsstyrelsen
skall beredas av länsstyrelsen.

Ärenden som skall avgöras av länsstyrelsen skall, innan beslut
fattas, behandlas i den beredningsgrupp som avses i 5 § förordningen
(1982:877) om regionalt utvecklingsarbete. När ärendet behandlas där,
skall företrädare för berörda arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer ges möjlighet att delta. Förordning
(1995:890).

40 § De ärenden i vilka ansökan har getts in till Närings- och
teknikutvecklingsverket skall beredas av verket. Förordning
(1995:890).

41 § När ett regionalt utvecklingsbidrag beviljas, bestäms bidragets
storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna
kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som
beviljat bidraget eller, om regeringen beviljat bidraget, Närings- och
teknikutvecklingsverket, bidragets storlek slutligt.

Endast om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas för
tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan
investeringen påbörjades. Förordning (1998:1741).

42 § Uppföljningsmyndigheten får medge ändring av villkor för
regionalt bidrag. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för
möjligheten att uppnå syftet med bidraget eller innebär ändringen en
betydande försämring för staten som fordringsägare, skall frågan
avgöras av Närings- och teknikutvecklingsverket eller regeringen.
Förordning (1998:1741).

43 § Länsstyrelsen får för ett regionalt utvecklingsbidrag som tidigare har
beviljats av regeringen eller Närings- och teknikutvecklingsverket
medge ändring av säkerhet för bidraget. Ändringen får medges, om den
behövs för att ett nytt projekt till vilket länsstyrelsen beviljar
regionalt stöd skall komma till stånd. Har frågan principiell
betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens
kreditrisk, skall frågan lämnas över till verkets avgörande.
Förordning (1998:1741).

44 § Ett beslut om att bevilja regionalt bidrag upphör att gälla,
om inte den investering eller de åtgärder som bidraget avser har
påbörjats inom ett år från den dag då beslutet meddelades eller inom
den kortare tid som bestäms i samband med beslutet om bidrag samt
avslutats och redovisats inom tre år från nämnda dag. Om det finns
särskilda skäl, får den som har beviljat bidraget medge förlängning av
sådan tid. Har bidraget beviljats av regeringen beslutar dock Närings-
och teknikutvecklingsverket om förlängning. Förordning (1998:1741).

45 § Ett regionalt utvecklingsbidrag betalas ut i rater vartefter
redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Bidraget får även betalas
ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för vilken bidraget
beviljats har avslutats och redovisats eller ändamålet med bidraget på
något annat sätt har uppfyllts.

Bidraget får inte betalas ut förrän stödmottagaren har lämnat
föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för
utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex månader från den
dag då det först har kunnat lyftas, kan stödmottagaren fråntas rätten
till den innestående delen av stödet. Ett sådant beslut meddelas av
den som har beviljat bidraget eller, om regeringen har beviljat bidraget,
av Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1998:1741).

Tillsyn och uppföljning

46 § Den myndighet som beviljar ett regionalt utvecklingsbidrag skall
utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i
överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall också
svara för uppföljningen av ärendet (uppföljningsmyndighet). För
regionalt utvecklingsbidrag som har beviljats av regeringen svarar dock
Närings- och teknikutvecklingsverket för tillsyn och uppföljning.

Verket kan, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret
för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller
lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden skall uppföljningsmyndigheten
samråda med berörd länsarbetsnämnd och kronofogdemyndighet, om inte
tidsskäl eller frågans art talar emot detta. Förordning (1998:1741).

47 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall vid domstolar,
myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren.
Verket får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka
statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell
betydelse skall dock hänskjutas till regeringen för avgörande.

Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt
denna paragraf behöver vidtas. Förordning (1995:890).

Särskilda bestämmelser för regionalt utvecklingsbidrag till vissa
investeringar

48 § Regionalt utvecklingsbidrag kan lämnas även till utgifter för
investeringar i form av patent, licenser, marknadsföring,
produktutveckling, utbildning eller liknande.

Bidrag får inte lämnas till utgifter för företagets normala drift.

I fråga om regionalt utvecklingsbidrag enligt denna paragraf
tillämpas de särskilda bestämmelserna i 25-30 §§ och bestämmelserna
om säkerhet, informationsskyldighet, förfarandet samt tillsyn och
uppföljning i 31-47 §§, om inte annat följer av 48 a-53 §§. Om
bidraget har lämnats i form av medelstillskott eller villkorslån
skall bestämmelsen i 30 e § tillämpas på motsvarande sätt.
Förordning (1996:1570).

48 a § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § kan lämnas i form av ett
bidrag, ett villkorslån eller ett medelstillskott.

De olika formerna får kombineras med varandra i ett stödärende under
förutsättning att de begränsningar som framgår av 51 och 51 a §§
iakttas. Förordning (1996:1570).

49 § Vid beviljande av regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § skall
särskilt beaktas om den investering för vilken bidrag söks kan leda
till nya arbetstillfällen för såväl kvinnor som män.
Förordning (1996:1570).

