/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:649) om gällande räntesats för allemanssparandet;

SFS nr
1990:649
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1125
Upphävd
1991-01-01

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890)
om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för
riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den
1 juli 1990 och tills vidare årlig ränta med 9 procent. Räntan skall
dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av riksbanken
fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre
procentenheter.