Förordning (1990:643) om glesbygdsstöd

SFS nr
1990:643
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:577
Upphävd
1994-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Stöd kan i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning
för att främja sysselsättning och service i glesbygd.

Med glesbygd enligt denna förordning avses stora sammanhängande områden
med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning eller service
samt skärgårdar och andra liknande områden. Närmare föreskrifter om
vilka områden inom ett län som är att hänföra till glesbygd meddelas av
länsstyrelsen.

2 § Stöd kan lämnas till företag i glesbygder och till kommersiell
service i glesbygder.

3 § Stöd får inte lämnas om annat statligt stöd har lämnats eller bedöms
kunna lämnas för samma ändamål.

4 § Stöd får inte vara större än som med hänsyn till övriga
finansieringsmöjligheter och andra omständigheter fordras för att den
åtgärd som åsyftas med stödet skall kunna genomföras.

5 § Stöd får inte lämnas till investeringar som utan särskilt medgivande
påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts.

/r3/ Stöd till företag i glesbygder

/r4/ Allmänt

6 § Stöd kan lämnas till företag som ger sysselsättning åt den bofasta
befolkningen och som bedöms få tillfredsställande lönsamhet och har
förutsättningar att bestå under en längre tid.

7 § Stöd lämnas i form av avskrivningslån, garanti för lån
(kreditgaranti), bidrag för anställda i hemarbete eller bidrag till
godstransporter.

/r4/ Avskrivningslån

8 § Avskrivningslån kan lämnas för

1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för
stadigvarande bruk,

2. anskaffning av maskiner och annan utrustning, dock ej fordon, eller

3. anskaffning av båtar som är nödvändiga för drift av företag i
skärgården.

Då lån lämnas till investeringar som anges i första stycket får lån
också lämnas för utgifter för marknadsföring, produktutveckling,
utbildning eller liknande.

Avskrivningslån får inte lämnas för investeringar i tillgångar som lätt
kan avyttras om inte särskilda skäl föranleder annat. Avskrivningslån
får inte lämnas för kostnader för förbrukningsmaterial. Avskrivningslån
får inte lämnas för förvärv av mark eller företag.

9 § Ett avskrivningslån får motsvara högst 50 procent av den godkända
kostnaden för investeringen.

Lån får dock inte lämnas med högre belopp än 450 000 kronor för varje
investering. Förordning (1992:663).

10 § Avskrivningslån för en byggnad som är avsedd att hyras ut till
allmänheten genom korttidsupplåtelse får lämnas med högst 75 000 kronor.
Förordning (1992:663).

/r4/ Kreditgaranti

11 § Kreditgaranti kan lämnas för lån som tas upp för

1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för
stadigvarande bruk,

2. anskaffning av maskiner och annan utrustning,

3. förvärv av mark eller företag, eller

4. anskaffning av rörelsekapital i samband med att stöd lämnas till
investeringar.

12 § Kreditgaranti får lämnas för lån hos bankaktiebolag, sparbank,
föreningsbank eller hypoteksförening eller hos annan som länsstyrelsen
godkänner som långivare.

13 § Kreditgaranti får lämnas endast för lån vars amorteringstid har
bestämts med hänsyn till den ekonomiska livslängden för
investeringsobjektet och som uppgår till högst 20 år eller, om det finns
synnerliga skäl, högst 30 år för lån som avses i 11 § 1 eller 3 och till
högst 15 år för övriga lån.

En förutsättning för kreditgaranti är vidare att amorteringen skall
påbörjas senast efter fem år räknat från dagen för första utbetalningen
för lån som avses i 11 § 1 eller 3 och senast efter två år för övriga
lån.

/r4/ Bidrag för anställda i hemarbete

14 § Bidrag kan lämnas för anställda som utför sitt arbete i hemmet och
som bor inom stödområde 1 eller 2 enligt förordningen (1990:642) om
regionalpolitiskt företagsstöd. Om särskilda skäl föreligger får stöd
även lämnas till hemarbetscentral.