50 § Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § skall
grundas på de totala utgifterna i samband med investeringen. Bidraget
skall bestämmas med hänsyn till investeringens storlek och
inriktning, konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten
bedrivs samt angelägenheten från samhällssynpunkt av att
investeringen genomförs. Förordning (1996:1570).

Bidraget får inte vara större än vad som behövs för att
investeringen skall komma till stånd med hänsyn till andra
finansieringsmöjligheter och övriga omständigheter.
Förordning (1996:1570).

51 § Av de totala utgifterna för den investering som det regionala
utvecklingsbidraget enligt 48 § avser, får utvecklingsbidrag i form
av ett bidrag lämnas i stödområde 1

1. med högst 40 procent till små och medelstora företag som
uppfyller villkoren i 15 c §, och

2. med högst 35 procent i övriga fall.

I stödområde 2 får utvecklingsbidrag i form av ett bidrag lämnas med
högst 20 procent av utgifterna enligt första stycket.
Förordning (1996:1570).

51 a § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § i form av ett villkorslån
eller ett medelstillskott får lämnas med högst 50 procent av
utgifterna enligt 48 §. Lämnas även utvecklingsbidrag i form av ett
bidrag för samma investering, får det sammanlagda utvecklingsbidraget
uppgå till högst 50 procent av utgifterna.

Ett villkorslån eller ett medelstillskott bör i första hand lämnas
för större, väl avgränsade, investeringsprojekt.

Ett villkorslån skall löpa med ränta efter samma räntesats som
gäller för ett regionalt utvecklingslån, om inte särskilda skäl talar
emot det, och förenas med villkor om återbetalning av lånet.
Villkoren skall bestämmas med beaktande av investeringens beräknade
framtida lönsamhet. Om den lönsamhet på vilken villkoren om
återbetalningsskyldigheten har grundats inte uppnås, får
uppföljningsmyndigheten efterskänka återbetalningen helt eller
delvis.

Ett medelstillskott får beviljas under förbehåll att mottagaren
förbinder sig att betala ersättning till staten i form av ett
engångsbelopp eller i form av royalty eller någon annan löpande
avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med hänsyn
till bland annat riskerna med projektet och det beräknade ekonomiska
utfallet. Ersättningen skall bestämmas så att den minst uppgår till
den subvention som medelstillskottet medfört i förhållande till ett
regionalt utvecklingslån.

Om ett villkorslån eller ett medelstillskott utformas på något annat
sätt än vad som sägs i denna paragraf, får den sammanlagda
subventionen genom utvecklingsbidrag till en investering inte
överskrida den procentandel som får lämnas i form av bidrag.
Förordning (1996:1570).

51 b § Ärenden om regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § prövas av
länsstyrelsen, om utgifterna enligt 48 § för investeringen uppgår
till högst 2,5 miljoner kronor. Uppgår utgifterna till ett högre
belopp prövas ärendet av Närings- och teknikutvecklingsverket.
Förordning (1996:1570).

51 c § Regeringen kan i särskilda fall bevilja regionalt
utvecklingsbidrag enligt 48 § i form av bidrag i ett visst
ärende, dels med högre procenttal än vad som följer av 51 §,
dels utan samband med en investering.

Ett sådant förhöjt bidrag får lämnas endast om Europeiska
gemenskapernas kommission har godkänt bidraget.

I stödområde 2 får dock till små och medelstora företag som
uppfyller villkoren i 15 c § lämnas förhöjt bidrag som uppgår
till högst 40 procent av utgifterna enligt 48 § utan
godkännande av kommissionen.

Även om villkoren i 15 c § är uppfyllda krävs det godkännande
av kommissionen för att lämna förhöjt bidrag inom stödområdena
Hofors kommun i Gävleborgs län, Avesta, Ludvika och
Smedjebackens kommuner i Dalarnas län, stödområdena inom
Västmanlands och Örebro län, Värmlands län utom i Torsby kommun
samt stödområdena inom de kommuner som ingick i Älvsborgs län
enligt den länsindelning som gällde vid utgången av år 1997.
Förordning (1997:1245).

52 § Utanför stödområdena kan regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 §
lämnas till produktutveckling om tillverkning av den färdiga
produkten förläggs inom stödområdena. Ärenden om bidrag enligt denna
paragraf prövas av regeringen. Förordning (1996:1570).

53 § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § som lämnas utanför
stödområdena enligt 18 § får inte avse en högre procentandel om det
lämnas i form av bidrag än 20 procent och om det lämnas i form av ett
medelstillskott eller ett villkorslån än 50 procent av utgifterna
enligt 48 § för den investering som utvecklingsbidraget avser.

Om ett område, som ingår i stödområde 2, drabbas av mycket
omfattande strukturförändringar får regeringen besluta att
utvecklingsbidrag i form av bidrag för en begränsad tid kan lämnas
inom området med en högre andel av utgifterna än vad som gäller
enligt 51 § andra stycket. Andelen får bestämmas till högst 35
procent. Förordning (1996:1570).

