Lag (1990:655) om återföring av obeskattade reserver

SFS nr
1990:655
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1262
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:694

1 § Ett företag som vid utgången av det beskattningsår som avslutats
närmast före den 1 mars 1991 har obeskattade reserver kan i den
omfattning som anges i denna lag få uppskov med beskattningen vid
återföringen av reserverna. Med företag avses i denna lag fysiska och
juridiska personer med undantag för dödsbon som behandlas som
handelsbolag.

Med obeskattade reserver avses resultatutjämningsfond, avsättning till
internvinstkonto samt reserver i lager och pågående arbeten. Reserv i
lager och pågående arbeten skall anses föreligga om tillgångarna vid
inkomsttaxeringen har tagits upp till lägre värde än som skulle ha följt
vid en tillämpning av 24 § kommunalskattelagen (1928:370).

Att särskilda regler gäller för bankaktiebolag, sparbanker,
föreningsbanker, finansbolag, värdepappersbolag och kreditaktiebolag
framgår av 6 §. Lag (1991:1003).

2 § Uppskov skall beslutas och uppskovsbeloppet bestämmas vid 1992 års
taxering eller, om företaget inte skall taxeras detta år, vid 1993 års
taxering. I fråga om handelsbolag skall uppskovsbeloppet avse
handelsbolaget. Lag (1990:1447).

3 § Uppskovsbeloppet är skillnaden mellan de obeskattade reserverna
enligt 1 § första stycket och den avsättning till skatteutjämningsreserv
som har gjorts enligt lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv. Ger
beräkningen ett negativt resultat beslutas inget uppskovsbelopp.

4 § Uppskov med beskattningen kan medges vid taxeringen till statlig
inkomstskatt och — såvitt avser fysiska personer och dödsbon — vid
taxeringen till kommunal inkomstskatt. Uppskov medges endast om den
skattskyldige framställer ett yrkande om detta hos skattemyndigheten.

5 § Beskattning av uppskovsbeloppet skall fördelas så att minst
25 procent av beloppet tas upp vid 1992 års taxering,

sammanlagt minst 50 procent av beloppet tas upp vid 1992 och
1993 års taxeringar,

sammanlagt minst 75 procent av beloppet tas upp vid 1992–1994
års taxeringar,

hela beloppet tas upp vid 1992–1995 års taxeringar eller, om
taxering inte sker år 1995, vid 1992–1996 års taxeringar.

En fysisk person behöver vid 1992–1994 års taxeringar inte ta upp
någon del av uppskovsbeloppet. Ett handelsbolag behöver vid 1992
års taxering inte ta upp mer än 25 procent, vid 1992 och 1993 års
taxeringar inte mer än sammanlagt 50 procent och vid 1992–1994
års taxeringar inte mer än sammanlagt 75 procent av
uppskovsbeloppet multiplicerat med den andel av bolagets inkomst
som belöper på andra delägare än fysiska personer. Vid 1995 och
1996 års taxeringar gäller bestämmelserna i första stycket.

Taxeras inte företaget ett visst år skall vid taxeringen det följande
året till det uppskovsbelopp som då återförs läggas ett tillägg om tio
procent av det uppskovsbelopp som lägst skulle ha tagits upp till
beskattning vid taxeringen det förstnämnda året.

Har den förvärvskälla eller, i fråga om handelsbolag, den
verksamhet, till vilken de obeskattade reserverna hänför sig
upphört, skall återstående del av uppskovsbeloppet omedelbart tas
upp till beskattning. Detta gäller inte om en fysisk person överför
sin näringsverksamhet eller driften av denna till ett aktiebolag om
intressegemenskap råder mellan företagen. Återstående del av
uppskovsbeloppet skall i sådana fall tas upp till beskattning hos
aktiebolaget enligt bestämmelserna i denna lag. Vad nu sagts gäller
även i de fall verksamhet i handelsbolag eller driften av denna
överförs till ett aktiebolag om intressegemenskap råder mellan
företagen. Med återstående del av uppskovsbeloppet avses i dessa
fall så stor andel av beloppet som motsvarar den andel av bolagets
inkomst som belöper på delägare som är fysiska personer. Vid
tillämpning av detta stycke anses intressegemenskap råda mellan
företag som står under i huvudsak gemensam ledning.
Lag (1993:1566).

6 § För bankaktiebolag, sparbanker, föreningsbanker,
kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag får — i stället för vad
som anges i 4 och 5 §§ — bestämmelserna i andra stycket tillämpas.

Hela uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning vid 1992 års
taxering eller, om företaget på grund av förlängt räkenskapsår inte
skall taxeras detta år, vid 1993 års taxering. Vid tillämpning av
uppbördslagens (1953:272) regler om debitering av preliminär och
slutlig skatt skall dock anses som om skatten på uppskovsbeloppet
hänför sig med lika delar till de beskattningsår för vilka taxering
sker åren 1992–1995. Taxeras inte företaget år 1992 skall anses som
om skatten på uppskovsbeloppet hänför sig med 50 procent till det
beskattningsår för vilket taxering sker år 1993 och med vardera 25
procent till de beskattningsår för vilka taxering sker åren 1994 och
1995. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning om taxering inte
sker ett senare år under nämnda period. Lag (1994:2013).

7 § Även om en inkomst som avses i denna lag är att hänföra
till aktiv näringsverksamhet, skall den vid tillämpning av 2
kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 3
kap. 4 § lagen (1981:691) om socialavgifter samt 2 § lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
behandlas som inkomst av passiv näringsverksamhet om den
skattskyldige inte yrkar annat. Lag (1998:694).

8 § Vid fusion som avses i 2 § 4 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt, vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen
(1987:619) och vid övertagande enligt 10 kap. 8 a §
föreningsbankslagen (1987:620) skall överlåtande och övertagande
företag anses som en skattskyldig. Har en ekonomisk förening
skiftat ut aktier enligt 3 § 8 mom. tredje stycket lagen om statlig
inkomstskatt skall föreningen och det aktiebolag vars aktier skiftats
ut anses som en skattskyldig.

Har uppskovsbeloppet för det överlåtande företaget bestämts enligt
4 och 5 §§ och har uppskovsbeloppet för det övertagande företaget
tagits upp till beskattning enligt 6 § andra stycket skall återstående
del av det överlåtande företagets uppskovsbelopp samt i
förekommande fall tillägg enligt 5 § tredje stycket omedelbart tas
upp till beskattning hos det övertagande företaget. Bestämmelserna
i 6 § andra stycket skall därvid äga motsvarande tillämpning.
Lag (1994:1877).

Övergångsbestämmelser

1990:655

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

1991:843

Denna lag träder i kraft såvitt gäller ombildning enligt 8 kap.
sparbankslagen den 1 juli 1991 och i övrigt den 1 augusti 1991.

1991:1003

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 1 och 6 §§ sägs om värdepappersbolag skall också gälla
sådant fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

1992:705

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

1992:1346

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.

1993:115

Denna lag träder i kraft den 15 mars 1993 och tillämpas första
gången vid 1993 års taxering.

1993:1566

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas i fråga om
5 § andra stycket första gången vid 1994 och i övrigt vid 1995 års
taxering.

1994:1877

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering.

1999:1262

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 1992-1996 års taxeringar.