15 § Bidrag lämnas för täckande av de driftsmerkostnader som föranleds
av hemarbetet. Bidrag får lämnas med belopp motsvarande högst 20 procent
av bruttolönen, exklusive sociala kostnader, för varje anställd med
hemarbete i glesbygd, dock med högst 20 000 kronor per årsarbetskraft
med sådant arbete.

/r4/ Bidrag till godstransporter

16 § Bidrag kan, om det finns särskilda skäl, lämnas till kostnaderna
för godstransporter till och från ett företag, om det från allmän
synpunkt är angeläget att företagets verksamhet bedrivs.

17 § Bidrag lämnas med högst 50 procent av kostnaderna.

/r4/ Förfarandet i ärenden angående stöd till företag i glesbygder

18 § Ärenden om stöd prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen får dock
lämna över prövningen av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden
till den regionala utvecklingsfonden. Förordning (1991:77).

19 § Beslut som gäller stöd till företag i glesbygder får inte
överklagas.

/r3/ Stöd till kommersiell service i glesbygder

/r4/ Allmänt

20 § Stöd till kommersiell service i glesbygder kan lämnas för att
upprätthålla en med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga
förhållanden tillfredsställande försörjning med dagligvaror eller
drivmedel i glesbygder. Om det är av särskild betydelse för
konsumenterna i ett glesbygdsområde, kan stöd lämnas till
fackhandelsservice.

21 § Stöd kan lämnas till

1. kommuner,

2. näringsidkare med fasta försäljningsställen där dagligvaror eller
drivmedel säljs,

3. näringsidkare med fasta försäljningsställen där fackhandelsvaror
säljs, om det finns särskilda skäl för det, eller

4. näringsidkare som med fordon kringför dagligvaror för försäljning, om
det finns särskilda skäl för det.

22 § Stöd lämnas till kommuner i form av hemsändningsbidrag och till
näringsidkare i form av avskrivningslån, investeringslån, kreditgaranti
eller servicebidrag.

Stöd kan lämnas endast om berörd kommun har planerat varuförsörjningen
på sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stöd får inte
otillbörligt gynna viss näringsidkare.

/r4/ Hemsändningsbidrag

23 § Hemsändningsbidrag lämnas till kommuner som helt eller delvis
bekostar hemsändning till hushåll av dagligvaror, om hemsändningen sker
på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Bidraget utgör
högst 35 procent eller, om synnerliga skäl föreligger, högst 50 procent
av kommunens nettoutgift för hemsändningen.

Bidrag lämnas dock endast om nettoutgiften uppgår till minst ett halvt
basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

24 § Hemsändningsbidrag lämnas för bidragsår och utbetalas i efterskott.
Bidragsåret omfattar tiden den 1 juli–30 juni.

Som förutsättning för hemsändningsbidrag gäller att kommunen gör ansökan
därom senast två månader efter bidragsårets utgång. Om särskilda skäl
föreligger, får länsstyrelsen bevilja hemsändningsbidrag även om en
ansökan lämnas in senare.

/r4/ Avskrivningslån och investeringslån

25 § Avskrivningslån och investeringslån kan lämnas för

1. anskaffning av eller för ny-, till- eller ombyggnader eller större
reparationer av lokaler som behövs för verksamheten samt för inredning
eller utrustning av sådana lokaler, eller

2. anskaffning av eller ombyggnad, större reparation, inredning och
utrustning av fordon som behövs i verksamhet som avses i 21 § 4.

26 § Ett avskrivningslån får motsvara högst 50 procent av den godkända
kostnaden för investeringen.

Ett avskrivningslån och ett investeringslån får tillsammans motsvara
högst två tredjedelar av kostnaden.

/r4/ Kreditgaranti

27 § Kreditgaranti får lämnas för lån som tas upp för ändamål som anges
i 25 § eller för lån eller annan kredit för anskaffning av varulager.