54 § har upphävts genom förordning (1996:1570).

55 § har upphävts genom förordning (1996:1570).

56 § har upphävts genom förordning (1996:1570).

57 § har upphävts genom förordning (1996:1570).

58 § har upphävts genom förordning (1996:1570).

Sysselsättningsbidrag

59 § har upphävts genom förordning (1998:997).

59 a § har upphävts genom förordning (1998:997).

59 b § har upphävts genom förordning (1998:997).

60 § har upphävts genom förordning (1998:997).

60 a § har upphävts genom förordning (1998:997).

60 b § har upphävts genom förordning (1998:997).

60 c § har upphävts genom förordning (1998:997).

61 § har upphävts genom förordning (1998:997).

62 § har upphövts genom förordning (1997:1245).

63 § har upphävts genom förordning (1998:997).

64 § har upphävts genom förordning (1998:997).

65 § har upphä genom förordning (1998:997).

66 § har upphävts genom förordning (1998:997).

67 § har upphävts gälla genom förordning (1997:1245).

68 § har upphävts genom förordning (1997:1245).

69 § har upphävts genom förordning (1998:997).

70 § har upphävts genom förordning (1998:997).

71 § har upphävts genom förordning (1998:1741).

71 a § har upphävts genom förordning (1998:997).

71 b § har upphävts genom förordning (1998:997).

72 § har upphävts genom förordning (1998:997).

73 § har upphävts genom förordning (1998:997).

Överklagande

74 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1997:1245).

Ytterligare föreskrifter

75 § Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning meddelas av Närings- och teknikutvecklingsverket.
Förordning (1995:890).

Övergångsbestämmelser

1990:642

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen
(1982:677) om regionalpolitiskt stöd skall upphöra att gälla.

2. Ansökningar om stöd som vid utgången av juni månad 1990 har
kommit in till vederbörande myndighet men ännu inte avgjorts skall
prövas och handläggas enligt äldre föreskrifter.

3. Äldre föreskrifter om stöd gäller fortfarande i fråga om stöd som
har beviljats efter ansökningar som har gjorts före den 1 juli 1990.
Dock gäller bestämmelserna om informationsskyldighet i 32–34 §§ i
den nya förordningen och bestämmelserna om tillsyn och uppföljning i
46–47 §§ i den nya förordningen.

4. Beträffande sysselsättningsbidrag gäller följande.

a) Förstaårsbidrag enligt den nya förordningen beviljas första
gången på grundval av kvalifikationsåret 1990.

b) Äldre bestämmelser om sysselsättningsstöd gäller fortfarande då
förstaårsstöd har beviljats för kvalifikationsåret 1989 eller
tidigare.

1995:890

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. De äldre föreskrifterna i 60 §, 61 §, 63 § och 72 § gäller
fortfarande i ärenden om sysselsättningsbidrag, om ansökan har kommit
in före ikraftträdandet.

1996:1570

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Bestämmelserna om regionalt utvecklingsstöd skall i tillämpliga
delar gälla för lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag som har
beviljats enligt äldre bestämmelser.

1997:1245

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

2. I de försökslän som anges i lagen (1996:1414) om
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall
länsstyrelsen lämna över stödärenden som inte har avgjorts
slutligt vid ikraftträdandet till det regionala
självstyrelseorganet för handläggning

3. I ärenden om sysselsättningsbidrag skall följande gälla.

a) Äldre bestämmelser gäller till och med kvalifikationsåret
1997.

b) Äldre bestämmelser gäller även för förstaårsstöd som avser
kvalifikationsåren 1998-2000 om det i en ansökan om lokali-
seringsstöd, utvecklingsbidrag eller regionalt utvecklingsstöd
enligt denna förordning, landsbygdsstöd, landsbygdsbidrag eller
regionalt utvecklingslån enligt förordningen (1994:577) om
landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service eller stöd
enligt förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
som inkommit före den 1 januari 1998 angavs eller annars
förutsattes att sysselsättningen skulle öka efter kvali-
fikationsåret 1997 och att sysselsättningsbidrag skulle lämnas
för denna ökning.

1998:997

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1998.

2. Vad gäller sysselsättningsbidrag som har beviljats före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1998:1741

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. De upphävda bestämmelserna i 30 a-e §§ samt 9, 19-20 a, 31-
35, 37-38 och 41-46 §§ skall tillämpas i sin äldre lydelse i
fråga om ansökningar som har kommit in före den 1 januari 1999.
Vidare skall bestämmelserna tillämpas i fråga om regionalt
utvecklingslån som har beviljats men ännu inte överlämnats till
Stiftelsen Norrlandsfonden.

1999:1227

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som
inkommit tillbehörig myndighet före ikraftträdandet.

2000:279

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före
den 1 januari 2000.