28 § Kreditgaranti får lämnas för

1. lån hos bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank eller
hypoteksförening eller hos annan som länsstyrelsen godkänner som
långivare (garantilån) eller

2. kredit som lämnas av varuleverantör som länsstyrelsen godkänner som
kreditgivare.

29 § Kreditgaranti får lämnas endast för garantilån vars amorteringstid
uppgår till högst 20 år eller, om synnerliga skäl föreligger, 30 år i
fråga om lån som tas upp för ändamål som anges i 25 § och högst 10 år i
fråga om övriga lån.

I fråga om kredit som anges i 28 § 2 skall bestämmas en avvecklingsplan
som skall ange det högsta kreditbelopp som staten svarar för vid varje
tillfälle. Garantin skall vara avvecklad inom tio år.

/r4/ Servicebidrag

30 § Om det finns synnerliga skäl kan servicebidrag lämnas till
näringsidkare som anges i 21 §. Bidrag får beviljas endast när andra
åtgärder prövats och befunnits icke ändamålsenliga. Bidrag får lämnas
med högst 100 000 kronor per år till en och samma mottagare. Bidrag får
inte beviljas för längre tid än ett år i sänder. Servicebidrag till en
och samma mottagare får lämnas under sammanlagt högst tre år. Om det
finns synnerliga skäl får bidrag lämnas under längre tid. Förordning
(1992:663).

/r4/ Förfarandet i ärenden angående stöd till kommersiell service i
glesbygder

31 § Frågor om stöd till kommersiell service i glesbygder prövas av
länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall därvid samråda med berörd kommun samt
med närmast berörda köpmannaorganisationer och konsumentföreningar. I
principiellt viktiga ärenden skall samråd ske med Konsumentverket.

Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1992:663).

/r3/ Särskilda bestämmelser

/r4/ Avskrivningslån

32 § Ett avskrivningslån är amorterings- och räntefritt och skall
skrivas av enligt en avskrivningsplan under viss tid.

/r4/ Kreditgaranti

33 § För lån eller kredit som omfattas av garanti ansvarar staten såsom
för egen skuld.

34 § Kreditgaranti skall förenas med villkor att långivaren förvaltar
utlämnat lån under bankmässiga former och därvid beaktar statens
intresse som garantigivare. När fråga av betydelse för statens
betalningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer, skall
långivaren inhämta anvisningar hos den som har beviljat garantin. Till
täckning av statens kostnader för administration och för förluster på
grund av infriade garantiåtaganden skall långivaren i förskott till
statsverket betala en årlig avgift om en procent av utestående belopp.
Undantagen från avgift är garanti som avses i 28 § 2.

35 § Som villkor för kreditgaranti gäller att långivaren utan dröjsmål
underrättar den som har beviljat garantin, om låntagaren försummar att
betala ränta eller amortering.

36 § Som villkor gäller vidare att långivaren vid utlämnandet av ett
garantilån förbehåller sig rätt att på anmaning av den som har beviljat
garantin säga upp lånet och vidta åtgärder för lånets indrivning, om
villkor eller föreskrifter som har uppställts för garantin eftersätts.

37 § Om långivaren inte följer en anmaning som avses i 36 § upphör
garantin att gälla vid den tidpunkt som bestäms av den som har beviljat
garantin.

38 § Beslut om kreditgaranti får ändras eller upphävas, om långivaren
inte iakttar de villkor som anges i 34 och 35 §§.

/r4/ Investeringslån

39 § På ett investeringslån utgår ränta från dagen för utbetalningen
efter en räntesats som med 4,25 procentenheter överstiger det vid varje
tidpunkt gällande diskontot.

Har kapital- eller räntebelopp som förfallit till betalning inte erlagts
inom 14 dagar efter förfallodagen, utgår ränta på det förfallna beloppet
med en procentenhet högre än som anges i första stycket från
förfallodagen till dess att hela det förfallna beloppet har betalats.

Om särskilda skäl föreligger, får räntefrihet beviljas för högst två år.

40 § Ett investeringslån skall genom regelbundna avbetalningar betalas
tillbaka inom tid som bedöms lämplig. Tiden får dock inte vara längre än
20 år eller, om synnerliga skäl föreligger, 30 år från dagen för
utbetalningen.

Låntagaren får medges anstånd med amortering under högst så lång tid att
det sammanlagda anståndet under lånets löptid uppgår till fem år.

/r4/ Övriga bestämmelser

41 § För investeringslån och kreditgaranti skall ställas den säkerhet
som kan krävas med hänsyn till låntagarens ekonomiska ställning och
behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet.

42 § Lån, kreditgaranti och bidrag skall i övrigt förenas med de villkor
och föreskrifter om insyn och annat som behövs.

43 § Ett investeringslån kan sägas upp till omedelbar betalning samt
bidrag eller ej avskriven del av avskrivningslån krävas åter om

1. stödet har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande
uppgifter från stödmottagaren,

2. låntagaren försummar att betala ränta eller amortering för lånet,

3. ställd säkerhet väsentligt försämras,

4. väsentlig ändring sker i äganderätten till eller ledningen av den
verksamhet för vilka stödet har beviljats,

5. stödmottagaren utan medgivande använder stödet för annat ändamål än
som avsetts,

6. stödmottagaren i övrigt bryter mot villkor eller föreskrift som
gäller för stödet, eller

7. annat förhållande inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn
till syftet med stödet uppenbarligen inte bör få ha kvar stödet.

Lån eller kredit som omfattas av kreditgaranti skall förenas med villkor
att lånet eller krediten kan sägas upp till omedelbar betalning under de
förutsättningar som anges i första stycket.

44 § Den som har att avgöra ärenden om stöd enligt denna förordning har
tillsyn över att stödet utnyttjas för avsett ändamål och i
överensstämmelse med de villkor och föreskrifter som gäller för stödet.
Varje ärende skall följas upp enligt rutiner som är anpassade för
stödformen eller enligt vad som bestäms för särskilda fall. Uppkommer
påtaglig risk för att syftet med stödet förfelas eller uppkommer
avsevärt ökad risk för staten som lån- eller garantigivare jämfört med
förhållandena vid tidpunkten för beslutet om stöd, skall de åtgärder
vidtas som stödets ändamål och statens intresse som fordringsägare
motiverar. Om uppföljningen handhas av någon annan än länsstyrelsen
skall samråd därvid ske med länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i
uppföljningsärenden samråda med berörd kronofogdemyndighet och andra
berörda organ, om inte tidsskäl eller frågans beskaffenhet föranleder
annat.

Vid meddelande av beslut om stöd skall tillses att stödet förenas med
sådana villkor eller föreskrifter att en uppföljning enligt första
stycket görs möjlig.

45 § Det ankommer på den som beviljat ett lån att vidta åtgärder för
uppsägning av lånet enligt denna förordning. Det ankommer på
länsstyrelsen att vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens
rätt i mål eller ärenden som rör stöd.

Länsstyrelsen får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka
statens anspråk på grund av avskrivningslån, garantiåtaganden och
investeringslån enligt denna förordning. Avser ett sådant ärende ett
företag som har beviljats statligt stöd av något annat organ, skall
samråd därvid ske med det andra organet.

46 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får i fråga om
stöd till företag i glesbygder meddelas av glesbygdsmyndigheten. När det
gäller stöd avseende de areella näringarna skall samråd ske med statens
jordbruksverk. Konsumentverket får meddela motsvarande föreskrifter i
fråga om stöd till kommersiell service i glesbygder. Förordning
(1991:955).

Övergångsbestämmelser

1990:643

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen
(1985:619) om glesbygdsstöd skall upphöra att gälla.

2. Ansökningar som vid utgången av juni månad 1990 har kommit in till
vederbörande myndighet men ännu inte avgjorts skall prövas enligt äldre
föreskrifter.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har
beviljats på grundval av ansökningar som har kommit in till vederbörande
myndighet före utgången av juni månad 1990.